Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nu har vi tecknat lokalt löneavtal med Region Jönköpings län

Den 26 augusti tecknade Vårdförbundet avdelning Jönköping en LOK (lokalt kollektivavtal) med Region Jönköpings län, vilket innebär att vi är överens om att följa det centrala avtalet HÖK 19 (Huvudöverenskommelse 2019). Inga extra skrivningar utöver vad som finns i HÖK 19 gjordes. Därefter inleddes löneöversynen för 2019 som gjordes utifrån de nya skrivningarna i löneavtalet. Läs vidare för att lära dig mer om vad avtalet innebär.

 

Sifferlöst avtal

Vårt löneavtal är ”sifferlöst” eller “icke nivåbestämt” och detta har Vårdförbundet haft under många år vilket våra medlemmar har tjänat på. Nationellt har vi haft en löneutveckling på genomsnitt 4% per år under de senaste 5 åren vilket är dubbelt så mycket som  det så kallade industrimärket som har legat på 2–2,5%. Lokalt i regionen har vi fått 3–3,5% årligen. Ett siffersatt centralt avtal hamnar bara runt industrimärket och riskerar att sätta ett tak för hur stora löneökningarna kan bli. Tyvärr har dessa löneutfall fördelats till att övervägande premiera nyutbildad kompetens och i mycket liten del till kompetens med erfarenhet vilket gjort att vi idag har en platt lönestruktur.  Lokal lönebildning möjliggör en löneutveckling som speglar kompetens, specialistkunskap och erfarenhet och det är det som skrivningarna i HÖK 19 strävar mot.

Ny lön och retroaktivitet

Avtalet gäller från 1 april 2019 och löper under tre år till den 31 mars 2022. Den nya lönen betalas ut retroaktivt från 1 april 2019 och utbetalning sker den 27 november 2019. Retroaktivitet sker också för de ersättningar som baseras på din timlön, så som övertidsersättning, jour och beredskapsersättning.

Förändring av lönestrukturen – särskilt yrkesskickliga

I vår löneöversyn med Region Jönköping har vi en gemensam bild av att det är nödvändigt att öka möjligheten till en lönekarriär genom hela livet utan att behöva byta arbetsgivare eller yrke. Som det ser ut nu avtar löneutvecklingen vid 35-års ålder och planar ut vid 45-års ålder. Målet med avtalet är en prioritering av särskilt yrkesskickliga just för att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket över tid. Med prioritering avses här ett högre utfall i procent, inte i kronor. Parterna konstaterade att detta gäller redan 2019 och sträcker sig över den treåriga avtalsperioden samt att särskilt yrkesskickliga återfinns inom Vårdförbundets alla yrken (barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor). Vi är även överens om att det inte ska finnas någon begränsning uppåt eller nedåt i antalet som anses som särskilt yrkesskickliga.

Förutom en prioritering av särskilt yrkesskickliga ska det även vara en god löneutveckling för övriga. Lönen ska vara individuell och differentierad och ”premiera kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid”.

Vårdförbundet har framfört att det behöver tillföras extra medel för att redan nu 2019 uppfylla skrivningarna i HÖK 19, men Regionen vill hålla sig inom ramen för 2019-års budgetutrymme.

Lönekriterier

Vi är överens om att det är viktigt att arbeta med lokala lönekriterier och att Vårdförbundets förslag till kriterier för särskilt yrkesskickliga får och kan användas för att identifiera erfarenhet och vad som är särskilt yrkesskickligt i befintliga lönekriterier. Tanken är att förtroendevald på arbetsplatsen och chef redan i år börjar titta på detta. Det är en omöjlighet att hinna få fram nya kriterier nu och därför bygger årets löneöversyn på de befintliga kriterierna som kompletteras med särskilt yrkesskickligt och erfarenhet.

Lönesamtal

Lönesamtal ska ske i oktober månad och ska då innehålla en tillbakablick på prestationssamtalet som hölls under våren. Löneförslaget som ges ska kopplas till prestationen och motiveras. Lönesamtalet ska utgå från de lönekriterier du har på din arbetsplats där särskilt yrkesskickligt har identifierats samt tillägget att erfarenhet ska belönas.

Här hittar du stöd i form av webbutbildning, tips och mycket mera inför ditt lönesamtal.

Hur följer vi upp avtalet

Flera hållpunkter i avtalet ska säkra att prioriteringen av särskilt yrkesskickliga verkligen sker, både lokalt och nationellt. Det finns möjlighet att säga upp avtalet redan efter två år, vilket vi gör om vi inte ser tydligt att arbetsgivarna levererar utifrån kraven i avtalet. Lokalt kommer vi att ha en avstämning i början av december och då kan vi se om det finns någon ambition från arbetsgivaren att följa avtalet.

Avtalet gäller i tre år och det vi nu måste göra är att fortsätta påverka vilket vi gör på många sätt. Vi har haft samtal med de flesta politiska partier och påtalat behovet av mer medel för att kunna få till en förändrad lönestruktur. Under hösten träffar vi även sjukvårdsdirektörer och HR-chefer i alla verksamhetsområden där vi framför våra åsikter om vad som behövs göras.

Miljarderna

Vårdförbundets mål är fortfarande att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 extra i månaden under avtalsperioden. Detta står inte i avtalet utan är Vårdförbundets mål och vilja för att det ska vara möjligt att få till en lönestruktur värd att tala om. Vårdförbundet fortsätter påverkansarbetet för att nå målet och vi ser att resurser finns i den satsning på 9,4 miljarder som regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) presenterade i juni, varav 3,3 miljarder riktas till medarbetare inom vården. Enligt överenskommelsen får Region Jönköping 114 miljoner kronor att investera i vårdens medarbetare.

För att lyckas i påverkansarbetet behöver vi hjälpas åt, fundera på hur du kan bidra till att vi tillsammans når målet. Ytterst är det arbetsgivarens ansvar att leva upp till överenskommelsen i avtalet!

Iréne Sjövall Sanned,  ordförande Vårdförbundet Jönköping

Läs all information om nya avtalet 2019

 

 

 

 

 

 

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -