Löneöversyn 2019 – vad blev resultatet i kommunerna?

Brist på tydliga lönekriterier

I vårt avtal HÖK19 har vi flera gemensamma avstämningar, både lokalt och centralt. En sådan avstämning är den fördjupade analysen som ska ske efter varje löneöversyn vilket vi nu gör för 2019. Precis som vi besökte alla kommuner för att skriva ett lokalt kollektivavtal om HÖK19 så besöker vi nu alla kommuner för en fördjupad analys av löneöversyn 2019. Hittills har vi besökt 5 av våra 13 kommuner och med ytterligare 4 har vi inbokade datum. Vid dessa tillfällen finns också den förtroendevalde som sitter i samverkan med, både från kommunhälsan och elevhälsan där sådan finns.

 

För att få ett större material och tillförlitligare statistisk utvärdering har vi slagit samman alla 13 kommuner i Graf 1 nedan. Vår fördjupade analys av löneöversyn 2019 för kommunerna visar varken ökad lönespridning eller någon löneutveckling även att 9 av 13 kommuner har försökt att identifiera särskilt yrkesskickliga och gjort en extra satsning på dessa. Den insatsen gav inte det resultat vi var ute efter (Graf 1). Detta visar tydligt att avsaknad av lönekriterier som identifierar vad som är särskilt yrkesskickligt har haft betydelse då man inte har kunnat identifiera de som är särskilt yrkesskickliga och lönesatt dessa så att en ökning av lönespridningen och löneutvecklingen skett.

 

Graf 1 (klicka för att se större bild): I denna graf ingår allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (skolsköterskor ingår), chefer, MLA och MAS från alla 13 kommuner i Jönköpings län. Data är hämtad från 2019 års löneöversyn. (SYS = bedömd som särskilt yrkesskicklig).

 

De flesta särskilt yrkesskickliga ligger utmed och strax över trendkurvan, ingen rörelse eller förflyttning har skett, (Graf 1) och därmed ingen förändring av varken lönespridning eller löneutveckling från föregående år 2018 (Graf 2).

Graf 2: I båda trendkurverna (år 2018, 2019) ingår allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (skolslöterskor ingår), chefer, MLA och MAS från alla 13 kommuner i Jönköpings län. Data är hämtad från 2019 års löneöversyn. (SYS = bedömd som särskilt yrkesskicklig).

Vårdförbundets önskemål om lönekriterier

Målet i vårt gemensamma avtal HÖK19 är att öka lönespridningen samt få till en löneutveckling, medlet/verktyget för att nå dit är en prioritering av särskilt yrkesskickliga och att erfarenhet ska löna sig (Graf 3). För att vi ska nå målet måste vi använda medlet på ett korrekt sätt annars når vi inte målet vilket löneöversyn 2019 tydligt visar. Därför är det viktigt med tydliga, väl genomarbetade, verksamhetsnära lönekriterier som identifierar särskilt yrkesskicklig. I Graf 3 visar den blå kurvan datans rörelse vad gäller lönespridning och löneutveckling medan den svarta handritade kurvan illustrerar önskat läge då ökad lönespridning och löneutveckling övertid har skett. Inför löneöversyn 2020 och i vår fördjupade analys påtalar vi och beskrivit detta för arbetsgivaren.

Vidare vill vi att lönekriterierna för ”särskilt yrkesskickliga” ska tas fram i dialog med förtroendevald på arbetsplatsen. Lönekriterierna ska vara väl kända av chef och medarbetade och användas som ett stöd i lönesättningen kopplat till prestation och bidrag till verksamheten. Detta understödjer en bra löneprocess, ökar motivation och förståelse för både löneprocessen och den nya lönen. Då ökar möjligheten till att lyckas med en ökad lönespridning om det i lönekriterierna blir tydligt vad som premieras och är viktiga bidrag till verksamheten.

 

Graf 3: I denna graf ingår allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (skolsköterskor ingår), chefer, MLA och MAS från alla 13 kommuner i Jönköpings län. Data är hämtad från 2019 års löneöversyn. (SYS = bedömd som särskilt yrkesskicklig). Den blå trendkurvan visar datans rörelse vad gäller lönespridning och löneutveckling. Den svarta handritade kurvan är önskat läge för ökad lönespridning och löneutveckling övertid.

 

Graf 4 nedan visar medellönen för allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (skolsköterskor ingår i dessa) som är bedömda som särskilt yrkesskickliga samt de som ännu ej är bedömda som särskilt yrkesskickliga vilket gör att vi kan avläsa förhållandet mellan dessa grupper. Det vi måste hålla i minnet är att det är ett litet antal individer inom varje kommun och vi har inte i denna graf tagit hänsyn till ålder, erfarenhet eller år i yrket. Däremot visar Habo kommun en ”trappa” där lönen ökar från allmänsjuksköterska till specialistsjuksköterska bedömd som särskilt yrkesskicklig, därmed inte sagt att vi är nöjda med dessa medellöner.

 

Graf 4: Jönköpings läns 13 kommuner. Medellön för allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (skolsköterskor ingår) som är bedömda som särskilt yrkesskickliga samt de som ännu ej är bedömda som särskilt yrkesskickliga.