En kommunallag för framtiden

Remissvar på En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) . Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet. Vårdförbundets remissvar begränsar sig till den del som handlar om styrning och uppföljning av verksamhet som bedrivs i egen regi. Utredningens förslag i denna del tillstyrks av Vårdförbundet.

Bakgrund

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar inom såväl offentlig som privat verksamhet. Förbundet har drygt 113 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Av dessa är cirka 11 000 verksamma inom enskild hälso- och sjukvård som drivs av privata aktörer.

Vårdförbundets allmänna vårdpolitiska utgångspunkter

Vården och omsorgen behöver ett utbud av olika vårdgivare och utförare där privata aktörer har en given plats. De som får förtroendet att leverera vårdtjänster ska, oavsett om det är fråga om offentlig eller enskild verksamhet, utgå ifrån de behov som finns hos befolkningen.

Varje individ ska ha möjlighet att själv välja vård och vårdgivare respektive omsorg och utförare. För att garantera rätten till ett fritt och individuellt val är det nödvändigt att vården och omsorgen präglas av öppenhet och av mångfald i fråga om innehåll, form och utförare. En ökad reell valfrihet bidrar till att medborgarens ställning stärks och att vården och omsorgen utgår från medborgarens behov.

Vårt fokus är verksamheternas kvalitet och innehåll samt medarbetarnas anställningsvillkor och arbetsmiljö. Detta gäller oavsett om det är fråga om en kommunal, privat eller idéburen verksamhet. Det är de ansvariga politikernas uppgift att se till att det sker en systematisk och ändamålsenlig uppföljning av all vårdverksamhet, oavsett vem som bedriver den. Det ska inte vara skillnad på vilka krav som ställs i offentligt eller enskilt bedriven verksamhet.

Synpunkter på slutbetänkandet

Vårdförbundet var positivt till det förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden lämnade om uppföljning och kontroll av privata utförare i sitt delbetänkande Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53). Vårdförbundet anser, i likhet med utredningen, att uppföljning av den verksamhet som sker i egen regi bör ske på ett likvärdigt sätt som verksamhet som bedrivs av privata utförare. Så som anges i slutbetänkandet har medborgarna rätt att förutsätta att kommuner och landsting bedriver ett aktivt uppföljningsarbete avseende all verksamhet, oavsett om den bedrivs av privata utförare eller i egen regi.

I delbetänkandet hänvisas till en rapport om kommunalpolitisk styrning (Anjou, Strategier för kommunalpolitisk styrning – framgångsrik styrning av välfärdsproduktion i primärkommuner och landsting). Av den framgår att den politiska styrningen av de privata utförarna är starkare än av de verksamheter som bedrivs i egen regi. Det framgår vidare att uppföljningen av verksamheter som bedrivs av privata utförare är mer ingående och noggrann samtidigt som den utövas av särskilda enheter som är fristående från verksamhetens ledning. När det gäller verksamhet i egen regi sköter den sin egen uppföljning och ”ledningen av den egna verksamheten överlåts på verksamheten själv”. Detta är inte en tillfredsställande ordning. Den politiska styrningen måste bli starkare. Vårdförbundet är därför positivt till att utredningens förslag om att fullmäktige ska anta ett särskilt program med mål, riktlinjer och uppföljning även för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta torde också bidra till ökad konkurrensneutralitet mellan olika utförare av kommunal verksamhet. Detta välkomnas också av Vårdförbundet.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström

Förbundsjurist

Ort och datum

Stockholm 2015-10-14

Vår referens

30601-2015/0927