Frågor och svar - Avtal 2019

Nedan följer svar på en del av de frågor som kommit in från förbundets medlemmar. Om du har fler frågor kring förhandlingarna eller hur förhandlingarna påverkar dig kan du kontakta din förtroendevalda på arbetsplatsen eller ringa till Vårdförbundet Direkt på telefonnummer 0771-420 420.
 • Hur långt har vi hittills nått med förhandlingarna?

  Vårdförbundet och motparterna SKL och Sobona har efter intensiva förhandlingar enats om att förlänga (prolongera) avtalet den 29 mars 2019. Det beror på att båda parter ser att vi inte har hunnit prata färdigt om alla frågor som vi behöver behandla för att kunna nå en överenskommelse. Förlängningen av avtalet gäller tills vidare, med 14 dagars uppsägningstid. Det innebär att avtalet fortsätter gälla tills någon av parterna eventuellt säger upp förlängningen – avtalet löper då ut 14 dagar efter uppsägningen.

  Parterna har också enats om att ta in externa medlare i förhandlingen. Dessa är Gunilla Runnquist, tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet och Göran Gräslund, tidigare generaldirektör på Datainspektionen.
  Medlarna påbörjar sitt arbete vecka 15. När medlarna är på plats blir deras uppgift att så snabbt som möjligt komma i arbete genom att lyssna på parterna och ta reda på allt av vikt kring förhandlingarna, för att komma fram till förslag på en lösning och ett nytt avtal.

  Orsaken till att parterna valt att gå vidare med medling är att vi ser att kunniga utomstående parter kan underlätta och förbättra våra möjligheter att nå en bra förhandlingslösning. Du kan läsa mer om vad medling innebär i frågorna nedan. Under tiden som medling pågår gäller det förlängda avtalet enligt ovan.

 • Vad innebär medling och varför har Vårdförbundet, SKL och Sobona beslutat att ta in medlare?

  Medling är en väl beprövad metod för att lösa konflikter mellan parter. På svensk arbetsmarknad brukar medlare ibland kopplats in i kollektivavtalsförhandlingars slutskede för att lösa upp de sista knutarna.

  Vårdförbundet sa upp avtalet med SKL och Sobona den 21 december 2018. Sedan januari har vi förhandla utifrån våra yrkanden med målet att teckna ett nytt avtal innan den 31 mars 2019, då avtalet löpte ut. Innan dess beslutade parterna att förlänga (prolongera) avtalet för att kunna fortsätta förhandla. Vi ser att vi behöver mer tid för att prata igenom alla frågor som ligger på bordet. Samtidigt ser vi också att det finns oenigheter vi kan behöva externt stöd för att kunna reda ut. Därför har vi nu enats om att ta in medlare till våra förhandlingar.  

 • Hur jobbar Vårdförbundet vidare med förhandlingarna?

  Vårdförbundet arbetar vidare genom fortsatta förhandlingar med SKL och Sobona samt med hjälp av medlare. Målsättningen är att komma överens om ett nytt avtal med förbättrade villkor för Vårdförbundets medlemmar.

 • Hur kan jag följa hur det går i förhandlingarna?

  Du kan följa förhandlingarna via uppdateringarna på Avtalsbloggen.

 • Hur länge kan man förlänga avtalet för att fortsätta förhandla?

  Det finns ingen specifik tidsatt bortre gräns för hur länge ett avtal kan prolongeras (förlängas). Samtidigt finns det inga skäl att fortsätta förlänga tiden vid förhandlingsbordet om parterna inte ser att det är fruktbara samtal som leder framåt. Målsättningen för förhandling är alltid att snarast möjligt komma överens om ett nytt avtal. Så länge det finns frågor kvar att diskutera för att komma närmare en överenskommelse är det därför mest strategiskt att fortsätta samtala. 

 • Kan vi genomföra årets lönerevision på min arbetsplats innan vi har nytt avtal på plats?

  Nej. Inga lönesamtal eller överläggningar om siffror och procent ska genomföras innan de centrala förhandlingarna avslutats och ett nytt avtal är klart. Däremot kan du och din chef prata om din prestation under det senaste året, men alltså inte vad det kan resultera i avseende hur stort påslag du ska ha på lönen.

 • Min arbetsgivare har redan genomfört samtal eller kommunicerat ut den nya lönen. De menar att de kommer att betala ut den nya lönen redan nu. Kommer jag att få den lön arbetsgivaren säger?

  Det går inte att genomföra en lönerevision förrän det nya avtalet är klart. Det beror på att lönefrågan utgör en viktig del i förhandlingarna. Det nya avtalet skulle kunna innebära förändringar jämfört med det avtal som gäller nu med arbetsgivaren, och de förändringarna kan påverka dig och dina individuella förutsättningar i årets lönerevision. Kontakta därför Vårdförbundet Direkt om din arbetsgivare avser genomföra lönesamtal eller betala ut lön trots att förhandlingarna inte avslutats.

   

 • Jag har sökt och/eller fått jobb hos en arbetsgivare som Vårdförbundet nu förhandlar med. Vad behöver jag tänka på? Kan vi komma överens om min lön innan avtalet är klart?

  Vid nyanställning har du alltid rätt att förhandla och komma överens med din nya arbetsgivare om lönen. Det går alltså bra att förhandla och komma överens om lön med din nya arbetsgivare. Kom ihåg att uppdatera i Vårdförbundets medlemsregister att du ska börja på en ny tjänst när allt är klart.

  Om du byter arbetsplats men är kvar hos samma arbetsgivare kan det betyda att du ska vara med i lönerevisionen för 2019. Se till att reda ut vad som gäller ordentligt, och gör det gärna skriftligt, så att du och din arbetsgivare är överens om vad som gäller. Om du ska vara med i lönerevisionen för 2019 gäller samma sak för dig som för alla andra: ni kan inte genomföra lönerevisionen innan förhandlingarna mellan Vårdförbundet, SKL och Sobona har avslutats. Kom ihåg att uppdatera i Vårdförbundets medlemsregister att du ska börja på en ny tjänst när allt är klart. Om de centrala avtalsförhandlingarna inte är klara innan du ska börja på din nya tjänst, kontakta Vårdförbundet Direkt för att stämma av situationen och kontrollera att det inte är något särskilt du behöver tänka på gällande just din nya tjänst relaterat till pågående förhandlingar.

 • Jag funderar på att säga upp mig. Kan jag göra det?

  Som individ är du alltid fri att säga upp dig från din arbetsplats för att gå vidare till ett annat arbete. De individuella skäl du har kan bero på många saker och behöver inte redovisas.

  Att som grupp vilja säga upp sig, som en del av att sätta tryck i förhandlingarna, är däremot inte tillåtet. Den svenska modellen bygger på att fredsplikt råder så länge ett avtal fortfarande gäller. Det är något båda parter måste acceptera. Just nu gäller avtalet, och det betyder att varje åtgärd som arbetsgivaren kan uppfatta som att Vårdförbundet inte följer fredsplikten kan vara till skada.

 • Varför kräver Vårdförbundet 10 000 kr mer till särskilt yrkesskickliga?

  Vårdförbundet ser att de mest erfarna och särskilt yrkesskickliga medarbetarna har halkat efter i lönerevisionen under flera år. Kollegor som varje dag stöttar nya och unga medarbetare och som utgör ryggraden i vården, får inte den löneutveckling de förtjänar. Det leder både till en sämre livslön och pension. När löneutvecklingen stannar av redan vid 35 års ålder och mattas av ytterligare vid 45 blir det också ett löneglastak och en utebliven lönekarriär för de yngre medarbetarna. Därför behövs en löneinjektion till denna grupp; för att rätta till den skeva lönestrukturen som uppstått under flera år.

 • Varför behövs en utvecklad lokal löneprocess?

  När Vårdförbundet analyserat löneutvecklingen för våra medlemmar har vi sett att löneutvecklingen på totalen varit relativt god; ca 4 % per år. Men de högsta lönepåslagen har lagts på de yngre, medan de erfarna och särskilt yrkesskickliga har fått minst. Enkelt uttryckt innebär det att ju äldre du blir, desto lägre påslag har du fått. Det betyder i förlängningen att lönerna pressas samman; ingen lyckas nå högre lönenivåer, trots exempelvis mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Arbetsgivarna har i och med detta inte heller följt vårt löneavtal.

  Alla våra medlemmar förtjänar att få en löneutveckling som står i paritet med arbetets svårighetsgrad, deras egen prestation och den kompetens de bidrar med i verksamheten – precis så som vårt löneavtal säger. Unga medarbetare ska givetvis ha en bra löneutveckling, precis som även de äldre och mer erfarna medarbetarna måste kunna få. Alla Vårdförbundets medlemmar ska kunna ha en lönekarriär genom hela yrkeslivet!