Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköterska

Vårdförbundet avstyrker Socialstyrelsens förslag om att de allmänna råden om medicinskt ansvarig sjuksköterska ska upphävas.

Vårdförbundet instämmer i Socialstyrelsens bedömning att ifrågavarande allmänna råd i vissa delar är föråldrade och att de innehåller hänvisningar till regelverk som inte längre gäller. Det finnas därför anledning att uppdatera och revidera dem, alternativ att ersätta dem med nya allmänna råd.

Vårdförbundet kan instämma i att de allmänna råd till viss del innehåller annat än vad som anges i Författningssamlingsförordningen (1976:725). De allmänna råden fyller en viktig funktion idag och de kan och bör utvecklas med generella rekommendationer om hur bestämmelserna om medicinskt ansvarig sjuksköterska ska tillämpas beträffande exempelvis den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar för kvalitet och säkerhet.

Om de allmänna råden ändå upphävs, bör det tas fram någon annan form av vägledning som beskriver den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar och uppdrag. Denna vägledning bör finnas på plats om, och när, de allmänna råden upphävs. Vårdförbundet avråder bestämt från att det görs en analys av om det behövs en vägledning först efter det att de allmänna råden upphävts. Analysen bör göras innan de allmänna råden upphävs.

Bakgrunden till Vårdförbundets ställningstagande är följande:

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor har ett viktigt ansvar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Deras ansvar beskrivs i olika lagar och förordningar, exempelvis i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Det finns också föreskrifter och allmänna råd där den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar beskrivs. Detta gäller exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Det är inte helt okomplicerat att få en samlad bild av vad uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska innebär. De allmänna råden om medicinskt ansvarig sjuksköterska fyller idag en viktig informativ och vägledande funktion. Inom den kommunala hälso- och sjukvården behövs det en tydlig vägledning om vilket ansvar och roll en medicinskt ansvarig sjuksköterska har. De allmänna råden syfte var, när de infördes, att de skulle fungera som stöd i tolkningen av uppdraget. Även om de allmänna råden idag till viss del är föråldrade tjänar de fortfarande ett viktigt syfte.

Det finns också ett behov av att, inte bara uppdatera de hänvisningar som finns till regelverk i de allmänna råden, utan också uppdatera det materiella innehållet. När det gäller den kommunala hälso- och sjukvården har den genomgått stora förändringar sedan de allmänna råden om medicinskt ansvarig sjuksköterska kom. Med mycket få undantag bedrivs hemsjukvården idag med kommuner som huvudmän, allt mer avancerad hälso- och sjukvård bedrivs i patienterna hem och andelen av privata utförare har ökat. Detta har inte bara ställt ökade krav på de medicinskt ansvariga sjuksköterskornas ansvarsområden och arbetsuppgifter, utan utvecklingen har också lett till nya frågeställningar om hur regelverket ska tolkas. Några av dessa områden beskrivs i Socialstyrelsens rapport ”Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner”(april 2014). Av Socialstyrelsens rapport framgår bl.a. att följande områden upplevs som problematiska.

  • Det saknas tydliga förväntningar på MAS-funktionen och samarbetet med andra kvalitetsfunktioner.
  • Ansvarsfördelning mellan MAS och verksamhetschef är oklar pga. att MAS-funktionens ansvar inte är lika preciserat i regelverket som verksamhetschefens ansvar.
  • Delegering och vård i hemmet.
  • Det finns skillnader i tolkningen av vissa regelverk som rör MAS-funktionen och dess arbetssätt, beträffande exempelvis den kommunalt anställda MAS:ens ansvar hos en privat entreprenör, möjligheten att lägga ut MAS-ansvar på privata utförare samt att bedriva journalgranskning hos en annan vårdgivare.

Mot bakgrund av ovanstående anser Vårdförbundet att ledningsfunktionen för den kommunala hälso- och sjukvården bör behöver tydliggöras. Vägledning bör även fortsättningsvis ges genom allmänna råd.

 

VÅRDFÖRBUNDET