Stipendier

Vårdförbundet avdelning Jämtland delar ut stipendier till medlemmar som är sjuksköterskestudenter vid Mittuniversitetet Campus Östersund för C-uppsats inom omvårdnad samt till Årets handledare.

Stipendium för C-uppsats

Stipendiet är på 5000 kronor och delas ut till den/de studenter som har genomfört ett godkänt examensarbete för C-uppsats omfattande 15 högskolepoäng inom ämnesområdet omvårdnad.

Godkända uppsatser överlämnas till styrelsen avdelning Jämtland och därefter utser styrelsen årets vinnande bidrag.


Kriterier för stipendium

 • Sökande ska vara studerandemedlem i Vårdförbundet
 • Ämnet för examensarbetet skall röra omvårdnad
 • Examensarbetet ska vara avslutat och blivit godkänt före examensdagen
 • Målet är att belysa och lyfta fram omvårdnadsuppsatser som kan leda till utveckling av den egna professionen och vården
 • Om endast en författare är medlem i Vårdförbundet tilldelas hela summan till denne
 • Om examensarbetet har fler än en författare så delas stipendiesumman lika mellan dessa

Utdelningen sker i samband med sjuksköterskeexamen.

Stipendium till Årets handledare

Handledning av studenter under utbildning är en viktig uppgift för sjukvården. Att förmedla kunskap i enlighet med utbildningsmålen och ge stöd i utbildningssituationen kräver stor förmåga och ett personligt engagemang från handledaren. Den enskilda handledarens insats har stor betydelse för utbildningsresultat och yrkets framtida professionsutveckling.

Vårdförbundet vill visa på betydelsen av den praktiska handledningen i utbildningen och stimulera till goda handledarinsatser genom att utse årets handledare.

Ett stipendium på 5000 kr till årets handledare för 2019 utdelas på årsmötet 2019.

Kriterier för stipendium

 • Medlemskap i Vårdförbundet
 • Nominerad av medlem, studentmedlem, chefsmedlem eller styrelseledamot från lokalkontor
 • Ska ha visat sig stödja, inspirera och engagera sig i studentens inlärning samt arbetsmiljö
 • Ska ha hjälpt studenten att växa in i sin profession 

Om du har förslag på kandidat till årets handledare skicka in en nominering!

Länk till att nominera årets handledare

Vi vill ha din nominering senast den 30 juni 2019.

I de fall då fler nomineringar inkommit blir det styrelsens arbete att rösta på den som ledamöterna i styrelsen avdelning Jämtland finner mest lämplig. Beslut tas av styrelsens medlemmar på nästkommande styrelsemöte.

Stipendium till Årets förtroendevald

Att vara förtroendevald är en viktig uppgift när det gäller att förmedla facklig information och kunskap till sina medarbetare. En engagerade förtroendevald kan påverka på arbetsplatsen och stötta sina kollegor, samt vara bollplank till arbetsgivaren.  Den enskildes insats har stor betydelse.

Vårdförbundet vill visa på betydelsen av den engagerade förtroendevalde som gör skillnad och vill stimulera till fortsatt goda insatser genom att utse årets förtroendevald.

Ett stipendium på 5000 kr till årets förtroendevald för 2019 utdelas på årsmötet 2019.

Vi vill ha din nominering senast den 31 augusti 2019.

Kriterier för stipendium

 • Medlemskap i Vårdförbundet
 • Ska vara nominerad av medlem, studentmedlem, chefsmedlem eller styrelseledamot från lokalkontor
 • Ska arbeta utifrån Vårdförbundets politik och vision för medlemmar på ett sätt som bidragit till värde för enskild medlem eller för medlemmar i grupp.

Länk till att nominera årets förtroendevald

I de fall då fler nomineringar inkommit blir det styrelsens arbete att rösta på den som ledamöterna i styrelsen avdelning Jämtland finner mest lämplig. Beslut tas av styrelsens medlemmar på nästkommande styrelsemöte.

Stiftelsen Stugföreningens stipendiefond

Fonden används huvudsakligen för pågående eller kommande fortbildning och studier inom yrket, och/eller studieresor som är till nytta för yrket. Stipendier utdelas i första hand i de fall då arbetsgivaren inte ger bidrag eller då bidrag från arbetsgivaren inte täcker hela kostnaden, till legitimerade sjuksköterskor vid Östersunds sjukhus.

Stiftelsen Stugföreningens stipendiefond

Stipendiefonden

80% av avkastningen på ett kapital av 200 000 kronor utdelas varje femårsperiod i form av stipendier i överensstämmelse med föreningens stadgar. Resterande del av avkastningen kan användas till stipendier som kan vara till nytta eller uppmuntran på annat sätt.

Ansökan

Ansökan ska vara väl motiverad och det ska framgå att andra möjligheter till bidrag är undersökta. Ansökan kan göras två gånger per år, sista februari och sista september.

Vårdförbundet avdelning Jämtlands styrelse, arbetsutskottet, handlägger och förbereder ansökningarna.

Senast en månad efter ansökningstidens utgång lämnas besked till den sökande.

Ansökan skickas till Vårdförbundet, Postgränd 10, 831 30 Östersund.

Ansökningshandling Stiftelsen Stugföreningens stipendiefond

Vem kan ansöka?

Endast legitimerade sjuksköterskor vid Östersunds sjukhus kan ansöka om stipendium från Stugföreningens fond. Du måste även vara medlem i Vårdförbundet.

Stipendier delas ut för fortbildning och studier och/eller studieresor som är till nytta för yrket.

Rapportskyldighet för stipendiaten föreligger efter överenskommelse med styrelsen om formerna.