Region Gävleborg: Villkor och semester under pandemin

När kan arbetsgivaren förflytta mig till en annan arbetsplats och vad gäller då? Får arbetsgivaren dra in min redan beviljade semester? Och hur blir det med den välbehövliga semestern i sommar? Under rådande pandemi är arbetssituationen inte som vanligt för många och här får du information om detta och hur Vårdförbundet i Gävleborg arbetar för dig just nu.

Den situationen vi befinner oss i nu kräver tuffare och alltmer intensiva arbetsinsatser från våra yrkesgrupper. Nu mer än någonsin kan vi se vikten av att våra professioner värdesätts för sin kompetens och sina insatser, men Vårdförbundet har som alltid en motpart i dessa förhandlingar och inte sällan en lagstiftning som styr. Vårdförbundet arbetar just nu ständigt med att påverka arbetsgivaren att ta sitt ansvar för skäliga villkor för er som just nu befinner er i frontlinjen och gör ert yttersta för att hjälpa varje patient i denna pandemi. 

Tillfällig förflyttningar av medarbetare

Vårt kollektivavtal, AB (Allmänna bestämmelser) § 6 allmänna åligganden, ger arbetsgivaren rätt att förflytta en arbetstagare till andra arbetsuppgifter och annan arbetsplats. Denna åtgärd ska ske inom anställningsavtalets arbetsskyldighet.

Vårdförbundet har övergripande förhandlat frågan om tillfällig förflyttning och där är parterna överens om att tillfällig förflyttning sker baserat på fyra (4) principer.

 • Förflyttning gällande när, var och med vilka arbetsuppgifter arbetstagaren utför arbetet bör i första hand ske med grund i frivillighet från arbetstagaren och genom dialog.
 • Förflyttning av medarbetare sker i första hand inom ordinarie verksamhetsområde, för att tillvarata den kompetens som finns.
 • Vid förflyttning är arbetsgivaren lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå.
 • Vid förflyttning ska arbetsgivaren också ta hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har och inte ge andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra.

Brister arbetsgivaren i någon av ovanstående principer; kontakta direkt Vårdförbundet för stöd. Arbetsgivarens rättigheter kring förflyttning när skäl finns är starka men inte outgrundliga.

Återkallande av beviljad semester

För att arbetsgivaren ska kunna återkalla beslut om beviljad semester så krävs att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om detta, eller att arbetsgivaren har fog att ändra förläggningen. Arbetsgivare som återkallar beviljad semester ska på relevanta sätt ha försökt täcka behovet av personal, exempelvis med vikarier eller övertid först.

Region Gävleborgs bedömning är att i nuvarande läge med smittspridning och insjuknande i Covid-19, fanns synnerliga skäl, fog, att återkalla semester för arbetstagare och detta gjordes övergripande.

Arbetsgivaren förhandlade semesterfrågan och Vårdförbundet ställde sig tydligt oenig till att dra in semester för medarbetare övergripande. Vårdförbundet ansåg att varje enskilt fall och verksamhet måste bedömas individuellt och därefter kan beslut om återkallande tas. Detta tillgodosåg inte arbetsgivaren utan återkallade all beviljad semester fram till 31 maj, med tillägget att verksamhetschefer har mandat att göra avsteg från beslutet om verksamheten så tillåter alternativt då särskilda behov föreligger.

Vårdförbundet har även yrkat på ekonomiskt kompensation till de som mot sin vilja fått sin beviljade semester återkallad, inte heller det var något arbetsgivaren tillmötes gick då de anser sig ha fog för sitt beslut.

Hur blir det med huvudsemestern, sommarsemestern?

I semesterlagen står att semesterledighet, om inget annat avtalas ska förläggas så att arbetstagarna får en ledighetsperiod om 4v juni-augusti (1977:480 §10 §11 §12).  Vid särskilda skäl får arbetsgivaren förlägga semesterperioden till annan tid (SFS 2009:1439). Detta står även i vårat kollektivavtal AB 17 (Kap 6 §27 mom.9).

I dagsläget finns ingen annan information än att arbetsgivaren har för avsikt att erbjuda huvudsemester juni-aug. Under nästa vecka inleds dock överläggning kring huvudsemesterfrågan mellan parterna. Så mer information kommer och vi informerar så snart vi kan.

Vad gör Vårdförbundet mer i rådande pandemi?

 • Vi finns till för att svara på frågor från alla våra medlemmar, frågorna är många.
 • Ger råd och stöd till de medlemmar som vid förflyttning till annan arbetsplats hör av sig och önskar hjälp eller vägledning.
 • Vi samverkar och för dialog med arbetsgivare angående frågor kopplade till covid-19, schemaförändringar, förflyttning av personal, krisplanering,
 • Vårdförbundet uppmanar arbetsgivaren att aktivera krislägesavtalet när det är dags för det, finns ett antal parametrar att följa. Läs mer om krislägesavtalet.
 • Vårdförbundet stöttar och ger råd till våra ca 150 stycken förtroendevalda i deras roll som skyddsombud på arbetsplats.
 • Vi förmedlar de synpunkter som kommer från skyddsombuden till arbetsgivaren övergripande, det är de som har ansvaret för arbetsmiljön.
 • Vårdförbundet har kallat arbetsgivaren till överläggning gällande villkor; risktillägg, övertid från första timmen för deltidsanställd, rätten till övertid för chefer, Flex-avtalet (övertid istället för flex i denna extra ordinära situation).
 • Vi bevakar övertiden som regleras i arbetstidslagen, så att medlem inte tvingas jobbar för mycket.
 • Vi bevakar och agerar på inkomna beordringar.
 • Vårdförbundet är en part vid de olika samverkansnivåerna Cesam och Fsam där många beslut tas.
 • Flera av oss som normalt arbetar fackligt är nu ute och arbetar kliniskt.
 • Vi bjuder in våra förtroendevalda/skyddsombud till möten om arbetsmiljön via Skype eftersom fysiska träffar ska undvikas.
 • Det vanliga fackliga arbetet pågår också trots pandemin, exempelvis förhandlingar /samverkan med de olika arbetsgivarna i länet samt enskilda medlemsärenden där medlemmar behöver arbetsrättslig hjälp.'


Tveka inte att kontakta oss om frågor uppstår.

Vänliga hälsningar, Vårdförbundet Gävleborg