Vid regeringens pressträff om tilläggsdirektiv i utredningen om stärkt återvändandeverksamhet stod det klart att även undantag för vårdgivare och lärare ska utredas. Vårdförbundet förutsätter att utredaren kommer att tillgodose att yrkesgrupper inom bland annat vård, skola och omsorg inte ska behöva agera angivare gentemot de människor de möter i sitt yrke.

- Vårdförbundet tycker att det är olyckligt att man ens överväger ett förslag där våra medlemmar skulle behöva ange sina patienter, men förutsätter att utredningen kommer att komma fram till att Sverige inte ska bryta mot internationella konventioner eller vår egen hälso- och sjukvårdslag, säger Sineva Ribeiro förbundsordförande Vårdförbundet.

- Människor som behöver vård ska inte vara rädda för oss. De behöver söka vård i tid och de måste våga vara ärliga om var de varit, varför de söker vård och vem de är. Bara då kan vi ge en god och säker vård, fortsätter Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.

- Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet enligt flera internationella konventioner som Sverige förbundit sig till. Den gäller alla och lämnar ingen utanför. Att människor ska ges vård på lika villkor slås också fast i portalparagrafen i hälso-och sjukvårdslagen. Vi förutsätter att utredaren kommer att se detta och värna mänskliga rättigheter, fortsätter Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.