Varannan chef inom hälso- och sjukvården har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Tolv procent för 50 eller fler. De stora personalgrupperna leder till tidsbrist och försämrad arbetsmiljö både för medarbetare och chefer. Hälften av cheferna får inte sätta individuella löner och kan sällan eller aldrig rekrytera den personal de behöver. Det visar Vårdförbundets rapport med svar från drygt 1 300 chefer och ledare i hela landet.

Ladda ner rapporten här.

Hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för svenska folket under valåret 2018 och siffror från Novus visar att var tredje väljare upplever att vården utvecklats till det sämre de senaste tre-fyra åren. Chefer och ledare inom hälso- och sjukvården har nyckelroller i vårdens framtida utveckling och ger i Vårdförbundets rapport sin syn på läget och vad som behöver göras.

- Vårdförbundet har tusentals chefsmedlemmar som brinner för sina samhällsuppdrag, men som är frustrerade över bristande organisation, stora personalgrupper och att de har otillräckliga mandat att sätta löner. Vår rapport visar att hälso- och sjukvårdens chefer kämpar med att leda sin verksamhet på ett patientsäkert sätt inom en hälso- och sjukvård i stor omställning, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

I rapporten framkommer bland annat att vårdens personalbrist skulle kunna lösas genom att huvudmännen ger chefer mandat att rekrytera personal med hjälp av attraktiva villkor som högre lön, kompetensutveckling för att specialisera sig och arbetstider som ger vila och återhämtning. Samtidigt signalerar cheferna att man behöver mer ledarskapsutveckling, bättre administration och digitala verktyg som ger stöd i utförandet av uppdrag.

- Vårdens chefer och ledare har nyckelroller i att utveckla hälso- och sjukvården för patienter och medarbetare. Vårdförbundet uppmanar både politikerna och vårdens huvudmän i form av landstingen, regionerna och kommunerna att lyssna på cheferna. Cheferna måste få mer professionella, realistiska och moderna förutsättningar att ge svenska folket en vård i världsklass, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundets och våra chefsmedlemmars förslag på lösningar:

  1. Sänk antalet medarbetare per chef till 10-25 personer. Chefer ska leda ett rimligt antal medarbetare för att kunna göra ett bra jobb.
  2. Rätt att sätta lön för att lyckas rekrytera. Ansvar och befogenheter måste överensstämma bättre. Exempelvis måste cheferna ges mandat att sätta individuell och differentierad lön för att attrahera och behålla medarbetare.
  3. Administration som hjälper - inte stjälper. Felriktad administration och en icke fungerande förvaltningsorganisation skapar idag omfattande merjobb för vårdens chefer.
  4. Ledarskapsutveckling och egen mentor. Alla chefer måste få fortlöpande utbildning och tillgång till mentorer, inom ramen för ordinarie arbetstid.
  5. Låt cheferna ta täten i digitaliseringen. Öka takten mot "vision E-hälsa" och involvera cheferna i beslut och implementering.
  6. Ställ om till personcentrerad vård. Vårdförbundet vill se en personcentrerad nära vård med jämlik hälsa för alla. Cheferna är nyckelpersoner i den utvecklingen. Staten bör visa vägen genom att i ett första steg avsätta 100 miljoner kronor för att bidra till fortsatt utveckling på området.

Om undersökningen

  1. Genomfördes via webbenkät under perioden 6 mars – 8 april
  2. Enkäten skickades till drygt 3 000 chefs- och ledarmedlemmar inom Vårdförbundet och besvarades av 1 340 av dessa, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent
  3. Den största andelen chefer i undersökningen (65 procent) arbetar som första linjens chef eller motsvarande. 15 procent är verksamhetschefer eller motsvarande och 17 procent är chef eller ledare utan personalansvar.