Upphävda föreskrifter om egenvård

Vårdförbundet håller inte med om att föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård bör upphävas. Även om det kommer en ny lag om egenvård behövs föreskrifter som innehåller mer detaljerade bestämmelser som kompletterar den nya lagen.

Vårdförbundets synpunkter

Den nya lagen om egenvård saknar detaljerad reglering av vad som gäller beträffande skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen inför, vid och efter en bedömning om egenvård. Enligt förordningen om egenvård ska sådana skyldigheter kunna regleras av Socialstyrelsen genom föreskrifter.

Vårdförbundet anser att det behövs mer detaljerade bestämmelser än de som finns i lagen om egenvård eftersom den nya lagen inte ger tillräckligt tydligt författningsstöd för krav på bedömning, dokumentation, uppföljning m.m. I propositionen 2021/22:244 s. 29 anges att vad som ska beaktas vid en egenvårdsbedömning och vad som ska gälla i fråga om planering, dokumentation och uppföljning av egenvård ska kunna regleras i föreskrifter. Vårdförbundet instämmer i detta och anser därför att Socialstyrelsen bör ta fram nya föreskrifter eller, om möjligt, revidera befintliga föreskrifter. De befintliga föreskrifterna bör inte upphävas innan det tagits fram nya föreskrifter.

Vårdförbundet är tveksamt till att ett upphävande av föreskrifterna skulle innebära att regleringen blir mer enhetlig och enklare att tillämpa. Risken kan snarare vara att det blir svårare att tillämpa regelverket om man ska hålla koll på innehållet i flera olika författningar i stället för att ha regleringen samlad i en föreskrift.

Vårdförbundet vill också lyfta vikten av detaljerade föreskrifter ur ett tillsynsperspektiv. Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskning skulle kunna underlättas om det finns tvingande föreskrifter att stödja tillsynen mot.

Vårdförbundet instämmer i att det finns ett stort behov av vägledning för dem som ska göra bedömningar om egenvård. Detta behov finns redan idag med befintlig reglering. Förslaget om kunskapsstöd är bra, men kan inte ersätta en tvingande reglering i form av föreskrifter. En tvingande reglering kan utgöra ett viktigt stöd får vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen i samband egenvårdsbedömningar. Kommande eller reviderade föreskrifter skulle kunna kompletteras med kunskapsstöd för tillämpning av regelverket.