Sveriges tillträde till Medicrimekonventionen

Vårdförbundet välkomnar att Sverige tillträder Medicrimekonventionen. Vi vill framhålla att det är ytterst viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal får utbildning om förfalskade läkemedel och medicintekniska produkter samt det regelverk som finns om detta.

Vårdförbundet tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian "Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär hot mot folkhälsa" (Ds 2014:41), den så kallade Medicrimekonventionen. Förbundet har inget att erinra mot förslaget till lag om straff för brott som rör förfalskade läkemedel och medicintekniska produkter eller de följdändringar som krävs med anledning av lagförslaget.

Sekretess och tystnadsplikt

De straff som föreslås för brott mot lagen är böter eller fängelse i högst två år, respektive fängelse i lägst 6 månader respektive högst sex år vid grovt brott. De sekretessbrytande bestämmelser som finns i 21 – 23 §§ i 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan inte användas vid misstanke om begångna brott mot lagen. Detta innebär i princip att hälso- och sjukvårdspersonal inte kan bryta mot sekretess genom att vända sig till åklagarmyndighet eller polismyndighet om de misstänker brott mot den föreslagna lagen. Även om man kan anta att en patient som drabbats av förfalskade läkemedel eller medicintekniska produkter skulle vilja göra en anmälan om detta själv eller lämna samtycke till vårdpersonal att göra detta, är detta en fråga som vi anser bör uppmärksammas i det fortsatta arbetet. Detta gäller även om det finns skyldigheter för vården att rapportera biverkningar m.m. till Läkemedelsverket.

Information och utbildning

I konventionen anges (artikel 18, punkt 3) att åtgärder ska vidtas som är nödvändiga för att bland annat tillhandahålla:

a) utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal och vårdgivare, polis- och tullmyndigheter samt relevanta tillsynsmyndigheter,

b) stöd för informationskampanjer riktade till allmänheten med information om förfalskade medicinska produkter,

c) förebyggande av olagligt tillhandahållande av förfalskade medicinska produkter, aktiva substanser, hjälpämnen, delar, material och tillbehör.

När det gäller ”ansvar för information och utbildning inom området till myndigheter, hälso- och sjukvård och allmänhet” föreslås att detta ska regleras genom förordning samt att det bör vara ett ansvar för Läkemedelsverket. I konsekvensbeskrivningen i promemorian anges att hälso- och sjukvårdspersonal samt vårdgivare berörs genom att de behöver få utbildning inom området för att kunna identifiera om patienter som söker vård har drabbats av gärningar som rör förfalskade läkemedel och medicintekniska produkter.

Vårdförbundet vill framhålla att det är ytterst viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal får utbildning om förfalskade läkemedel och medicintekniska produkter samt det regelverk som finns om detta. Det är viktigt inte bara för att vårdpersonal ska kunna identifiera om patienter ”drabbats av gärningar som rör förfalskade läkemedel och medicintekniska produkter”, utan också för att vårdpersonal ska kunna få kunskap om och också kunna informera om problematiken kring förfalskade läkemedel och medicintekniska produkter i ett förebyggande syfte. Detta särskilt mot bakgrund av den ökade internethandeln med läkemedel. Vårdförbundet anser därför att Läkemedelverket bör få riktade resurser för information till och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande