Nominerade inför årsmötet Vårdförbundet Student

Läs presentationerna av de som är nominerade till styrelsen för Vårdförbundet Student 2020/2021.

De som ska sitta i styrelsen utses på årsmötet. Läs mer om det här.

Nominerade styrelsen Vårdförbundet Student 2020/2021

 

Hossein Hammadi

Jag kandiderar till:

Vice ordförande

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student:

IOM pandemin så har många av våra möten och möjligheter blivit inställda för 19/20 men nu är man varm i kläderna och därför hoppas jag kunna komma snabbare in i arbetet 20/21.

Mina viktigaste frågor:

 • VFU, jämnställning mellan professionerna
 • Specialisering inom professionerna speciellt BMA och RTG-SSK
 • Digitalisering av dokument och rapportering ifrån VFU orterna
 • Att studenterna får höras

Min utbildning:

Röntgensjuksköterskestudent (student) (T3)

Min fackliga bakgrund:

Styrelseledamot i Vårdförbundet Student 19/20

Detta har jag gjort som jag tycker är bra:

Vi har gjort skriver jag istället för ”jag har gjort” då jag inte har varit ensam om att driva studenternas/medlemmarnas frågor. Vi har drivit covid-19 frågor och medlemmarnas rättigheter till att få slutföra sina utbildningar trots denna pandemi. Vi har försökt lyfta rtg-ssk och BMAs profession i dessa tider. Vi har värvat nya medlemmar, lyft fram deras ord i sociala medier, skrivit artiklar i bloggen, hjälpts åt att dela och förmedla Vårdförbundets/medlemmarnas röster/åsikter,

Detta tror jag kommer vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år:

 • Lyssna mera på vad medlemmars vill
 • Lyfta fram VFU frågorna och olikheterna mellan behandlingen av studenterna beroende på vilken profession de läser till.
 • Ingen student ska behöva betala för att ha råd att göra sin VFU (det är ingen klassfråga)

Emilya Bislimova

Jag kandiderar till:

Styrelseledamot

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student:

Jag brinner för min utbildning och vårdpolitiska frågor och önskar att delta i förbättringen för studenters villkor under studiernas gång.

Mina viktigaste frågor:

Utveckla VFU - att förbättra valmöjligheter, ha en stimulerande och rolig praktik där man som student får delta i sitt eget lärande. Rimligheten av andelen uppgifter under tiden man utövar sin VFU och utrymmet för återhämtning och vila är viktiga delar för studenterna. Ett gott bemötande av studenterna så att de lär sig och blir stimulerande till att utföra olika moment på praktiken.

Min utbildning:

Sjuksköterskeprogrammet, termin 5

Detta har jag gjort som jag tycker är bra:

Varit en del av Sjuksköterskesektionens styrelse på KI och varit aktiv i organisationen Ung cancer.

Detta tror jag kommer vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år:

VFU frågan kommer alltid vara en viktig fråga då många studenter känner sig utsatta när de får stå bakom sin handledare och mest observera under sin praktik. Alla studenter får inte likadana förutsättningar och kommer ut med olika mycket erfarenhet till en arbetsplats där det förväntas att man har en viss vana.

Digitala lösningar och förbättring av utbildningens kvalité samt en god kommunikation mellan högskola och studenter kommer att vara en viktig fråga särskild efter att ha gått igenom en pandemi som har orsakat stora förändringar i den traditionella utbildningen.

Nadja Ståhl

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student:

Att få förtroende att leda en styrelse/organisation, föra den gemensamma talan och representera över 10.000 studenter är stort och ärofyllt. Jag fick förtroendet att göra det för Vårdförbundet student under mandatperioden vi nu står i. Ett år går snabbt och på grund av Covid-19 så blev många av våra planer inställda under mandatperioden. Jag känner att jag har mycket kvar att ge till Vårdförbundets studentorganisation och hoppas att jag får förtroendet att fortsätta leda studentstyrelsen som ordförande även nästkommande mandatperiod.

Mina viktigaste frågor:

Trygg och bra handledning för nyexaminerade.
Bättre arbetsvillkor, hälsosamma scheman och mer inflytande i arbetslivet i våra kommande professioner.
Fortsätta utveckla våra viktiga frågor som t.ex. verksamhetsförlagt utbildning och handledning.
Mer opinionsbildning, vi ska synas och höras överallt!
Vi ska påverka beslutsfattare och samhället. Våra blivande professioner diskuteras ständigt, vi ska självklart vara med i den debatten så att vi kan påverka vår framtid.
Vi ska våga ställa krav. Ingen kommer att klara sig utan oss i framtiden. Det är vi som ska bemanna svensk sjukvård.
Öka antalet medlemmar, fortsätta utveckla vår organisation och bli mer aktiva.
Att fler ska vilja studera till våra yrken, och särskilt lyfta biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor!

Min utbildning:

Sjuksköterska termin 5, Luleå Tekniska Universitet

Min fackliga bakgrund:

Facklig/politisk ansvarig Kommunal, Region Norrbotten
Valledare Kommunal Norrbotten
Handledare på LO
Ordförande Vårdförbundet student 2019-2020

Detta har jag gjort som jag tycker är bra:

Jag är en engagerad person som gärna är med och påverkar och gör skillnad i samhället. Jag har under mina år som aktiv i politiken, Kvinnojouren och facket gjort många bra saker. Något jag är särskilt stolt över är att jag var med och startade upp Kvinnojouren i två kommuner, en verksamhet som gick från noll engagemang till att ha en heltidsanställd. Utöver mina studier så arbetar jag som grupptränings instruktör vilket är något jag starkt brinner för. Att få fler att satsa på hälsa och välmående och se andra människor lyckas och må bra, det ger mig glädje och energi och då känner jag mig lyckad!

Detta tror jag kommer vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år:

Att fortsätta utveckla utbildningarna för våra professioner. Höjd kvalité på utbildning och VFU. Bättre samverkan mellan studenter- lärosäten - region, kommun. Att studenter ska få mer inflytande och ska vara en del av utvecklingen av utbildningarna.
Handledning - Höga pensionsavgångar i framtiden kommer innebära att blivande handledare har mindre arbetslivserfarenhet. Det kommer ställa högre krav på oss i vår framtida profession och även på studenter under verksamhetsförlagd utbildning.
Ingen har undgått att vården står inför stora utmaningar och vi kommer alla att drabbas på något sätt, därför tror jag att vårdförbundet student kommer att ha en enormt viktig roll i framtidens förändringsarbete. Det är våra studenters framtida yrken det oftast handlar om och då måste vi vara med och föra våra medlemmars talan.
Att få fler att studera till våra yrken, särskilt lyfta Biomedicinska analytiker och Röntgensjuksköterskor!

Natalee Westman

Jag kandiderar till:
Vice ordförande

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student:
Därför att jag vill fortsätta att påverka och upplysa om studenternas utmaningar. Jag vill göra omvärlden påmind om våra tre yrkesprofessioner och vikten av att alla tre professioner finns. Jag vill fortsätta uppmärksamma biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Jag vill sätta press på moderförbundet att vi är några att räkna med, att vi inte ska exkluderas. Studenterna är moderförbundets framtida medlemmar och då ska stora Vårdförbundet också bli medvetna om de utmaningar och svårigheter som studenterna kan stöta på.

Mina viktigaste frågor:

Att samverka våra tre professioner emellan. Vi ska kunna representera SAMTLIGA professioner och kunna föra varandras talan. Detta, anser jag, behöver studentstyrelsen likväl som Vårdförbundets styrelse arbeta vidare med.

Bristen på biomedicinska analytiker – att det är så få som examineras. Med höjda löner och höjd status så kommer vi en bra bit på vägen tror jag. Där vill jag sätta mer press på Vårdförbundet. Man har inte gjort tillräckligt för biomedicinska analytiker på lönefronten, den pressen vill jag sätta på Vårdförbundet.

Jag vill att biomedicinska analytikerstudenter och röntgensjuksköterskestudenter ska känna sig som en viktig pusselbit inom Vårdförbundet Student. Många studenter känner sig exkluderade och den trenden vill jag vända. Vi behöver få in fler medlemmar som studerar till biomedicinska analytiker respektive röntgensjuksköterska och det aktiva arbetet måste någonstans också komma från studentstyrelsens håll.

VFU – Vfu ska INTE vara en klassfråga, vilket studenterna i årets VFU-rapport skildrar. Vfu SKA vara likvärdig landet över. Vi SKA ha likvärdiga utbildningar. Studentstyrelsen 20/21 behöver sätta hårdare press på politiker och beslutsfattare gällande likvärdig utbildning över landet.

Min utbildning:

Biomedicinska analytikerprogrammet - laboratoriemedicin

Min fackliga bakgrund:

Styrelseledamot Vårdförbundet Student 19/20.

Detta har jag gjort som jag tycker är bra:

Att jag har pluggat heltid och engagerat mig i Vårdförbundet Student, samtidigt som jag är mamma och försöker vara en bra förebild för min snart treåriga son. I och med att jag engagerar mig för studenternas bästa så lever jag efter mina värderingar - och det är jag stolt över.


Detta tror jag kommer vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år:

VFU kommer att återkomma som ett viktigt ämne. Jag tror även att delaktighet och en känsla av sammanhang och tillhörighet kommer vara en viktig fråga. Att alla medlemmar känner att de blir hörda på, tagna på allvar. Vi kommer också att komma rakt ur en pandemi och jag tror att studenternas tillvaro rent generellt kommer att vara en viktig fråga. Hur lärosätena sköter övergången mellan digitala och fysiska lärotillfällen etc. Ingångslön som nyutbildad tror jag också är en viktig fråga.

Dennys Palacios

Jag kandiderar till:

Styrelseledamot

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student:

Som student i termin 2 och i termin 4 har bägge mina VFU-placeringar blivit avslutade pga jag påtalade stora brister. Med en undersköterskebakgrund och erfarenhet inom vården länge bland annat inom akutsjukvård, primärvård och LSS, så har jag bagage i att driva frågor som inte stämmer överens med den utbildningen vi får eller kvaliteten på VFUn som ges.


Mina viktigaste frågor:

Två avslutade VFU för att man som student vågade tala och säga ifrån. En för mycket! Det här är inte längre en fråga om "OM" man kommer riskera att bli utan VFU, utan en fråga om "NÄR". Det här maktmissbruket som finns hos respektive VFU-plats ger anledning att tro att många studenter faktiskt kan få lära sig fel eller att det går emot vår etiska kod som blivande sjuksköterskor. Bara för att ledningen har makten att avbryta din VFU eller att underkänna dig om du inte håller med. Det skapar en otrygghet hos studenter där de klyvs mellan sin moraliska och etiska tänkande och ett betyg i hopp att få avsluta sin utbildning. Det gäller att politiker, lärosäten och även allmänheten blir uppmärksammad om att då vi påpekar brister eller då vi studenter tycker och tänker så finns risken för en avbruten VFU eller störd utbildning om det som sägs inte gillas, det här kallas för censur och är olagligt. Förutom blivande sjuksköterskor är vi också människor med rättigheter och skyldigheter, så vi har rätt att tala och vi har skyldigheter att påtala missförhållanden och maktmissbruk utan påföljder, det är trots allt vi som har den senaste färska kunskapen och vi ska känna oss trygga att ha en handledare som är villig att både ge och ta kritik utan att känna sig trampad på tårna.

Bara för att man vågar tala ska inte verksamheten man är hos se studenten som ett hot, istället ska det som uppmärksammas att ses som en möjlighet att förändra sin verksamhet till det bättre.

Det finns många viktiga frågor men just VFU-frågan är viktig då en student får en bild av vården och det är då studenten också formas. De ska då inte formas i att följa dåliga exempel, genvägar, fusk eller bibehålla samma dåliga vana och till slut vid examination då denne är redo att gå ut i arbetslivet tro och förvänta sig att så ska det vara.

Hur många gånger har man inte hört "så ser vården ut" eller "det har alltid varit så" eller "det spelar ingen roll vad man gör det blir ändå inte av". Varför? För att det är enklare att byta VFU-plats på en student och det är enklare att säga upp sig och jobba någon annanstans än att faktiskt hantera de här frågorna.

Det måste få ett slut! Politiker måste agera! För vi alla åldras och vi alla vill få bra vård nu och senare i livet, vi alla har rätt till det.


Min utbildning

Jag har tidigare arbetat med allt möjligt inom lager/industri och handel. Senare utbildades jag till undersköterska och arbetat med det tills 2019 då jag blev sjuksköterskestudent.

Min fackliga bakgrund:

Ingen egentligen. Däremot självlärd pga intresse gällande rättigheter för individen.

Detta har jag gjort som jag tycker är bra:

Jag har initierat kontakt med studenter och peppat de att våga påtala brister. Många studenter vänder sig också till mig kring brister och upptäcker de något och vill de så lyfter jag upp det med lärosäten också.

Detta tror jag kommer vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år:
Jag tror att ju fler vi har med oss i de här frågorna och ju fler vi uppmärksammar så kan det bli krav på att god och kvalitativ utbildning ges där studenterna får känna sig trygga i sin utbildning.

Sanna Müller

Jag kandiderar till:

Styrelseledamot


Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student:

En bekant till mig som examinerades i våras skrev till mig och tyckte att jag skulle passa bra i styrelsen då jag är mycket engagerad i min utbildning och inte tvekar att ifrågasätta och komma med förslag. Jag tycker även om att hjälpa nya studenter, oavsett vad det kan vara. Att lära ut ligger mig varmt om hjärtat och är verkligen något jag vill göra i framtiden parallellt med att forska.
Jag vill ha större möjlighet att påverka studenters utbildning inom Röntgensjuksköterskautbildningen. Jag vill se förändring och göra vad jag kan för se att det händer.
Jag vill även tro att jag är duktig på att framföra och förmedla åsikter på ett diplomatiskt sätt, samt framföra förslag på åtgärder.

Mina viktigaste frågor

 • Röntgensjuksköterskautbildningen är en egen utbildning och ska inte jämföras med Sjuksköterskornas. Denna punkten brinner jag för och är ett återkommande problem där jag själv studerar. Röntgensjuksköterskornas utbildning ska anpassas efter röntgensjuksköterskornas arbetsuppgifter.
 • Alla föreläsningar ska berättigas och rätt kunskap ska tillsättas, om föreläsaren ifråga inte besitter rätt kunskap ska föreläsaren förberedda sig genom att läsa på. Bristande kunskap hos föreläsare får inte förekomma.
 • Ingångslön samt löneutveckling, även om ingångslönerna har blivit bättre motsvarar de fortfarande inte 3 års högskolestudier. Löneutvecklingen måste även den bli betydligt bättre, röntgensjuksköterskor med flertal kompetenser ska belönas men även tidigare erfarenheter inom vårdyrke.
 • Marknadsföring av röntgensjuksköterskor, väldigt få i samhället vet vad röntgensjuksköterskor är, vad dom gör och att det krävs 3 års högskolestudier. Det vill jag ändra på, tittar man generellt har vi en brist på röntgensjuksköterskor och större brist väntas framöver.


Min utbildning:

Jag har gått Vård och Omsorg på gymnasiet och sedan dess (2017) jobbat på Röntgen avdelningen i Ängelholm som undersköterska.
Hösten 2019 började jag min utbildning i Lund till Röntgensjuksköterska.


Min fackliga bakgrund:

Som undersköterska är jag medlem i Kommunal och är även medlem i Vårdförbundet Student.


Detta har jag gjort som jag tycker är bra:

Jag engagerar mig väldigt mycket i min utbildning som nämnt ovan, jag ifrågasätter orättvisor, kurser och upplägg. Universitetet anordnar möten med programledning varpå jag deltagit och lagt fram mina tankar och åsikter. Jag uppmanar mina kursare att skriva till Studentkåren om vi upplever att upplägg är mycket dåliga eller att svarstider dröjer.
Jag uppfattas som en väldigt stark individ i min klass, vilket är väldigt roligt. Även som student har man rätt till en god utbildning, föreläsare med rätt kompetens samt bli bemötta med respekt och nyfikenhet för utveckling.


Detta tror jag kommer vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år:

Jag engagerar mig väldigt mycket i min utbildning som nämnt ovan, jag ifrågasätter orättvisor, kurser och upplägg. Universitetet anordnar möten med programledning varpå jag deltagit och lagt fram mina tankar och åsikter. Jag uppmanar mina kursare att skriva till Studentkåren om vi upplever att upplägg är mycket dåliga eller att svarstider dröjer.
Jag uppfattas som en väldigt stark individ i min klass, vilket är väldigt roligt. Även som student har man rätt till en god utbildning, föreläsare med rätt kompetens samt bli bemötta med respekt och nyfikenhet för utveckling.

Nadia Lust Ackbarian

Jag kandiderar till:

Styrelseledamot

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student:

För jag känner att jag är inte färdig med uppdraget med tanke på Covid 19 som i princip satte stopp för allting.

Mina viktigaste frågor:

Utbildningen inom skolor kan förbättras.

Min utbildning:

sjuksköterskeprogrammet

Min fackliga bakgrund:

Suttit redan hos Vårdförbundet styrelse i ett år och vill gärna fortsätta.

Detta har jag gjort som jag tycker är bra:

Att sprida kunskap.

Detta tror jag kommer vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år:

Att sprida kunskap vidare. Om ett år kommer medlemmarna ha ännu mer kunskap än innan.

Josefin Laestadius

Jag kandiderar till:

Styrelseledamot

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student:

Jag har under min utbildning sett många förbättringsområden i främst arbetsmiljöer och under VFU-perioder och det vill jag vara med och påverka, utveckla och informera andra studenter om.

Mina viktigaste frågor:

VFU och Arbetsmiljö

Min utbildning:

Sjuksköterska

Min fackliga bakgrund:

Ingen

Detta har jag gjort som jag tycker är bra:

Jag har vågat ta diskussioner på främst min VFU-plats men även på arbetsplats där det brustit i arbetsmiljö, främst i överbeläggningsfrågan och den stress och press som läggs på grund av nedkortningar av personal och handledning.

Detta tror jag kommer vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år:

Jag tror att det kommer fortsätta vara viktigt med våra arbetsvillkor, både lönemässigt och hur arbetsmiljön ser ut. Beroende på hur politiker hanterar och förhoppningsvis fortsätter utveckla åtgärder under coronapandemin tror jag också har betydelse. För om inte nu har verkligen vårdyrket fått bevisa hur hårt vi arbetar trots många kassa villkor.

Anja Basic

Jag kandiderar till:

Styrelseledamot

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student:

Jag vill vara med och utveckla distansutbildningen för sjuksköterskor. Få möjligheten att vara med i ett av de största bestämmande organen för att få våra röster hörda hade gett distansutbildningen den knuff i rätt riktning som den behöver.

Mina viktigaste frågor:

Distansutbildningens utveckling, allt från att alla ska ha ett studieråd där kommunikation med lärosätet förbättras till de svåra VFU frågorna som många klasskompisar drabbas av.

Min utbildning:

Jag sadlade om från soldat till sjuksköterska vårterminen 2020.

Min fackliga bakgrund:

 

Detta har jag gjort som jag tycker är bra:

I min roll som soldat var jag förtroendevald på mitt kompani där lönefrågan var stor. Det skiljde sig mycket mellan vart man arbetade, trots likvärdig utbildning och antalet år i yrket. Tillsammans med de fackliga representanterna forskade vi i detta och lade fram ett förslag till högre chef. Detta resulterade i att lönerna ökade för samtliga som var drabbade.

Detta tror jag kommer vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år:

Som distanselev har jag insett hur viktigt det är med information om studieråd, då vi har väldigt liten kontakt med skolan redan från början. Detta är otroligt viktigt att trycka på och föra vidare till lärosätena för att vi ska få en så rättvis utbildning som möjligt. För just nu skiljer det sig väldigt mycket beroende på vilket lärosäte du är på, så ska det inte vara i framtiden.

 

Nominerade valberedningen Vårdförbundet Students årsmöte 2020

Sophia Godau

Jag heter Sophia Godau och är stolt legitimerad biomedicinsk analytiker sedan juni 2019. Jag har varit engagerad i Vårdförbundet genom olika förtroendeuppdrag och är även anställd som studentinformatör. Jag har varit engagerad i Vårdförbundet Students styrelse först som vice ordförande och sist som ordförande, varit ledamot i avdelningsstyrelsen i Västernorrland och suttit i Vårdförbundet Students valberedning under det föregående året. Jag har därmed en gedigen uppfattning om Vårdförbundet som organisation, dess värderingar och mål.

Att det skulle finnas en valberedning även för Vårdförbundet Student var ett av mina mål när jag själv satt i studentstyrelsen av den anledningen att det är ett viktigt steg för Vårdförbundet Student att ta - för att växa och driva organisationen framåt. Jag skulle gärna vilja vara en del av att stärka denna demokratiska process ytterligare ett år och kandiderar därför till Vårdförbundet Students valberedning.

Jag tror att jag skulle vara lämpad för detta uppdrag då jag har mycket kontakter till biomedicinska analytikerstudenter och studenter i allmänhet genom mitt arbete som studentinformatör. Jag har under de senaste åren även haft flera valberednings- och styrelseuppdrag även i andra organisationer och tror därför att jag genom denna erfarenhet och min erfarenhet av styrelsearbete kan vara ett bra bollplank för framtida valberedningskollegor. Det vore fantastiskt att få detta förtroende ytterligare ett år. 

Sarah Jermehag

Nathalie Helin