Som valberedare i Vårdförbundet Student blir du vald av studentmedlemmar och du är en viktig del i Vårdförbundets Students demokratiska process.

Val av valberedning

Samtliga inkomna nomineringar till valberedningen redovisas i årsmöteshandlingarna. Valberedningen kan bestå av 3–4 ledamöter.

Studentvalberedningen har ett fysiskt möte per år och sedan är resten av kommunikationen digital.

Att vara valberedare är i grunden ett ideellt uppdrag och du har inte automatiskt rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst för de möten du deltar i.  Du kan som valberedare få ersättning för resekostnader i samband med uppdraget.

Vårdförbundets kansli ger dig stöd i uppdraget och ansvarar för att ge dig som valberedare goda förutsättningar att utföra ditt uppdrag på bästa sätt.

Ditt uppdrag har en mandatperiod och sammanfaller med mandatperioden för studentstyrelsen.

Din roll i valberedningen

Du får introduktion till uppdraget genom Vårdförbundet. I uppdraget ingår det att ta fram kandidater samt att ge förslag till val. Det är bara studentmedlemmar i Vårdförbundet Student som kan kandidera och nomineras till uppdragen.

 

Studentstyrelsens storlek

I dialog med styrelsen ska valberedningen ta fram ett förslag till årsmötet om hur många som kan sitta i styrelsen. 

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag bygger på inkomna nomineringar, även valberedningen kan nominera. Om de nominerade har skrivit personliga presentationer kommer dessa användas som underlag.

Valberedningen ansvarar för att presentera förslag till följande beslut på Vårdförbundet Students årsmöte:

1. Styrelsens storlek

2. Ordförande i studentstyrelsen

3. Vice ordförande i studentstyrelsen

4. Ledamöter i studentstyrelsen