Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information om Löneöversyn 2019 inom Region Gävleborg

Överläggningarna med Region Gävleborg inför löneöversyn 2019 har avslutats. Det centrala avtalet (gällande hela Sverige) innehåller en satsning på särskilt yrkesskickliga men anger inte speciella kriterier eller bestämd summa pengar. Så stor del av överläggningarna med Region Gävleborg har därför ägnats åt att formulera definitionen av särskilt yrkesskickliga.

Under överläggningarna med arbetsgivaren yrkade Vårdförbundet på följande:

  1. Vårdförbundet yrkar att vi partsgemensamt kommer överens om kriterier för de särskilt yrkesskickliga.
  2. Vårdförbundet yrkar att det är att cirka 25 % av våra medlemsgrupper som kommer att falla inom kriterierna för särskilt yrkesskickliga.
  3. Vårdförbundets yrkande för särskilt yrkesskickliga är 10 000 kr på tre år, vilket blir 3 333 kr per löneöversynsår med start 2019.

I det centrala avtalet står:

”…en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.”

”Med målet att prioritera särskilt yrkesskickliga för att öka möjlighet till lönekarriär inom yrket över tid. Särskilt yrkesskickliga bedöms efter lönekriterier i det centrala avtalet och lokala lönekriterier.”

I det centrala avtalet finns inget mer tydligt eller bestämt utan det är upp till oss lokalt att fastställa kriterier för vilka som ska bedömas särskilt yrkesskicklig, men det är sedan chef som efter lönesamtal med dig beslutar om lön och satsning om medarbetaren bedöms enligt kriterier särskilt yrkesskicklig.

I det centrala avtalet finns ingen summa bestämd för särskilt yrkesskicklig, utan enbart att det ska synas en tydlig satsning så det är upp till oss lokalt att påverka arbetsgivaren och politiken att få loss pengar till detta!

I år var det mycket svårt då budget var fastställd sedan länge då avtalet blev klart, däremot så har Vårdförbundets yrkesgrupper redan den politiska satsningen på 10 miljoner kronor (har funnits flera år). Det arbetsgivaren nu måste göra är att hantera dessa pengar annorlunda, alltså använda dessa som satsning för de som bedöms särskilt yrkesskicklig istället för att som tidigare år lägga ut den i den normala löneöversynen.

Ovanstående yrkanden har arbetsgivaren besvarat enligt följande:

Yrkande 1 har arbetsgivaren beviljat, kriterierna finner ni nedan i samma dokument.

Yrkande 2 där har vi som parter landat i 20% av våra medlemsgrupper, detta på VO nivå. Vilket kan innebära en eller ingen inom vissa enheter och flera på någon annan.

Yrkande 3 har arbetsgivaren avböjt med hänvisning till att 2019 kommer det enbart finnas utrymme i de redan budgeterade 10 miljonerna (0,9%) att använda för satsning till särskilt yrkesskicklig.

Från överläggningen

I överläggningarna har vi enats om nedan kriterier för att genomföra satsningen på särskilt yrkesskickliga. Region Gävleborg har många yrkesskickliga medarbetare men särskilt yrkesskickliga är en begränsad andel.

Arbetsgivarens bedömning att man inom varje VO utser ca 20 % av medarbetarna inom Vårdförbundets yrkesgrupper, oavsett om medarbetarna är medlemmar i något fackförbund eller inte. Alla Vårdförbundets yrkesgrupper som arbetar vårdnära kan omfattas, även första linjens chef. Exempel på yrkesgrupper som generellt sätt inte omfattas är administratör och handläggare.

Vårdförbundet yrkade alltså på att andelen yrkesskickliga ska vara ca 25% av medlemmarna inom respektive yrkeskategori röntgensjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och chefer men arbetsgivaren anser att det är en mindre andel av medarbetarna inklusive icke medlemmar som ska bedömas som särskilt yrkesskickliga.

Satsningen på särskilt yrkesskickliga ska enligt det centrala avtalet följas upp. Vilka medarbetare som bedömts som särskilt yrkesskickliga ska därför markeras i förhandlingsunderunderlaget och tydligt framgå. Vårdförbundet Gävleborg kommer noggrant att följa upp och rapportera in resultat från Region Gävleborg till Vårdförbundet nationellt. Det i sig blir ett av underlagen till bedömningen av avtalets vara eller icke vara.

De kriterier som Vårdförbundet och Region Gävleborg är överens om och beslutat är följande:

Har/gör (krav)

• Erfarenhet och/eller specialistkunskap.

• Delar med sig av sin erfarenhet/specialistkunskap till kollegor.

• Mycket gott bemötande av såväl patienter som kollegor.

• Utvecklar och förbättrar verksamheten.

• Tar ansvar, delar med sig och bidrar till verksamhetens mål.

• Är flexibel i betydelsen att man kan arbeta med flertalet arbetsmoment/arbetsuppgifter på enheten.

• Är den som nyanställda och andra kollegor vänder sig till.

Meriterande (ej krav)

• Arbetat ca 10 år sammanlagt som sjuksköterska, röntgensjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller chef.

• Även meriterande med längre erfarenhet inom Region Gävleborg.

• Har en lön i övre spannet av lönestrukturen för yrkesgruppen hos Region Gävleborg (har troligtvis varit yrkesskicklig redan tidigare och därav haft relativt god löneutveckling).

• Har haft en relativt andra bra löneutveckling de senaste åren (har troligtvis varit yrkesskicklig redan tidigare och därav haft relativt god löneutveckling).

Kriterier är avsedda att ge stöd vid bedömningen av vilka som är särskilt yrkesskickliga. De ligger i linje med region Gävleborgs redan befintliga lokala lönekriterier. Har man på enheten/verksamhetsområdet arbetat med att konkretisera lönekriterierna, validering eller kompetens-/karriärmodell så kan dessa arbeten underlätta bedömningen av särskilt yrkesskickliga. Det som kan vara värt att notera är skillnaden med det centrala avtalets syfte att uppnå en lönekarriär över tid jämfört med en årlig prestationsbedömning. Särskilt yrkesskickliga är normalt högpresterande över tid.

Tidplanen är att lönedialogerna ska vara klara den 23 oktober och att ny lön betalas ut den 27 november, retroaktivt från den 1 april.

Slutligen

När det gäller kriterierna för särskilt yrkesskickliga är det viktigt att ni som medlem för dialog med er lokalt förtroendevalda för att konkretisera vad dessa i praktiken betyder hos er, resultatet för ni sedan vidare till lönesättande chef.

Fortsatt så är det chef som beslutar och sätter din lön efter dialog med dig som medarbetare, det är inte alla som kommer vara särskilt yrkesskickliga enligt kriterierna däremot är majoriteten yrkesskickliga viktigt att komma ihåg!

Inför kommande budget år så kommer Vårdförbundet och ni våra medlemmar, hoppas vi fortsätta påverkansarbete mot politiken för att få mer pengar till löneutveckling för våra yrkesgrupper och därigenom kunna leva upp till avtalets intentioner ännu högre!

Slutligen prata med er förtroendevalda på arbetsplatsen om fler frågor finns, hen kan få stöd av oss i styrelsen och prata med din chef som är ägare av detta avtal lika mycket som Vårdförbundet!

Med vänliga hälsningar

Vårdförbundet Gävleborg

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -