Malin Svelander är förtroendevald på Hälsofrämjande enheten i Östersund. Verksamheten startade 2013 och redan från början var arbetsmiljö en viktig fråga. En tydlig struktur för arbetsmiljöarbetet har varit till stor hjälp när den nya verksamheten formats.

Det var i samband med att Östersunds kommun införde LOV, lagen om valmöjlighet, som Hälsofrämjande enheten bildades. Verksamheten ska tillgodose behoven av hemsjukvård och rehabilitering och ge möjlighet till små och medelstora företag att etablera sig. Här jobbar förutom distriktssköterskor också arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

– Vi hade redan från början en vision om en välfungerande arbetsplats och ville skapa en trivsam arbetsmiljö, berättar Malin Svelander som är förtroendevald för de 16 distriktssköterskor som jobbar i verksamheten.

Alla var delaktiga

Att alla medarbetare skulle vara delaktiga i bygget av den nya enheten var viktigt. Alla hade till exempel inte själva valt att jobba på enheten utan några ville vara kvar i den gamla verksamheten. Både chefer och fackligt förtroendevalda hade höga ambitioner när det gällde arbetsmiljöfrågor.

Utgångspunkten för arbetet är Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, som innebär att man ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö skapas.

Dagordningen fick revideras

En dagordning för arbetsmiljöfrågorna togs fram och de använde sig också av ett dialogmaterial, "Hur vill vi ha det på jobbet", som kommunen erbjöd. 

Delaktighet och hälsa var två viktiga punkter på dagordningen. Det har bland annat gjorts en del satsningar på friskvårdsaktivteter för medarbetare på enheten.

– Men det tog ett tag innan vi hittade bra former och verktyg för arbetsmiljöarbetet. Från början hade vi fler punkter på dagordningen än vi hann jobba med, säger Malin. Så dagordningen har fått revideras en del sedan starten. Numer finns också en skriftlig beskrivning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på enheten.

Tid för arbetsmiljöarbetet är en viktig framgångsfaktor

Att enheten har ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete beror enligt Malin bland annat på att de bestämt vilka frågor de ska fokusera på, vilka verktyg de ska använda och att det finns ett bra samarbete mellan fackligt förtroendevalda och chefer. 

Att det finns en arbetsglädje bland medarbetarna på enheten menar Malin också har varit en viktig del för ett lyckat arbetsmiljöarbete. De är ett sammansvetsat gäng som har kunnat bygga enheten tillsammans. Trots att arbetsbelastningen många gånger är hög är det en bra stämning på arbetsplatsen.

Det har också funnits utrymme för de förtroendevalda och för cheferna att tillsammans få utbildning i arbetsmiljöfrågor och kunna avsätta tid för arbetsmiljöarbete.

Vilka verktyg använder då enheten sig av i arbetsmiljöarbetet?

  • Kontinuerlig information till medarbetare/medlemmar om aktuella arbetsmiljöfrågor.
  • Arbetsmiljöfrågor som en punkt på Arbetsplatsträffar och samverkansmöten.
  • Ett bra samarbete med företagshälsovården. Nyligen har medarbetarna fått svara på en enkät från företagshälsovården om hur väl man känner till systematiskt arbetsmiljöarbete. Något som skapar en större medvetenhet om det ständigt pågående arbetsmiljöarbetet.
  • Enkäten Vinna matchen används för att få en bild av hur medarbetarna upplever arbetsmiljön. Resultatet från enkäten diskuteras sedan både i arbetsgrupper, på arbetsplatsträffar och i samverkan. Om värdet i enkäten hamnar under 7 på någon fråga ska en handlingsplan upprättas. Något som ännu inte hänt. Medelvärdet brukar ligga på 7,5 till 8.
  • De verktyg som finns på Suntarbetslivs webbplats ger också viktig inspiration till arbetsmiljöarbetet. Bland annat har de använt sig av dialogverktyget FAS Arbetsliv i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen.

Att vara förtroendevald är roligt

Malin Svelander har varit förtroendevald sedan hon blev legitimerad sjuksköterska. Efter specialistutbildningen till distriktssköterska var hon inne på att inte ta på sig ett nytt förtroendeuppdrag direkt, men kom på andra tankar när frågan om vem som skulle vara förtroendevald på arbetsplatsen var uppe för diskussion.

– Jag tycker verkligen att det är roligt att jobba med fackliga frågor, säger Malin som också vill lyfta fram värdet av det nätverk för förtroendevalda som Vårdförbundets avdelning Jämtland håller i. De förtroendevalda för Vårdförbundet i länet träffas två gånger per termin för att utbyta erfarenheter och prata om aktuella frågor.

Malin Svelander, förtroendevald för distriktssköterskorna (stående) planerar inför kommande samverkan tillsammans med Fredrika Kåbjörn, förtroendevald för fysioterapeuterna.