Upphävande av (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

Vårdförbundet avstyrker Socialstyrelsens förslag om att upphäva de allmänna råden om verksamhetschef.

Vårdförbundet instämmer i Socialstyrelsens bedömning att ifrågavarande allmänna råd i vissa delar är föråldrade och att de innehåller hänvisningar till regelverk som inte längre gäller. Det finnas därför anledning att uppdatera och revidera dem, alternativ att ersätta dem med nya allmänna råd.

Vårdförbundet kan instämma i att de allmänna råd till viss del innehåller annat än vad som anges i Författningssamlingsförordningen (1976:725). De allmänna råden fyller dock en viktig funktion idag och de kan och bör utvecklas med generella rekommendationer om hur bestämmelserna om verksamhetschef ska tillämpas beträffande exempelvis verksamhetschefens kompetens, det samlade ledningsansvaret och uppdrag åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.

Om de allmänna råden ändå upphävs, bör det tas fram någon annan form av vägledning som beskriver verksamhetschefens ansvar och uppdrag. Denna vägledning bör finnas på plats om, och när, de allmänna råden upphävs. Vårdförbundet avråder bestämt från att det görs en analys av om behövs en vägledning först efter det att de allmänna råden upphävts. Analysen bör göras innan man upphäver de allmänna råden.

Bakgrunden till Vårdförbundets ställningstagande är följande:

Verksamhetschefer har ett mycket viktigt ansvar för kvalitet och säkerhet inom sina respektive ansvarsområden. Deras ansvar beskrivs i olika lagar och förordningar, exempelvis i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården. Det finns också väldigt många föreskrifter och allmänna råd där verksamhetschefens ansvar beskrivs. Detta gäller exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Det är inte helt okomplicerat att få en samlad och tydlig bild av vad uppdraget som verksamhetschef innebär. De allmänna råden om verksamhetschef fyller idag en viktig informativ och vägledande funktion genom att beskriva verksamhetschefens verksamhetsområde, ansvar och kompetens. De allmänna råden om verksamhetschef skulle kunna kompletteras med vägledning om hur ledningsfunktionen ska fullgöras inom den kommunala hälso- och sjukvården där det i vissa delar kan finnas oklarheter beträffande gränsdragningen gentemot den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag och ansvar.

Även om de allmänna råden idag till viss del är föråldrade tjänar de enligt Vårdförbundet fortfarande ett viktigt syfte. Mot bakgrund av detta bör de allmänna råden uppdateras och också revideras i vissa delar. De bör inte tas bort.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström

Förbundsjurist