Föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning specialistundersköterska

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter. Förbundet stödjer förslaget för utbildning inom yrkeshögskolan med inriktning specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre.

Vårdförbundet önskar att följande bör beaktas:

Yrkesutövare oavsett verksamhetsområde har behov av fortbildning för att hålla sig uppdaterade inom sitt område och fördjupa sin kompetens. Ständig kompetensutveckling bidrar till arbetstillfredsställelse för den anställda liksom för verksamheten.

Förbundet föreslår att det vore lämpligt att invänta att föreskrifter och allmänna råd för regleringen av skyddad yrkestitel för undersköterska färdigställs, då specialistutbildningen bygger på hur grundutbildningen kommer att utformas.

Det är av vikt och måste vara tydligt vad varje kompetens har för kunskap, dvs. vad som är grundläggande kunskap för undersköterska med skyddad yrkestitel enligt gymnasieprogram och vad som är specialistkunskap för undersköterska enligt yrkeshögskolans program. Det är också viktigt att beakta hur andra specialistutbildningar inom vård och omsorg av äldre kan påverkas fortsättningsvis.

I nuläget behöver det tydliggöras vad som planeras att ingå i specialistutbildningen till undersköterska inom vård och omsorg av äldre.  Att ta bort delar av utbildningsinnehåll och sänka kunskapsnivån för att utbildningen ska rymmas inom 40 veckor och därmed inom Omställningsavtalet, är enligt Vårdförbundet fel väg att gå. Vård och omsorg av äldre är komplext och ur ett gerontologiskt och geriatriskt perspektiv krävs en kunskap att se hela människan för en personcentrerad, säker och nära vård och en jämlik hälsa.

Bilaga 1 känns ofärdig utifrån förslaget i konsekvensutredningen att korta ner utbildningsinnehåll. I nuläget är det svårt att med säkerhet tyda vilket innehåll som kvarstår vid en förändring från 50 yhp till 40 yhp. Vi kan inte jämka på utbildningsinnehåll för att anpassa en specialistutbildning inom omställningsavtalet.

Förbundet tillstyrker att det är ett behov och efterfrågan på specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg av äldre. Undersköterska och specialistutbildad undersköterska är en utbildning på gymnasie- och yrkeshögskolenivå – viktigt att den specialistutbildade undersköterskan får tillräckliga kunskaper och färdigheter för en självständig yrkesroll.

Förbundet vill förtydliga att sjuksköterska och undersköterska är två skilda yrken med utbildningar på olika nivåer och därmed olika kompetensområden. Sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad är inte att ihopblandas med undersköterskans omsorg. Det är viktigt att dessa hålls isär. Det rör sig om två kompetensområden inom hälso- och sjukvården där båda bidrar till det samlade vårdteamets arbete, men de överlappar inte.

 

Förbundsordförande Sineva Ribeiro.