Biomedicinska analytikernas yrkesdag

Den 15 april är det yrkesdagen för biomedicinska analytiker. Vårdförbundet avdelning Jönköping uppmanar sina medlemmar att fira dagen och göra professionen synlig!

Biomedicinsk analytikers vardag i primärvården – ett spännande yrke!

Biomedicinska analytikerprogrammet är en bred utbildning som innebär 3 år på högskolenivå för att uppnå kandidatexamen och bli legitimerad. När du är klar kan du arbeta med alltifrån patienter till celler på minsta nivå. Biomedicinsk analytiker är ett bristyrke och det finns ett stort behov av denna yrkesgrupp vilket gör det oerhört viktigt att värna om vår unika kunskap så att den inte försvinner i vården.

Genom utbildningen får vi en bra och bred grund att stå på för att arbeta inom olika områden i vården som klinisk kemi, mikrobiologi, patologi, transfusionsmedicin och primärvård. Trots många år och lång erfarenhet inom ett av dessa områden så menar vi att man helt kan byta gren, och att övergången skulle fungera med den sedvanliga upplärningen. Med sin speciella och breda utbildning är biomedicinska analytiker även lämpliga för administrativa uppdrag som till exempel inom statistik och rapportering.

Sjukvården är en stor arbetsgivare för biomedicinska analytiker men det finns även andra områden där vi kan arbeta, till exempel inom livsmedel, läkemedel, djursjukhus m.fl. Efter avslutad grundutbildning kan man studera vidare till en magister/master och fördjupa sig inom olika områden, forska och även doktorera. Helt enkelt ett yrke som ger möjlighet att få utföra många olika spännande arbetsuppgifter.
Vi som skriver denna artikel arbetar som biomedicinska analytiker i primärvården och är anställda av en förvaltning som säljer laboratorieservice. Som biomedicinsk analytiker i primärvården utför vi provtagningar, belastningar av olika slag blandat med analysarbete, däribland på vårt hematologinstrument (5-parts).

 
Louise Neese Biomedicinsk analytiker, analyserar blodstatus på hematologiinstrumentet.

Vid provtagningarna möter vi patienter i alla åldrar, handikappade både fysiskt och psykiskt och med olika kulturer och etnicitet. Eftersom en provtagning innebär ett ingrepp på en annan människas kropp gäller det att ha god människokännedom, förståelse för olikheter och en förmåga att lotsa varje enskild patient igenom sin provtagning som för den enskilde ibland kan upplevas både obehaglig och smärtsam. Vid varje enskild provtagning gäller det också att avgöra bästa provtagningssätt, kapillärt eller venöst, för patienten men framförallt för att få den mängd provmaterial som krävs och att det är korrekt utfört för att ge ett rättvisande analysresultat. 

 
Anna Andersson Biomedicinsk analytiker, utför provtagning här i rummet som utformats för barn.

En naturlig del av vårt arbete är att köra kontroller och ansvara för att dokumentationen är korrekt. Våra laboratorier är ackrediterade och granskas därmed även av en utomstående instans (Swedac).
Förutom dessa arbetsuppgifter fungerar vi även som stöd för andra yrkeskategorier som arbetar med provtagning av olika slag såsom distriktsjuksköterskor/sjuksköterskor från kommunens äldreboende, hemsjukvård med flera. Vi har även en rådgörande funktion gentemot vårdcentralernas personal.
Biomedicinska analytiker är specialister inom laboratorievetenskap det vill säga olika undersöknings- och analysmetoder och har en avgörande roll för patientsäkerhet och kvalitet. Eftersom en stor del av diagnoserna baseras på våra analysresultat så har vi en nyckelroll i kedjan. Med vår kunskap och kompetens i primärvården är det viktigt att vi blir delaktiga i arbetet för en personcentrerad vård.

Vårdcentralerna köper tjänster av oss, i den omfattning de önskar. Vi servar även sjukhusets mottagningar och privata vårdcentraler med provtagning och även till viss del analysarbete. Att arbeta som biomedicinsk analytiker i primärvården innebär en unik kombination av analysarbete, patientkontakt och rådgörande funktion till andra vårdgivare. Vårt ansvar består av hela kedjan från provtagning till att resultatet når beställaren. Vi säkerställer preanalysen samt bedömer rimligheten för analysresultatet innan det når beställaren.

Som biomedicinsk analytiker i primärvården bör man tycka om människor, vara noggrann och självständig och ha ett gediget intresse för att se vår funktion i vården och fortsätta utveckla den för patientens bästa. Ett varierande, givande och enligt oss helt fantastiskt arbete.

Lollo Nesse och Anna Andersson
Biomedicinska analytiker
Primärvårdslaboratoriet, Huskvarna Vårdcentrum