Remissvar slutbetänkandet: Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet. Förbundet yttrar sig endast över vissa delar av betänkandet.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 115 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Vårdförbundets synpunkter på förslagen


Vårdförbundet är positivt till förslagen om:

  • att statens nuvarande särskilda bidrag för landstingens läkemedelskostnader i sin helhet förs över till det generella statsbidraget,
  • att staten ska ge landstingen ett särskilt bidrag för att stödja en ändamålsenlig användning av nya, effektiva läkemedel och förbrukningsartiklar och ett särskilt stöd till de landsting som har ovanligt höga kostnader för en utvald grupp läkemedel som används vid sällsynta tillstånd,
  • att läkemedel som innehåller insulin samt vissa förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna inte längre ska vara helt kostnadsfria,
  • att vissa läkemedel ska förskrivas kostnadsfritt till patienter med en allvarlig psykisk sjukdom som saknar sjukdomsinsikt,
  • att åldersgränsen för kostnadsfria preventivmedel inom läkemedelsförmånerna höjs till 25 år samt att
  • att förbrukningsartiklar som efter förskrivning expedieras på apotek ska vara momsbefriade på samma sätt som läkemedel.

 

VÅRDFÖRBUNDET

Ann Johansson

Vice ordförande