Årsmöte 2016

Vårdförbundet Student höll den 15 -16 oktober årsmöte i Stockholm. Ett 30-tal medlemmar kom för att visa sitt engagemang, knyta kontakter och inspireras av varandras drivkrafter i det studentfackliga arbetet. På årsmötet tackades den sittande styrelsen för verksamhetsåret 2015/2016 av och en ny styrelse valdes.

Årsmötet valde en ny styrelse

Den nationella styrelsen kommer att leda arbetet under verksamhetsåret 2016/2017, och fungera som ansiktet utåt för studentorganisationen. Styrelsen kommer att träffas regelbundet och få en unik utbildning i vårdpolitiska frågor. De träffar nyckelpersoner inom Vårdförbundet och har chans att delta på seminarier och konferenser som är viktiga arenor för våra utbildningar och professioner. Som opinionsbildare får de möjlighet att påverkar makthavare i vården.

• Ordförande Viviana Lundberg, sjuksköterskestudent, Högskolan i Kristianstad
• Vice ordförande Milo Bescher, sjuksköterskestudent, Karolinska institutet
• Styrelseledamot Matilda Svärdén, sjuksköterskestudent, Malmö högskola
• Styrelseledamot Oscar Martinez, sjuksköterskestudent, Hälsohögskolan i Jönköping
• Styrelseledamot Franz-Josef Björck, sjuksköterskestudent, Malmö högskola
• Styrelseledamot Lisa Rådström, sjuksköterskestudent, Högskola i Borås
• Styrelseledamot Katarina Simonsson, sjuksköterskestudent, Uppsala universitet, campus Visby


Årsmötet tog beslut om nya prioriterade områden

Årsmötet tog beslut om vilka områden som man vill att styrelsen ska arbeta med. De nya prioriterade områdena för verksamhetsåret 2016/2017 handlar mycket om att fortsätta de arbete som redan påbörjats av den föregående styrelsen men som nu blev indelade i tre tydliga huvudområden:

Fortsatt verka för höjd kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under verksamhetsåret 2015/2016 gjordes en undersökning bland Vårdförbundet Students medlemmar som utgjorde underlag för en VFU-rapport. Syftet med skapandet av VFU-rapporter är att de kan utgöra en grund för opinionsbildning kring verksamhetsförlagd utbildning. Kommande verksamhetsår bör innebära en ny undersökning för att skapa en ny, aktuell, rapport. Den bör innehålla VFU-ranking 2017 samt Vårdförbundet Students förslag på förbättring. Arbetet med att ta fram rapporten bör ske i samarbete mellan studentrepresentanter, styrelsen och Vårdförbundets kansli.

- Vidare bör styrelsen arbeta för att uppmärksamma och väcka frågan om studenternas villkor under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Fortsatt verka för att synliggöra våra tre utbildningar och professioner

Vårdförbundet Students mål är att uppmärksamma utbildningarna till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. Vårdförbundet Student ska sprida kunskap och finnas med i debatten kring våra tre utbildningar och blivande professioner. Lämpliga forum för detta kan vara aktiviteter i samband med respektive professions yrkesdag, såväl för styrelsen på nationell nivå, som för studentrepresentanterna på lokal nivå.

Att utveckla Vårdförbundet Student och bidra till att organisationen växer
Detta förutsätter arbete tillsammans med förbundsstyrelsen och tjänstemän på nationella kansliet, samt att identifiera kanaler för att engagera fler studentrepresentanter och meningsfulla uppdrag och aktiviteter för representanterna. En satsning för att öka mångfalden av professioner bland både studentrepresentanter och i styrelsen bör genomföras.

Medlemmarna kom med förslag nya idéer

Dag två på årsmötet handlade om hur studentorganisationen kan arbeta vidare med de nya prioriterade områdena. Medlemmarna samtalade i mindre grupper kring frågorna och olika lokala perspektiv lyftes upp. Visioner för framtiden och Vårdförbundet Students utveckling samt vilka frågor som studentorganisationen kan och bör engagera sig i togs upp för diskussion. Nyvalda ordföranden Viviana Lundberg fick snabbt kliva in i uppdraget och sammanfatta diskussionerna som avslutade årsmötet 2016. Många av idéerna och förslagen som kom upp från medlemmarna kommer den nya styrelsen diskuteras och arbeta vidare med när den ska träffas för sitt första möte senare i höst.

 

Se fler bilder från årsmötet på Studentbloggen