Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Covid-19 påverkar oss alla!

År 2020 har inte varit ett vanligt år för någon av oss. Vad gäller kring regionens beslut om ersättning under jul och nyår, förflyttningar, semester, föräldralediga, gravid och Covid-19, arbetsmiljö, skyddsutrustning?

 

Till dig som arbetar  inom region Jönköpings län! 

En pandemi kom över oss och Vårdförbundets medlemmar har fått arbeta hårdare än många andra i samhället och ofta över er kapacitet relaterat till förändrade arbetsuppgifter, arbetsplatser, arbetstider och arbetsbelastning. För detta menar avdelning Jönköping att du ska tackas med lön, vila och återhämtning.  

Region Jönköpings läns beslut om arbetstid 
Arbetsgivarens beslut gällande ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid under jul- och nyårshelgerna 2020/2021 är ett enskilt arbetsgivarbeslut. Detta beslut innebär att fastställt schema, inklusive jour- och beredskapsschema och därmed sammanhängande aktiv tid, gäller med ordinarie ersättningar under perioden 2020-12-23 till 2021-01-10.
Extra pass som beslutats av arbetsgivaren, oavsett om det är förskjuten arbetstid, övertid eller jour- och beredskap, ersätts under samma period med 6000 kr per arbetspass, utöver ordinarie lön och tillägg. Med extra pass avses minst 4 timmars arbete utanför fastställt schema. Detta innebär att om du måste arbeta på en beviljad semesterdag, ledig dag i ditt schema eller en beviljad kompdag ersätts du med 6000 kr plus ordinarie lön och tillägg samt övriga ersättning som OB mm.

Förflyttningar
Vårdförbundet och Region Jönköping tecknade en överenskommelse 2020-11-05 om hur handläggningen av tillfälliga förflyttningar ska ske under Corona pandemin 2020-11-05 – 2021-01-31. Sammanfattningsvis säger denna överenskommelse följande:

Kortfattat ska förflyttning hanteras i tre steg:
• Förflyttning som är frivillig och man har ”räckt upp handen”=> ska inte MBL-förhandlas men överenskommelsen och villkoren ska dokumenteras och skrivas under av arbetstagare och arbetsgivare.

• Förflyttning som blir frivillig med vissa förbehåll => Arbetsgivaren ställer frågan utifrån ett personcentrerat förhållningsätt gentemot medarbetare och ger de förutsättningar som medarbetaren behöver för att kunna förflyttas ex arbetstider, utbildning, placering med flera => ska inte MBL-förhandlas men överenskommelsen och villkoren ska dokumenteras och skrivas under av båda parter.

• Där frivillighet inte kan uppnås och arbetsgivaren åberopar arbetsskyldighet => SKA arbetsgivaren kalla till MBL-förhandling med Vårdförbundet. Dokumentationen kommer här att ske i ett protokoll.

Detta ska finnas med i dokumentet som skrivs under av båda parter:
• introduktion och bredvidgång – tid, längd, var och hur
• uppföljning av chef under tiden du är förflyttad – när och hur.
• start- och slutdatum
• arbetstider
• namn på ansvarig chef
• andra ersättningar – t.ex. ökade kostnader till följd av förflyttningen ex. resekostnader
• de förbehåll som är överenskomna för att du ska kunna bli frivilligt förflyttad

OBS! Under övrigt, i detta dokument, måste du själv se till att det du kommit överens med din chef anges vad gäller extra förutsättningar för att du frivilligt med förbehåll ska kunna förflyttas till annan arbetsplats. Sådana förutsättningar kan vara tid för introduktion på Metodikum, tid för upplärningstid på den nya arbetsplatsen, helger, kvällar, placering mm. Även du som har räckt upp handen och är frivillig ska se till att allt det ni kommer överens om dokumenteras.
All MBL förhandling sköter verksamhetsområdesansvarig tillsammans med ombudsman.

FAQ Covid-19 - Återtagen beviljad semester - Avbruten semester - Föräldraledig.

Gravid och Covid-19 - försiktighetsprincipen ska råda
Efter att Vårdförbundet avdelning Värmland lämnat in en begäran om åtgärd har Region Värmland fått ett beslut från Arbetsmiljöverket den 23 november om förbud för gravida att arbeta med patienter som har covid-19 eller misstänks ha det i väntan på provsvar.

Arbetsmiljöverket hänvisar i sitt beslut till att kunskapsunderlaget är för litet och att det kan finnas risker med covid-smitta hos gravida. Arbetsmiljöverket utgår ifrån försiktighetsprincipen i sin bedömning tills dess att kunskapsunderlaget är mer heltäckande. Det betyder att fler skyddsåtgärder ska vidtas hellre än för få i alla situationer som identifierats i det aktuella ärendet, där gravida arbetstagare arbetar med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med bekräftad infektion av covid-19 eller misstänks ha det i väntan på provsvar.

Med förbudet tillkommer även ett föreläggande om vite som arbetsgivaren kan tvingas betala om man bryter mot detta beslut. Arbetsmiljöverket säger att beslutet om förbud och föreläggande om vite gäller för de aktuella avdelningarna i Region Värmland, men att alla arbetsgivare ska följa den lagstiftning som finns och att liknande beslut kan fattas hos andra arbetsgivare vid liknande förhållanden. Vidare säger arbetsmiljöverket att Arbetsmiljölagen och deras föreskrifter gäller på alla arbetsplatser och att alla arbetsgivare behöver vidta de skyddsåtgärder som behövs för att gravida arbetstagare ska kunna arbeta säkert.

Region Jönköpings län har beslutat att de utgå från försiktighetsprincipen, när det gäller gravida och Covid-19, och kommer därför att följa arbetsmiljöverkets beslut.

Särskild riskbedömning ska göras för gravida
Det nya coronaviruset tillhör det som kallas för riskklass 3 bland smittämnen. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5) ska en arbetsgivare, om denne vet att en gravid arbetstagare utsätts för dessa smittämnen, genast undersöka de risker som följer och informera den gravida medarbetaren om resultatet av denna riskbedömning. Om riskbedömningen visar att det finns risk för skadlig inverkan ska arbetsgivaren snarast vidta de åtgärder som krävs för att undanröja riskerna.

Förebyggande insatser för gravida arbetstagare
Förebyggande försiktighetsåtgärder för att den som är gravid ska kunna fortsätta arbeta kan handla om att göra förändringar i arbetsmiljön, till exempel att utesluta vissa arbetsmoment. Men om det inte går att undanröja de risker som kommit fram vid riskbedömningen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga för att den gravida ska kunna ges andra arbetsuppgifter.

Arbetsmiljö
Det är viktigt att vi alla sätter krav på arbetsgivaren, både för vår egen skull, för patienterna och för hela samhället. Finns det ett skyddsombud för Vårdförbundet på arbetsplatsen hoppas jag att alla stöttar personen i arbetsmiljöarbetet. Som skyddsombud har man rätt att kräva riskbedömningar och handlingsplaner för hur risken för smitta ska minimeras. Lyssnar inte arbetsgivaren kan skyddsombudet få stöd av Vårdförbundet att driva frågan vidare ända till arbetsmiljöverket, om det skulle behövas. Finns det inte någon förtroendevald/skyddsombud så behöver ni välja någon.
Vidare vill jag uppmana dig att anmäla det som arbetsskada om du kan ha blivit smittad på jobbet, även om det bara är lindriga symtom och oavsett om du smittats av en patient eller kollega. Dels för att visa på hur utbrett problemet är, dels för att skapa tryck gentemot Försäkringskassan att Covid -19 ska klassas som arbetsskada och ge bättre ersättning än vid vanlig sjukskrivning samt för att vi idag inte vet om det ger några följdsjukdomar eller bestående men. Det är inte acceptabelt att man ska bli utsatt för smitta på sitt arbete och inte kunna skydda sig på ett korrekt sätt!

Skyddsutrustning
Det är viktigt att skyddsombudet tillsammans med arbetsgivaren följer upp hur tillgången till skyddsutrustning ser ut och om det finns ett lager. Är skyddsutrustningen godkänd, används den på rätt sätt och får ni använda den?

Vårdförbundet gör skillnad
Vårdförbundet arbetar intensivt med påverkansarbete för att göra sjukförsäkringen till en trygg försäkring. I denna tid när hela vårt samhälle står inför en enorm utmaning, och vi behöver en trygg socialförsäkring mer än någonsin, blir det än mer tydligt att vi har en sjukförsäkring som inte fungerar. Vårdförbundet vill att 180-dagarsregeln i rehabiliteringskedjan tas bort. Problemet är tidsgränser som inte tar någon hänsyn till individuella rehabiliteringsbehov. En sådan förändring är viktig för att vi ska få en bättre sjukförsäkring som också är en trygg försäkring.
Den senaste statistiken visar att 40 procent av de som varit sjukskrivna i 180 dagar får avslag på sin rätt till fortsatt sjukpenning. Det beror på att reglerna som Försäkringskassan har att arbeta utifrån innebär att efter 180 dagars sjukskrivning ska ersättning betalas enbart om den sjukskrivne inte bedöms kunna klara arbetsuppgifter i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.
I praktiken betyder det att om den sjukskrivne, trots sin sjukdom, antas kunna klara av arbetsuppgifter hos någon annan arbetsgivare än där vederbörande är anställd, då förväntas den sjukskrivne byta jobb och har då inte rätt till sjukpenning vid fortsatt anställning hos nuvarande arbetsgivare. "Det normalt förekommande arbetet" behöver inte ens finnas i verkligheten.
Det här är en regel som skapade problem redan innan pandemin. Covid-19 är en sjukdom där många drabbade fortfarande är sjuka och arbetsoförmögna efter 180 dagar. Det är ofta Vårdförbundets medlemmar som har gjort stora insatser under pandemin som själva har blivit smittade. De besitter också en kompetens som vården kommer att behöva ännu mer av i framtiden. Att då inte låta dem få hinna rehabilitera sig för en återgång till hälso- och sjukvården, är ett ansvarslöst slöseri med mänskliga resurser. I synnerhet när vi har att göra med en sjukdom vars följdverkningar ännu inte är helt kända.
Vårdförbundets medlemmar, som hela samhället ropar efter och med nödvändig kunskap för en god och säker vård, riskerar att bli utförsäkrade och förväntas ta andra arbeten än de som de är utbildade för. För många innebär det i praktiken arbetslöshet och är ett slöseri med kompetens.

Viktig forskningsstudie om arbetsmiljö och patientsäkerhet

Hösten 2019 fick våra förtroendevalda på arbetsplatsen information om ett forskningsprojekt av chefsläkare Axel Ros. Det är ett forskningsprojekt om arbetsmiljö och patientsäkerhet och projektet heter ”Bättre psykisk personalhälsa, patientsäkerhet och effektivitet i vården, och mindre personalomsättning bland sjuksköterskor”.
Under november 2019 genomfördes etapp ett då alla sjuksköterskor som arbetar på något av våra tre sjukhus i regionen fick en enkät att fylla i. Nästa etapp i detta forskningsprojekt startade i november i år och en ny omgång enkäter lämnades ut till alla sjuksköterskor på de tre sjukhusen. Svarsfrekvensen ligger nu endast på 35% i dagsläget och därför har datumet förlängts till den 15 januari 2021.
För att studien ska bli så tillförlitlig som möjligt behöver svarsfrekvensen vara hög. Vårdförbundet avdelning Jönköping ser att detta är en viktig studie för våra medlemmar och självklart vill vi att studien har ett så bra underlag som möjligt att utgå från. Därför vill jag uppmana er som fått enkäten att besvara den och skicka in den.


Vi tar ansvar – inga fysiska besök
Vi är nu mitt inne i andra vågen av pandemin vilket ni mer än någon annan i vårt samhälle känner av och avdelning Jönköping styrelse vill, så långt vi kan, ta vårt ansvar och inte sprida denna smitta. Därför begränsar vi våra fysiska besök ute på arbetsplatserna så långt det är möjligt med mycket få undantag. Trots detta vill jag säga att Vårdförbundet finns här för dig och vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller e-post.

Du ska tackas med lön och med vila och återhämtning! 
Vårdförbundets medlemmar behöver mer än bara applåder och delade fruktkorgar. Du behöver få bevis på att ditt slit och uppoffringar inte bara tas för givet, utan att arbetsgivare på riktigt visar konkret uppskattning och omsorg om sina värdefulla medarbetare. Vårt gemensamma löneavtal möjliggör detta, genom en individuell och differentierad lönesättning utifrån medarbetarens bidrag och prestation under året för att nå verksamhetens mål. Vårdförbundet avdelning Jönköping vill se att Region Jönköpings län tillför ytterligare medel utöver regionens ”relativlöneförändringen/arbetsvärdering utifrån lönekartläggningen” till löneöversynen 2021 till samtliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt en tydlig satsning på de särskilt yrkesskickliga.

Vidare är vi nu i slutfasen av utvärderingen av kollektivavtalet HÖK19, för att se om det gett önskad effekt på löneutvecklingen – mer om detta på det nya året.

Tveka inte att höra av dig till oss i avdelning Jönköping om du behöver stöd eller hjälp. Vår telefon (036-306441) kommer att vara bemannad under mellandagarna och du kan alltid ringa till vårdförbundet direkt (0771-420420).


Tillsammans med styrelsen i avdelning Jönköping
vill jag önska dig en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

Iréne Sjövall Sanned
Ordförande
Vårdförbundet avd. Jönköping

 

Dina förmåner och rabatter
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -