Kommuner i Gävleborg län: Villkor och semester under pandemin

Kan arbetsgivaren förflytta mig till en annan arbetsplats och vad gäller då? Får arbetsgivaren dra in min redan beviljade semester? Kan jag bli tvungen att ha semester i september? Under rådande pandemi är arbetssituationen inte som vanligt för många och här får du som arbetar inom kommuner i Gävleborg län information om detta och hur Vårdförbundet i Gävleborg arbetar för dig just nu. Det är lång information, men viktig!

Den situationen vi befinner oss i nu kräver tuffare och alltmer intensiva arbetsinsatser från våra yrkesgrupper. Nu mer än någonsin kan vi se vikten av att våra professioner värdesätts för sin kompetens och sina insatser, men Vårdförbundet har som alltid en motpart i dessa förhandlingar och inte sällan en lagstiftning som styr.

Vårdförbundet arbetar just nu ständigt med att påverka arbetsgivaren att ta sitt ansvar för skäliga villkor för er som just nu befinner er i frontlinjen och gör ert yttersta för att hjälpa varje patient i denna pandemi. 

Tillfällig förflyttningar av medarbetare

Vårt kollektivavtal, AB (Allmänna bestämmelser) § 6 allmänna åligganden, ger arbetsgivaren rätt att förflytta en arbetstagare till andra arbetsuppgifter och annan arbetsplats. Denna åtgärd ska ske inom anställningsavtalets arbetsskyldighet.

Vårdförbundets ingång här bygger på fyra (4) principer.

 • Förflyttning gällande när, var och med vilka arbetsuppgifter arbetstagaren utför arbetet bör i första hand ske med grund i frivillighet från arbetstagaren och genom dialog.
 • Förflyttning av medarbetare sker i första hand inom ordinarie verksamhetsområde, för att tillvarata den kompetens som finns.
 • Vid förflyttning är arbetsgivaren lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå.
 • Vid förflyttning ska arbetsgivaren också ta hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har och inte ge andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra.

Arbetsgivarens rättigheter kring förflyttning när skäl finns är starka men inte outgrundliga.

Förflyttning av skolsköterskor

Många arbetsgivare vill tillfälligt flytta skolsköterskor till arbete som sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre. Vårdförbundets uppfattning är att arbetsgivare normalt inte kan beordra skolsköterskor till att utföra sådant arbete. Uppstår detta kontakta Vårdförbundet.

En skolsköterska kan självklart anmäla sig frivilligt att arbeta som sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården. Även då är det nödvändigt att arbetsgivaren och skolsköterskan samtalar om skolsköterskans individuella förutsättningar och inventerar behovet av introduktion och stöd i den nya arbetssituationen.

Återkallande av beviljad semester

För att arbetsgivaren ska kunna återkalla beslut om beviljad semester så krävs att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om detta, eller att arbetsgivaren har fog att ändra förläggningen. Arbetsgivare som återkallar beviljad semester ska på relevanta sätt ha försökt täcka behovet av personal, exempelvis med vikarier eller övertid först.

Har du fått din kommande beviljade semester återtagen och är tveksam om arbetsgivaren har fog att återkalla den kontakta Vårdförbundet.

Hur blir det med huvudsemestern, sommarsemestern?

I semesterlagen står att semesterledighet, om inget annat avtalas ska förläggas så att arbetstagarna får en ledighetsperiod om 4v juni-augusti (1977:480 §10 §11 §12).  Vid särskilda skäl får arbetsgivaren förlägga semesterperioden till annan tid (SFS 2009:1439). Detta står även i vårat kollektivavtal AB 17 (Kap 6 §27 mom.9).

Huvudsemesterfrågan hanteras olika av de olika kommunerna i Gävleborg län. Några kommuner har förhandlat om att möjliggöra förläggning av huvudsemester till september medan andra planerar för sommarsemester juni-augusti.

Hos de arbetsgivare som förhandlat om september har Vårdförbundet yrkat på ekonomisk kompensation för varje semestervecka som förflyttas utanför juni- aug. Vårdförbundet anser att det är av stor vikt att ekonomiskt kompensera och uppskatta personalen som tvingas till ett oattraktivt läge att förlägga semestern så sent då övriga samhället och familjen med stor sannolikhet inte är lediga.

Detta yrkande är inget som aktuella arbetsgivare beviljat. De tar ensidigt beslut då de anser att de har fog att förlägga huvudsemester till september utan kompensation.

Detta är en ständigt pågående fråga och undrar du över hur det är i just din kommun så är rådet att först fråga din chef och sedan om frågetecken kvarstår; kontakta Vårdförbundet.

Viktigt är att alla medlemmar söker sin huvudsemester och se till att få din huvudsemester hanterad och skriftligt beviljad.

Beredskap

Vårdförbundet ser att fler arbetsgivare vill utnyttja sin möjligheter till att förlägga beredskap på våra medlemmar nu kopplat till situationen med Covid-19. Detta är något som enligt kollektivavtal ska användas oerhört restriktivt. Börjar man på din arbetsplats föra beredskap på tal så påminn gärna arbetsgivaren om förhandlingsskyldigheten med Vårdförbundet innan införande. Du som medlem kan också kontakta Vårdförbundet om beredskap börjar diskuteras på din arbetsplats.

Vad gör Vårdförbundet mer i rådande pandemi?

 • Vi finns till för att svara på frågor från alla våra medlemmar, frågorna är många.
 • Ger råd och stöd till de medlemmar som vid förflyttning till annan arbetsplats hör av sig och önskar hjälp eller vägledning.
 • Vi samverkar och för dialog med arbetsgivare angående frågor kopplade till covid-19, schemaförändringar, förflyttning av personal, krisplanering,skyddsutrustning  med mera.
 • Vårdförbundet uppmanar arbetsgivaren att aktivera krislägesavtalet när det är dags för det, finns ett antal parametrar att följa. Läs mer om krislägesavtalet.
 • Vårdförbundet stöttar och ger råd till våra ca 150 stycken förtroendevalda i deras roll som skyddsombud på arbetsplats.
 • Vi bevakar övertiden som regleras i arbetstidslagen, så att medlem inte tvingas jobbar för mycket.
 • Vi bevakar och agerar på inkomna beordringar.
 • Vårdförbundet är en part vid de olika samverkansnivåerna där många beslut tas.
 • Flera av oss som normalt arbetar fackligt är nu ute och arbetar kliniskt.
 • Vi bjuder in våra förtroendevalda/skyddsombud till möten om arbetsmiljön via Skype eftersom fysiska träffar ska undvikas.
 • Det vanliga fackliga arbetet pågår också trots pandemin, exempelvis förhandlingar /samverkan med de olika arbetsgivarna i länet samt enskilda medlemsärenden där medlemmar behöver arbetsrättslig hjälp.'

Tveka inte att kontakta oss om frågor uppstår.

Vänliga hälsningar, Vårdförbundet Gävleborg