Promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian. Vårdförbundet tillstyrker förslagen.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 113 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Som framgår av promemorian var Vårdförbundet tveksamt till Välfärdsutredningens förslag om ändringar av lagen om offentlig upphandling. Vårdförbundet tveksamhet handlade bl.a. om risk för minskad förutsägbarhet för mindre företag och idéburen sektor, ökad risk för godtycke och att mindre företag skulle kunna missgynnas genom att inte få vetskap om kontrakt och inte kunna anmäla intresse för dessa.

I promemorian föreslås en rad ändringar och kompletteringar av Välfärdsutredningens förslag om bl.a. öppenhet och insyn vid upphandling av välfärdstjänster som understiger tröskelvärdet. Vårdförbundet håller med om att förslagen förstärker rättsäkerheten vid sådana upphandlingar och tillstyrker därför förslagen.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande