I en studie som gjordes under våren 2023 har nästan 1000 medlemmar i Vårdförbundet Student svarat vad de tycker om sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Högskolan Kristianstad får bäst betyg av studenterna, följt av Röda Korsets Högskola och Högskolan i Halmstad.

Ladda ner VFU-rapporten 2023 (pdf)

Vårdförbundet Student genomför för åttonde året i rad en enkätstudie av studenternas VFU. För tredje gången sedan enkäten påbörjades så är Högskolan Kristianstad bäst enligt de svarande.

– Vi vill gratulera Högskolan Kristianstad till segern. VFU är så viktig del av vår utbildning och det är glädjande att vi har flera lärosäten som håller bra standard. Ju bättre och mer tillgänglig VFU desto fler studenter tar sin examen och blir framtida kollegor, säger Marlene Juhl, ordförande i Vårdförbundet Student. 

En bra VFU kräver en bra handledare. Positivt är att majoriteten, 67 procent, av de svarande upplever att handledaren oftast eller alltid varit engagerad och tagit sig tid att utbilda och stötta studenten.

– Glädjande så framgår det i vår rapport att fler erbjuds VFU-placering än tidigare och färre överväger att hoppa av utbildningen jämfört med de senaste åren. Handledare visar både ett större engagemang och kunskaper kring studenternas lärandemål än tidigare, säger Marlene Juhl, ordförande Vårdförbundet Student.

Vårdförbundet Student, med sina 8000 medlemmar, är en del av Vårdförbundet. Hur väl utbildningarna fungerar är centrala för en bättre kompetensförsörjning till vården.

– Kompetensförsörjningen till sjukvården är en stor utmaning och VFU har länge varit en flaskhals då antalet verksamheter och handledare som kunnat ta emot varit för få. Fler vårdgivare behöver erbjuda VFU. Regeringen behöver en nationell planering som säkerställer rätt antal VFU-platser i förhållande till antalet studenter och erfarna handledare. För vi behöver fler studenter som tar sin examen och kommer ut i arbete, alla behövs, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

– Många vittnar om att deras psykiska hälsa påverkas negativt under VFU-perioden, flera upplever stress både på arbetsplatsen och hos handledare. Många känner sig som extrapersonal, vilket inte är meningen man ska vara och hela 20 procent har upplevt sig diskriminerade, vilket är en anmärkningsvärd hög siffra. Så det finns mycket som behöver förbättras, säger Marlene Juhl, ordförande Vårdförbundet Student.  

– Vi i Vårdförbundet Student vill understryka att det är viktigt studenterna får marginaler för att ta igen VFU om man råkar bli sjuk, att man får schema i tid och möjlighet till återhämtning. Allt för att minska stressen hos studenterna, så de kan fokusera på att ta examen och bli framtida kollegor i sjukvården, säger Marlene Juhl, ordförande Vårdförbundet Student.

Vårdförbundets Students åtgärder för en kvalitativ VFU

Simulering och Kliniskträningscentrum

För en kvalitativ VFU behöver studenten ges rätt förutsättningarna och förberedelser inför de praktiska momenten. Därför ska samtliga studenter ha tillgång till kliniskt träningscentrum (KTC).

Samverkan

För att få en starkare koppling mellan akademi, lärosäte och vårdverksamhet krävs en särskild organisation med studierektor/klinisk lektor som utbildningsansvarig i verksamheten. Organisationen ska byggas upp i samverkan med utbildningsanordnaren.

Studentinflytande

Att studenter får inflytande över sin utbildning och sin studiesituation ser vi i Vårdförbundet Student som självklart. Vårdförbundet Student anser att varje lärosäte bör ha ett programråd med studentrepresentanter för att på så sätt kunna påverka och ha inflytande på sin utbildning.

Arbetsmiljö

Studenter bör få sina scheman senast två veckor i förväg. Ökad marginal för studenter att ta igen missad VFU, tid och utrymme för reflektion tillsammans med handledaren är viktiga komponenter för ett gott lärande. Studenterna ska inte ersätta ordinarie personal eller räknas in i bemanningen. Att ha ett fåtal handledare som känner till studentens mål och studentens kunskaper under VFU är en stor och viktig fråga. Studenter ska ges möjlighet till återhämtning.

Handledares förutsättningar

För en god VFU krävs det att handledaren har goda villkor och förutsättningar för uppdraget, så som tid för förberedelse och reflektion. VFU-handledare behöver ha en handledarutbildning av akademisk grund. Personalbrist och dålig arbetsmiljö för handledare påverkar även studenters arbetsmiljö.

Interprofessionellt lärande

Vårdförbundet Student anser att lärosätena ska verka för att det interprofessionella samarbetet stärks och att interprofessionellt lärande blir en prioriterad del i utbildningen till biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska. Detta för att identifiera, belysa och utveckla professionernas roller och kompetenser i hälso- och sjukvårdsteamet.


Om verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av utbildningen till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. VFU är en av många grundläggande stenar i att utveckla yrkeskompetensen och det interprofessionella samarbetet. Under handledning ska studenterna få praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper inom något av sina huvudområden Omvårdnadsvetenskap, Vårdvetenskap, Biomedicinsk laboratorievetenskap och Radiografi.

Om undersökningen

ör åttonde året i rad genomför Vårdförbundet Student en VFU-undersökning bland studentmedlemmarna. Undersökningen har genomförts genom en webbenkät under mars - april 2023. Webbenkäten har skickats till samtliga medlemmar i Vårdförbundet Student från andra till sjätte terminen på utbildningarna sjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker. Kravet har också varit att medlemmen har en registrerad e-postadress och medger utskick. Undersökningen är alltså inte en totalundersökning sett till samtliga studenter på de aktuella utbildningarna.

Däremot utgör studien i princip en totalundersökning bland de studerande som är medlemmar i Vårdförbundet Student. 975 studenter har svarat, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 18 procent.

Ladda ner VFU-rapporten 2023 (pdf)

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Tidigare vinnare

  • 2022 Jönköping University
  • 2021 Jönköping University
  • 2020 Högskolan Kristianstad
  • 2019 Högskolan Kristianstad
  • 2018 Mittuniversitetet
  • 2017 Högskolan i Halmstad
  • 2016 Högskolan Dalarna