Vårdförbundet Students styrelse

Vilka frågor som studentstyrelsen ska driva beslutas av dig som är medlem i Vårdförbundet Student. En viktig fråga som styrelsen arbetar med är höjd kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning.

Årsmötet sätter agendan

Det är medlemmarna i Vårdförbundet Student som bestämmer vilka frågor studentstyrelsen ska driva. Det sker på årsmötet där engagerade studenter från hela landet deltar. Årsmötet beslutar prioriterade områden för verksamhetsåret och väljer vilka som ska sitta i styrelsen. Nästa årsmöte kommer äga rum i oktober 2017.

Regelbundna styrelsemöten

Studentstyrelsen träffas regelbundet. Styrelsen planerar och genomför verksamheten, utbildas i vårdpolitiska frågor samt träffar och påverkar makthavare i vården.

Prioriterade frågor 2016-2017

Årsmötet 2016 beslutade att följande frågor ska prioriteras av styrelsen:

• Fortsatt verka för höjd kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning.
• Fortsatt verka för att synliggöra våra tre utbildningar och professioner.
• Utveckla Vårdförbundet Student och öka antalet medlemmar i organisationen.

Medlemmar i Studentstyrelsen 2016

Ordförande Viviana Lundberg, sjuksköterskestudent, Högskolan i Kristianstad.

Vice ordförande Milo Bescher, sjuksköterskestudent, Karolinska institutet.

 

Styrelseledamöter:

Oscar Martinez, sjuksköterskestudent, Hälsohögskolan i Jönköping.

Lisa Rådström, sjuksköterskestudent, Högskola i Borås.