Sommarsemester för dig som privatanställd

Nu är sommaren här - en viktig tid för vila, återhämtning, möjlighet att koppla bort arbetet helt under några veckor och få ladda batterierna för att orka jobba ett år till. Läs mer om semester, vikten av att skriva avvikelser, information om inspektioner av personlig skyddsutrustning, samt val av ny valberedning.

Semester

Nu mer än någonsin behöver medlemmarna i Vårdförbundet få semester, vila, återhämtning och rekreation. Vår utgångspunkt är att du som medlem ska få din semester.

Vår ingång är att trots en pågående pandemi innebär det inte att arbetsgivaren fritt kan hitta på egna semesterregler – semesterlagen och kollektivavtal gäller fortfarande och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut semester under semesteråret i enlighet med de regler som gäller. Du som medlem har rätt att begära semester och arbetsgivaren måste ge dig besked om din semester. Vårdförbundets medlemmar behöver återhämtning och vila för att orka med det som kommer, oavsett om det är en andra våg av Corona eller vård som fått skjutas upp som ska hanteras.

Arbetsgivaren ska ge besked om din semester senast två månader innan eller om särskilda skäl föreligger en månad innan semestern träder i kraft.

Vi genomför förhandlingar på arbetsplatser som avviker från semesterlagen och de kollektivavtal som vi har så fort vi får kännedom om dem. Vi för dialog med er förtroendevalda och medlemmar som vi kontaktar eller som kontaktar oss. Vi i avdelning Jönköping finns för er medlemmar i Jönköpings län. Tveka inte att höra av er! Vi omhändertar alla frågor så fort vi kan.

Har du fått underrättelse om att din semester är beviljad i tid?

I Semesterlagen 11 § finns bestämmelser om när arbetstagaren ska bli underrätta om sin huvudsemesterns förläggning. Det innebär att underrättelsen ska lämnas senast två månader före ledighetens början eller, på grund av särskilda skäl, minst en månad före ledighetens början. Om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal kan det även finnas regelverk i detta att ta hänsyn till.

Har du stött på problem med detta så hör av dig till Vårdförbundet Direkt 0771–420 420.

Har du fått återtagen redan beviljad semester, en eller flera veckor?

Den beviljade semestern är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagare och den kan inte ändras ensidigt hur som helst. Har detta inträffat för dig så hör av dig till Vårdförbundet Direkt 0771–420 420 så titta vi på just ditt specifika fall utifrån de regelverk som råder för just dig hos din arbetsgivare.

Har du fått hela eller delar av din semester förlagd under annan tid än sommarmånaderna?

Om du önskat men inte fått din semester under sommarmånaderna juni, juli och augusti hör av dig till Vårdförbundet Direkt 0771–420 420 så titta vi på just ditt specifika fall utifrån de regelverk som råder för just dig hos din arbetsgivare.

Mer information om semester

Skriv avvikelser och dokumentera arbetsskador

Arbetsmiljölagen gäller fortfarande och det är viktigt att de som arbetar kliniskt och alla förtroendevalda står upp för den och uppmärksammar tillbud och risker i er arbetsmiljö genom att prata med er närmsta chef, förtroendevald samt skriva/dokumentera avvikelser i ert avvikelsesystem. Det är också viktigt att dokumentera de arbetsskador som ni utsätts för. Ta ett foto av eksem från handsprit eller på tryck från skyddsutrustning. Alla risker och tillbud behöver dokumenteras som bevis på en ansträngd situation.

Räknas det som arbetsskada om jag smittas av covid-19 på jobbet?

Om jag blir sjuk och misstänker arbetsskada, vad gör arbetsgivaren och vad gör jag själv?

Mer än 600 tillbud och olyckor med koppling till Corona har skett inom vård, omsorg och sociala tjänster. Nu klassas covid-19 som arbetsskada, men för att få ersättning kan det krävas bevis för att smittan skett på jobbet.

Inspektion av personlig skyddsutrustning inom vård och äldreomsorg

Mellan 10 juni och 31 augusti kommer det att ske en inspektion av personlig skyddsutrustning på närmare 300 arbetsplatser i landet inom vård och äldreomsorg för att se om den skyddsutrustning som används håller måttet. Arbetsmiljöverket, som ska granska skyddsutrustningen, har fått signaler om att produkter inte alltid är testade och säkra att använda. Egentillverkad skyddsutrustning eller skyddsutrustning som inte gått igenom en bedömning får inte användas vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19. Skyddsutrustning ska ge det skydd den förväntas ge för att ingen ska bli smittad, sjuk eller dö av arbetet.

Inspektionerna görs nationellt av inspektörer inom alla Arbetsmiljöverkets regioner. Inspektionerna pågår mellan 10 juni och 31 augusti. Huvuddelen genomförs under veckorna 24 – 27.

Här kan du läsa mer om inspektionerna.

Inspektionerna kommer att ske inom regionerna, kommunal vård och äldreomsorg samt privat vård och omsorg. Huvuddelen, men inte alla, av inspektionerna genomförs på distans via telefon. Cheferna på arbetsställena kommer att informeras om syftet med inspektionen, vad den innebär och hur lång tid den tar.

Den nationella tillsynsinsatsen innebär 250 inspektioner som genomföras i hela landet och som omfattar ca 70% av alla kommuner i Sverige. Även stora sjukhus och privata arbetsställen ingår.

Vår möjlighet och vårt uppdrag i samband med inspektionen

Vårdförbundet nationellt kommer att verka för att Arbetsmiljöverket noterar de arbetsplatser som helt saknar skyddsombud från Vårdförbundet. Det är också viktigt att du som är skyddsombud på arbetsplatsen frågar din chef om denna inspektion och visar ett aktivt intresse för frågornas utveckling och är aktiva i att samla in frågor och föra dialog.  Av intresse för Vårdförbundet att veta är om inspektionen är känd, om den skett eller planeras och vilka frågor som det medför.

Inspektionen ger Vårdförbundets skyddsombud möjlighet till vidare samtal, än enbart rätt märkning, hur till exempel riskbedömningar, rutiner, risker och uthållighet ser ut inom verksamheten såsom att samverka för att förebygga så att arbetsmiljön utvecklas inför ev. kommande våg av smitta.

Bra att känna till om IVO:s inspektioner

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört drygt 1000 telefonintervjuer med särskilda boenden, hemtjänstverksamheter samt LSS- bostäder för vuxna, efter indikationer på att smittspridningen varit stor inom just dessa verksamheter såsom att de under maj genomfört en större granskning som rör medicinsk vård och behandling av personer på äldreboenden (SÄBO). Av tillsynen framgår det att det krävs en stor tydlighet mellan enhetschef och medarbetare.

Fokus för IVO:s tillsynen är att patienter som bor på särskilda boenden för äldre, under pågående pandemi, får individuell bedömning av läkare och att de får vård och behandling i enlighet med den bedömningen.  

Syftet med tillsynen var bland annat att sprida kunskap mellan verksamheter, för att bidra till en minskad smittspridning. Inspektionens riktning var 388 hemtjänstverksamheter, både privata och offentliga aktörer i landets alla kommuner, har ingått. IVO kommer även att genomföra en fördjupad tillsyn i de verksamheter där tillsynen funnit allvarliga brister. IVO valde att kontakta verksamheternas enhetschefer då de bär ansvar för att basala hygienrutiner efterlevs i verksamheten. Skyddsombuden har dock ingen ovillkorlig rätt att samverka inom dessa frågor som kan likställas med den rätt som arbetsmiljölagen utgår ifrån.

Skillnad i rätt för skyddsombudens agerande och insyn vid inspektioner
Inom ramen för Arbetsmiljöverket ska skyddsombudsuppdraget innebära större möjligheter att agera förebyggande och samverkande i gemensamma frågor med arbetsgivare och chefer. Ett engagemang som visar sig vara avgörande på många platser.

Trots att de frågor IVO agerar inom, både har en professionell grund och naturligt samband med yrkesutövningen för Vårdförbundets yrkesgrupper, saknas motsvarande rätt att samverka på gemensam grund för förtroendevalda.

Vi behöver välja ny valberedning - nu kan du nominera! 

Vi behöver välja en ny lokal valberedning - och nu är nomineringen öppen inför valet som sker vi årsmötet i september. Passa på att nominera dig själv, eller någon annan, till ett roligt och viktigt fackligt uppdrag!

 

Med vänlig hälsning

Iréne Sjövall Sanned

Ordförande, Vårdförbundet Jönköping