Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej förtroendevald!

Här kommer information om vad som händer inom Vårdförbundet avdelning Jönköping och vilka frågor styrelsen har på agendan och arbetar med.

Så blev vårdsommaren i Jönköpings län

Vårdförbundet har skickat ut ett frågeformulär till er förtroendevalda på arbetsplatser i länet. Vi har nu fått en samlad bild om att  sommaren för medlemmarna, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, har varit ansträngd. Ansträngd på det viset att bemanningen i relation till arbetsbelastningen har varit för låg. Detta innebär att arbetsmiljön och patientsäkerheten påverkats negativt. Att arbetsmiljön har påverkats kan ex. innebära att medlemmar inte fått någon rast, fått arbeta extra och ibland dubbla turer, en ständig känsla av otillräcklighet och stress. När patientsäkerheten har påverkats kan det t ex. vara att man fått prioritera hårt och åtgärder har fått vänta. Då vårdplatser saknats så har patienter vårdats på en annan enhet som normalt inte har hand om den typen av diagnos. Flera förtroendevalda uppger att de inte deltagit i planeringen inför sommaren.

Sommaren inom Region Jönköpings län

Inom Region Jönköpings läns verksamheter uppger de flesta förtroendevalda att vården och arbetsmiljön påverkats negativ i sommar. Det är någon enstaka vårdcentral och mottagning som uppger att sommarn fungerat bra. Värst har det varit inom verksamheter som har en hög bemanning dygnet runt och som behöver specialistkunskap såsom förlossningsavdelningar, intensivvårdsavdelningar och akutvårdsmottagningar. De beordringar som framkommit har förekommit inom förlossningsvården och intensivvården. Även verksamheter som redan innan sommaren fick minska vårdplatser pga. bemanningssvårigheter uppger att arbetsmiljön och patientsäkerheten påverkats negativt.

Sommaren inom kommunal verksamhet

Inom kommunerna uppger det flesta förtroendevalda att arbetsmiljön och patientsäkerheten påverkats negativt. Den kommunala verksamheten har även den haft svårighet att bemanna sin verksamhet vilket gjort att arbetsbelastningen på den personal som fanns att tillgå blev mycket hög. Där verksamheten fungerat hjälpligt under sommaren är orsaken till största delen att andelen behövande patienter inte varit så stor som förväntat eller att man på vissa håll kunnat få hjälp av pensionerade kollegor.

Vad gör Vårdförbundet?

Flera förtroendevalda uppger att det gjorts flertalet avvikelserapporter under sommaren, både kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö. Generellt kan man se att de verksamheter som redan innan sommaren haft svårt att rekrytera och behålla kompetens haft det betydligt tuffare även under sommaren.

Vårdförbundet har begärt ut övertidssaldon  från regionen. Vi har ännu inte fått alla uppgifter men vi vet att inom medicinsk vård har våra medlemmar arbetat cirka 10 000 timmar övertid och inom kirurgisk vård cirka 7000 timmar övertid under de tre sommarmånaderna. Om dessa timmar ersattes med kvalificerad övertidsersättning så kostade det regionen 7,4 miljoner kronor. Det motsvarar 14,8 årslöner inklusive sociala avgifter.

Ni som är förtroendevalda inom andra arbetsgivare än regionen kan begära ut uppgifter om övertid även hos er. Det kan vara ett sätt att hitta argument inför nästa års sommar.

Vårdförbundet har även tagit del av regionens egen utvärdering av sommaren. Du som är förtroendevald inom regionen kan läsa den, den finns på intranätet under fliken CSG och handlingar.

Vårdförbundet anser att arbetsgivaren nu måste ta sitt fulla arbetsgivaransvar och se till så att våra medlemmar kan få sin välbehövda semester utan att behöva arbeta för två under den semesterperiod som man är i tjänst. Arbetsgivarna måste bemanna verksamheten så att både kort och långtidsfrånvaro kan hanteras utan att arbetsmiljö och patientsäkerhet blir lidande.

Vi arbetar även med ett pressmeddelande gällande sommaren 2018, så får vi se om någon media nappar på det. 

Planering av nästa års verksamhet

Inför årsmötet skickade Vårdförbundet avdelning Jönköping ut en enkät till medlemmarna för att få vägledning inför vår verksamhetsplanering. Enkäten visade tydligt att våra medlemmar prioriterade aktiviteter rörande yrke, lön och karriär som viktigast tätt följt av Hållbart yrkesliv.

När det gäller hur medlemmarna tog till sig information om vårdförbundet så uppgav de flest att det skedde via Nyhetsbrev i högsta grad följt av Vårdfokus.  På tredje plats kom information genom Förtroendevald på arbetsplatsen.

På frågan om var hur de ville möta Vårdförbundet var det en stor majoritet som uppgav att de vill möta Vårdförbundet på arbetsplatsen eller i nära anslutning till arbetet. Några få uppgav att de önskade möta Vårdförbundet på stormöten.

Detta har vi i styrelsen haft med oss när vi planerat vår verksamhet inför 2019. Vi ser att du som förtroendevald på arbetsplatsen är mycket viktig. Du är ju Vårdförbundet närmast medlem på arbetsplatsen och det är där medlem vill möta Vårdförbundet. Vi kommer under nästa år arbeta mer med frågan hur vi ger dig ett ännu bättre stöd. Vi har samtalat om mentorskap och att vi i styrelsen eller förtroendevalda med facklig tid i större utsträckning kan delta på medlemsmöten med mera.

Kommande löneöversyn

Styrelsen har nu påbörjat förberedelsen inför kommande löneöversyn. Som ni vet så har vi ju tidigare tagit fram statistik som visar att våra medlemmar, oavsett yrkesgrupp, endast har en löneutveckling fram till cirka 35 års ålder. Därefter avtar den. Vi har på så vis identifierat att om arbetsgivaren i framtiden ska lyckas rekrytera och behålla våra kompetenser så krävs det att vi får en bättre löneutveckling under hela yrkeslivet. Det behöver vi fokusera på framöver. Vi har även påtalat detta inför regionens budgetbeslut.

Vi kommer skriva ihop ett yrkande som ni förtroendevalda på arbetsplatsen kommer få ta del av och kan använda i din verksamhet.

När det gäller löneprocessen i regionen så upplever inte Vårdförbundet att den följer vårt löneavtals intentioner. Vi har även fått signaler från er förtroendevalda på arbetsplatsen att ni inte involveras eller har någon del i processen. Vi kommer därför arbeta för att löneöversynerna flyttas ut närmare verksamheterna där ni förtroendevalda på arbetsplatsen får ett större inflytande. Denna fråga har vi tidigare lyft med arbetsgivaren och mötts av ett motstånd, men vi hoppas nå denna förändring på sikt.

Förtroendevaldträff i Vrigstad 29 november

Vi anordnar en förtroendevaldträff den 29 november i Vrigstad där vi får möjlighet att prata vidare om dessa frågor. Vi bjuder alla som deltar på jullunch. Hoppas vi blir många, anmäl dig senast 13 november!

 

Med vänliga hälsningar

Eva-Lotta Lager, Ordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping

 

 

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -