Ändringar i Läkemedelshanteringsföreskriften hos Socialstyrelsen

Remissvar om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (läkemedelshanteringsföreskriften). Vårdförbundet tillstyrker Socialstyrelsens ändringsförslag.

 Vårdförbundet har inhämtat synpunkter på förslaget från Riksföreningen för skolsköterskor, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Distriktssköterskeföreningen i Sverige.

Vårdförbundet instämmer i Socialstyrelsens bedömning att bristen på tetravalent vaccin bör lösas genom att sjuksköterskor med behörighet att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogram ska få ordinera femvalent vaccin och vid vaccination separera den komponent som innehåller vaccin mot Hib.

Vårdförbundet håller med om att det inte är något bra alternativ att skjuta upp och senarelägga vaccinationerna. Detta gäller särskilt när det inte är klarlagt när bristen på vaccin kan lösas. Risken är att vaccinationerna skjuts upp under så lång tid att det leder till ökad smittspridning och epidemier. Att skjuta upp vaccinationerna kan också leda till betydande påfrestningar för barnhälsovården. Om bristen blir långvarig kan den också påverka de medicinska delarna av elevhälsan (skolhälsovården). Alternativet att läkare genom individuell ordination ska ordinera femvalent vaccin till den stora mängd barn som det handlar om, är inte heller en bra lösning.
Socialstyrelsen föreslår att sjuksköterskor som ordinerat vaccin som innehåller vaccin mot Hib själv ska ha ansvar för iordningsställande och administrering av läkemedlet. Detta ska enligt förslaget regleras i 4 kap. 1 § 3 st. i SOSFS 2000:1. I det följande stycket (4 st) anges att annan personal, under de förutsättningar som anges i 3 §, får iordningställa och administrera läkemedel. Om meningen är att man i nu aktuell situation inte ska kunna delegera iordningställande och administration bör det framgå uttryckligen av författningstexten, så att inga missförstånd uppstår.  
Förbundet vill samtidigt uppmärksamma Socialstyrelsen på att förbundet fått in synpunkter från ovan nämnda föreningar som uttrycker oro för vad förändringarna innebär och att de kan leda till risker för fel vid ordination, iordningställande, administrering och dokumentation. Dokumentation av batchnummer skulle kunna ge förvirrande information om vad som administrerats vid vaccinationstillfället. Om det är så bör detta åtgärdas. Vid förändringens genomförande bör det tas fram ett riktat informationsmaterial om vad förändringarna innebär och det bör också avsättas tid för information och utbildningsinsatser till berörda sjuksköterskor.
När det gäller behörighet att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogram anser Vårdförbundet att detta egentligen borde regleras Socialstyrelsens föreskrifter (2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Denna förändring bör övervägas vid den pågående revisionen av läkemedelshanteringsföreskriften.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström


Förbundsjurist