Mera information kring avtalsrörelsen

Det här vill Vårdförbundet och det här vill arbetsgivaren

Avtalsrörelsen handlar om att Vårdförbundet vill uppnå förbättrade villkor för dig som är anställd i region, kommuner och kommunala bolag. I en förhandling ingår det alltid en motpart som också de har en agenda för vad de vill uppnå. Sveriges kommuner och Landstings och Sobonas yrkande/inriktning är i korthet:

·         Ge varje arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar

·         Möta kompetensförsörjningsutmaningen – ökade möjligheter till utbildningsanställning, olika lokala arbetstidsmodeller samt anställning av fler undersköterskor

·         Stark lokal samverkan för förbättringar i arbetsmiljö och möta kompetensförsörjningsutmaningen

·         Ett avtal utan angivna nivåer för löneökningar, lönen sätts mellan chef och medarbetare

Under mars månad har vi haft flera möten med drop-in på våra tre sjukhus i regionen. Vi har informerat om Vårdförbundets yrkande om jämställda och hälsosamma villkor och medlemmar från alla våra fyra yrken har besökt våra möten.

Har de lokala politikerna fått munkavle?

I dagsläget har vi uppfattar liknande signaler från Region Jönköpings politiker men för att vi ska nå resultat i det vi vill behöver vi hjälpas åt och det du som förtroendevald kan göra är att fortsätta samtala och påverka politiker, allmänhet och opinionsbildare – så att SKL och Sobona får mandat från kommuner och regioner att gå Vårdförbundet till mötes. Får du liknande signaler från dina lokala politiker så hör av dig. Fortsätt också att prata med dina kollegor, både medlemmar och ickemedlemmar, om Vårdförbundets krav och vad vi vill uppnå och uppmana de kollegor som ännu inte är medlemmar att gå med – ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Inga lönesamtal


Regionens kommunikation om detta ut till HR och chefer har inte varit optimal utan det har förekommit reella lönesamtal med både medlemmar och chefsmedlemmar på flera arbetsplatser men också någon klinik. Vi har påtalat detta och att det bryter mot det kommunala huvudavtalet (KHA -94) att föra lokal förhandling om frågor som är föremål för central förhandling.

Efter detta har regionen skickat ytterligare mail till alla HR, som ansvarar för chefer, där det framgår att ingen kommunikation med våra medlemmar får ske vad gäller löneförslag, kring satsningar eller uteblivna satsningar eller tidsplan för löneöversynen. Det framgår också att ”Vårdförbundet har en tydlig och fullt berättigad uppfattning om att själva kommunicerandet av löneförslaget ska ske muntligt i ett lönesamtal när det blir dags”. Löneöversynen görs först när förhandlingarna är klara och därmed också lönesamtalen, beroende på vilket avtal som tecknas.