Löneöversyn 2019 – vad blev resultatet?

Brist på tydliga lönekriterier

Vår fördjupade analys av löneöversyn 2019 för Region Jönköpings län visar varken ökad lönespridning eller någon löneutveckling.  Detta trots att regionen har försökt att identifiera särskilt yrkesskickliga och gjort en extra satsning på dessa med 1%. Den insatsen gav inte det resultat vi var ute efter (Graf 1). Detta visar tydligt att avsaknad av lönekriterier som identifierar vad som är särskilt yrkesskickligt har haft betydelse för utfallet. Då man inte har kunnat identifiera de som är särskilt yrkesskickliga och lönesatt dessa så har inte en ökning av lönespridningen och löneutvecklingen skett.

Graf 1 (klicka för att se större bild): I denna graf ingår alla Vårdförbundets 4 yrken (Barnmorskor, Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterskor, Sjuksköterskor) inklusive chefer, ledare, handläggare m.fl. Data är hämtad från 2019 års löneöversyn. (SYS = bedömd som särskilt yrkesskicklig).

De flesta särskilt yrkesskickliga ligger under trendkurvan, ingen rörelse eller förflyttning har skett, (Graf 1) och därmed ingen förändring av varken lönespridning eller löneutveckling från föregående år 2017 och 2018 (Graf 2). Vid 40- och 50-års ålder är den procentuella ökningen mellan år 2018–2019 lägre jämfört med 2017–2018. Vid 60-års ålder är den procentuella ökningen mellan år 2018–2019 endast 0,04% högre jämfört med 2017–2018 (Graf 2).

Graf 2: I alla tre trendkurvorna (år 2017, 2018, 2019) ingår alla Vårdförbundets 4 yrken (Barnmorskor, Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterskor, Sjuksköterskor) inklusive chefer, ledare, handläggare m.fl.

 

Målet i vårt gemensamma avtal HÖK19 är att öka lönespridningen samt få till en löneutveckling. Medlet/verktyget för att nå dit är en prioritering av särskilt yrkesskickliga och att erfarenhet ska löna sig (Graf 3). För att vi ska nå målet måste vi använda medlet på ett korrekt sätt annars når vi inte målet vilket löneöversyn 2019 tydligt visar. Därför är det viktigt med tydliga, väl genomarbetade, verksamhetsnära lönekriterier som identifierar särskilt yrkesskicklig. I Graf 3 visar den blå kurvan datans rörelse vad gäller lönespridning och löneutveckling medan den svarta handritade kurvan illustrerar önskat läge då ökad lönespridning och löneutveckling övertid har skett.

Graf 3: I denna graf ingår alla Vårdförbundets 4 yrken (Barnmorskor, Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterskor, Sjuksköterskor) inklusive chefer, ledare, handläggare m.fl. Data är hämtad från 2019 års löneöversyn. SYS = bedömd som särskilt yrkesskicklig. Den blå trendkurvan visar datans rörelse vad gäller lönespridning och löneutveckling. Den svarta handritade kurvan är önskat läge för ökad lönespridning och löneutveckling övertid.

Vårdförbundets önskemål om lönekriterier

Inför löneöversyn 2020 har vi påtalat och beskrivit detta för arbetsgivaren och vi vill att lönekriterierna för ”särskilt yrkesskickliga” ska tas fram i dialog med förtroendevald på arbetsplatsen. Lönekriterierna ska vara väl kända av chef och medarbetade och användas som ett stöd i lönesättningen kopplat till prestation och bidrag till verksamheten. Detta understödjer en bra löneprocess, ökar motivation och förståelse för både löneprocessen och den nya lönen. Vidare ökar möjligheten till att lyckas med en ökad lönespridning om det i lönekriterierna blir tydligt vad som premieras och är viktiga bidrag till verksamheten.

Arbetsgivaren uppmuntrar till verksamhetsnära lönekriterier men är inte beredd att i nuläget lägga ut detta som ett krav på arbetsplatserna, vilket Vårdförbundet anser behövs för att vi ska nå vårt gemensamma mål i HÖK19. Vad gäller förtroendevalds medverkan vid att ta fram lönekriterier där man identifiera särskilt yrkesskickligt är arbetsgivarens ingång: ”Som en hjälp att tillgå för cheferna, för att tolka befintliga lönekriterier utefter avtalets syfte och avsikt, finns Vårdförbundets förtroendevald på arbetsplatsen samt deras ”Förslag på kriterier för särskilt yrkesskickliga”.