Forskningsprojektet RN4CAST, Registered Nurse forecasting in Europe, undersökte sjuksköterskors arbetssituation och uppfattning om vårdens kvalité i förhållande till bemanning, utbildning och ett antal olika mått på patientutfall. Vårdförbundet har från början varit med och stöttat den svenska delen av projektet.

Internationell forskning visar att det finns starka samband mellan vårdorganisatoriska faktorer och patienters hälsa och säkerhet. Det finns däremot mindre forskning på hur sambandet ser ut i Sverige, och få studier som har undersökt relationen mellan vårdorganisationen och sjuksköterskors hälsa och säkerhet. Båda dessa områden fokuserar RN4CAST i sin forskning.

Sjuksköterskors villkor påverkar patientsäkerheten

RN4CAST har bland annat kunnat visa att utbildning och arbetsbelastning är viktiga faktorer för vårdens kvalité.

Fler sjuksköterskor med en högre utbildningsnivå minskar dödligheten bland patienterna. Bland annat visar studier att mortaliteten efter en operation är större om antal sjuksköterskor är få. Det innebär att satsningar på att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor är en investering för verksamheten.

Här på vår webbplats kan du läsa mer om studien, som har presenterats av den medicinska tidskriften The Lancet: Ny forskning -  Sjuksköterskors villkor påverkar patientsäkerheten.

Symposium 2014 om sjuksköterskors arbetsmiljö

Den 5 maj 2014 anordnade Vårdförbundet i samarbete med Karolinska Institutet och Svensk sjuksköterskeförening ett symposium om hur vårdorganisationen påverkar hälsa och säkerhet för patienter och personal. Konferensens utgångspunkt var just RN4CAST:s forskning om sjuksköterskor och deras arbetsmiljö.

Två av huvudtalarna var Linda Aiken, amerikansk professor i omvårdnad och professor Carol Tishelman från Karolinska institutet.

Ett sammandrag från symposiet finns i dokumentet: Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? Erfarenheter från RN4CAST-projektet (pdf).

Workshop 2013

Hösten 2013 inbjöd Vårdförbundet och forskarteamet för RN4CAST till en gemensam workshop med syfte att samtala om, fånga synpunkter om och sammanfatta de fynd från den svenska RN4CAST-enkäten som var mest intressanta. Politiska tjänstemän, forskare och kliniker bjöds in för att ge inspel till viktiga områden för fortsatt analys. 

Vårdförbundets och Karolinska institutets gemensamma rapport från workshopen finns att ladda ner här: Diskussionsunderlag från RN4CAST-projektet (pdf).

Bilagor till rapporten finns på www.ki.se/lime/rn4cast. 

Svenska forskare

Bakom den svenska delen av studien RN4CAST står bland andra Carol Tishelman, professor i omvårdnad vid Karolinska institutet (KI), Rikard Lindqvist, medicine doktor, och Lisa Smeds Alenius, doktorand vid KI.