Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur

Vårdförbundet har fått rubricerade promemoria på remiss. Förbundets svar begränsar sig till de delar som handlar om hälso- och sjukvården.

Inom hälso- och sjukvården råder sekretess för uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Uppgifter får inte röjas om det inte står klart att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Inom vården råder således sekretess med omvänt skaderekvisit, en sträng sekretess som motiveras av vikten att skydda integritetskänslig information. Utan detta skydd kan förtroendet för vården skadas. Det finns dock undantag från sekretess i fall där lagstiftaren bedömt att det finns starka skäl för det, exempelvis vid misstanke om allvarlig brottslighet eller situationer där barn misstänks fara illa.

I promemorian föreslås att det ska vara möjligt för bland annat personal inom hälso- och sjukvården att bryta mot sekretess om personal påträffar ett djur som tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller ett djur som uppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat. Uppgifter ska bara få lämnas om det bedöms att bristen inte kan åtgärdas i samråd med den som håller djuret.

I promemorian anges att man i första hand bör försöka komma fram till en frivillig lösning, vilket självklart är att föredra. Det är också frivilligt att lämna uppgifterna. Det införs således inte någon anmälningsplikt.

Vårdförbundet anser att förslaget är proportionerligt och att det innebär en lämplig avvägning mellan vikten av att missförhållanden för djur upphör och enskildas behov av skydd för den personliga integriteten. Förbundet tillstyrker därför promemorians förslag.