Ett skatteförslag

TCOs styrelse beslöt 2014 att ta fram ett nytt skattepolitiskt program. En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram ett förslag till nytt program. Vårdförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på "Ett skatteförslag" från arbetsgruppen. Arbetsgruppen har ett viktigt uppdrag och har tagit fram ett väl genomarbetat och intressant dokument. Det bådar gott inför gruppens fortsatta arbete. Vårdförbundet anser att de tre övergripande förslagen från gruppen är bra utgångspunkter. Vårdförbundet delar gruppens uppfattning rörande kommunal inkomstskatt.

Övergripande förslag

"En samlad bred skattereform bör genomföras. Den bör ha ett brett parlamentariskt stöd."
Skattereformen i början på 90-talet var en mycket omfattande reform. Reformen har urholkats och förutsättningarna har förändrats. Vårdförbundet delar arbetsgruppens uppfattning om att det finns ett behov av en ny bred skattereform och att det är viktigt med ett brett parlamentariskt stöd.

"Utgångspunkten för en översyn bör vara neutralitet och likformighet.."
Under de 25 åren sedan den stora skattereformen genomfördes har ett stort antal enstaka beslut om förändringar i skattesystemet skapat ett lapptäcke av särlösningar.
Vårdförbundet delar gruppens uppfattning om att neutralitet och likformighet bör vara en utgångspunkt och att avsteg från likformighet i skattesystemet bör kräva starka och tydliga skäl.

"Beskattningen av arbete bör minska och skiftas över mot skatt på konsumtion och miljöskadlig verksamhet"
Arbete och kompetensutveckling måste löna sig. Vårdförbundet delar därför uppfattningen om att beskattningen av arbete bör minska och att beskattningen kan skiftas över till andra skattebaser.

Övriga förslag

När det gäller övriga förslag tar Vårdförbundet bara upp de som handlar om kommunal inkomstskatt. Det är viktigt att vården – och övriga kommunala välfärdstjänster – är likvärdiga i alla kommuner. Så är det inte alltid idag.

Kommunal inkomstskatt

Vi förväntar oss en fortsatt utveckling och effektivisering av vård och omsorg genom nya arbetssätt och ökad digitalisering mm. Trots detta kommer behovet av resurser till vård och omsorg sannolikt att öka framöver. Det leder till höjda kommunalskatter och därmed ökad beskattning av arbete. Ytterligare problem är att kommunalskattens nivå varierar markant mellan olika kommuner och att kommunernas förutsättningar att leverera välfärdtjänster av hög kvalitet varierar trots skatteutjämningssystemet. Det innebär att de kommunala välfärdstjänsterna inte alltid är likvärdiga i olika delar av landet.

Arbetsgruppen menar att nivån på de kommunala skatterna inte bör öka även om behoven inom vård och utbildning ökar. Därför behöver staten stå för en större del av finansieringen. Dessutom behöver skatteutjämningssystemet reformeras anser arbetsgruppen. Vårdförbundet tillstyrker förslagen.

Med vänlig hälsning,
VÅRDFÖRBUNDET

Per Malmquist
Utredare