Samverka för en bättre arbetsmiljö och friskare arbetsplats

Sjukfrånvaro drabbar alla, inte bara den som blir sjukskriven, utan också kollegorna på arbetsplats. Medlemmar i verksamheter där sjukfrånvaron är hög får sämre möjligheter att utvecklas och cheferna får svårare att rekrytera och behålla personal. Men genom samverkan och förankring i medlemmarnas kunskap och erfarenhet om verksamheten och den egna arbetsmiljön finns möjlighet att hitta konstruktiva lösningar.

Samverkan ska finnas på alla arbetsplatser oavsett avtal, så enkelt är det. Vårdförbundet vill öka våra yrkesgruppers möjlighet att påverka både enskilt och tillsammans – här är både fler medlemmar och fler förtroendevalda avgörande. Att arbeta systematiskt, långsiktigt och hållbart för en hälsosam arbetsmiljö är en överlevnadsfråga för vården, de vi finns till för, våra yrken och oss själva.

Samverkan är bra när man vill utveckla verksamheten och lösa gemensamma utmaningar som saknar givna lösningar. Genom dialog och samverkan kan vi parter finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet och ta tillvara våra medlemmars professionella kunskap om verksamheten. I rollen som facklig part kan vi dessutom följa upp och se till att det vi kommit överens om verkligen genomförs.

Du som skyddsombud är avgörande för en lyckad samverkan

En lyckad samverkan kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) där organisatoriska och sociala (OSA) frågor ingår, men också att skyddsombudets roll är känd, efterfrågas och stöds av kollegorna.  Det konkreta arbetsmiljöarbetet måste ju ske på våra arbetsplatser där vi finns och arbetar. Skyddsombudets tid, kunskap och engagemang är avgörande. För att påverka i samverkan behöver vi stärka varandra.

Vi behöver både bli fler och mer aktiva i rollen som skyddsombud. Genom dialog och samverkan i central samverkansgrupp/skyddskommitté har de lokala parterna möjlighet att utveckla och förankra strategier och lägga en plan för att minska sjukfrånvaro och förebygga ohälsa. Här är du och dina skyddsombudskollegor ovärderliga!

Använd Suntarbetslivs verktyg och samverka förebyggande

En grundbult på alla arbetsplatser där Vårdförbundet finns är det förebyggande arbete som sker i samverkan för en bättre arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

På central nivå har parterna tecknat en Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser  för att möta sjukfrånvaron i kommuner och regioner och vara ett stöd till skyddsombuden.

Centrala parter har, via Arbetsmiljörådet, under de senaste åren arbetat strategiskt och metodiskt med avstamp i avsiktsförklaringen. Tillsammans har vi skapat en struktur och ett stöd för ett långsiktigt och hållbart lokalt arbetsmiljöarbete. Genom Suntarbetsliv erbjuder vi flera konkreta verktyg som Chefoskopet, Arbetsmiljöutbildningen och OSA-kollen. Använd verktygen på din arbetsplats! Ställ frågan där du är: Hur arbetar vi förebyggande för hälsa, välbefinnande och en god vård?

Din centrala samverkansgrupp har det övergripande ansvaret för att samverkan fungerar hos er, att den sker på varje nivå inom organisationen och inte stannar upp. Som skyddskommitté ska gruppen även komma överens om principerna för arbetsmiljöarbetet. Var och en i samverkansgruppen har möjlighet, rättighet och ansvar att ta initiativ och bidra med sin kunskap för våra yrkesgrupper på arbetsplatsen.

Centralt samverkansavtal öppnar för samtal om friskare arbetsplatser

Våren 2017 skrev Vårdförbundet ett nytt centralt samverkansavtal (SAM17) med SKL och övriga parter i sektorn. Avtalets syfte är att väcka nytt liv i samverkan, att rätta till det som saknats eller blivit fel, visa vad vi lärt oss och att stärka arbetsmiljöarbetet.

Avtalet i sig är inte lösningen, men bjuder in till ett gemensamt samtal om hur vi kan få en tidig dialog om hälsosam vård och arbetsmiljö, nära arbetsplatsen och våra medlemmars vardag.

Arbetet förutsätter dialog och samverkan med medarbetarna, mellan oss som yrkesutövare, vårt förbund och arbetsgivare och på varje nivå, från den enskilda arbetsplatsen till politiska beslutsnivåer. Genom dialog kan vi få en samsyn kring orsaker till ohälsa på arbetsplatsen och vad som behöver göras. Medarbetarna får inflytande över och information om aktuella förändringar.

Det centrala samverkansavtalet bygger på arbetsmiljölagens ovillkorliga rätt till samverkan, i kombination med fackets rätt till medbestämmande. Men avtalet visar dessutom på parternas vilja att stärka formerna för samverkan och att ge bättre förutsättningar att hitta gemensamma lösningar.

Lokala samverkansavtal – från ord till handling

Ett avtal om samverkan måste alltså bygga på en gemensam vilja att arbeta både för och i samverkan utöver det som lagen kräver. Just nu pågår ett arbete i regioner och kommuner med att teckna lokala samverkansavtal, men vi behöver arbeta hårdare.

Vi måste öka vår egen kunskap på arbetsplats och samtala om hur vi vill ha vårt inflytande, för att få en god arbetsmiljö och minskade sjuktal. Problemet är många gånger en brist på kunskap om avtal, i kombination av tidsbrist och hopp om att det skall fixa sig ändå. Många chefer har inte heller det stöd de behöver. Idag går en stor del av chefernas arbetstid åt till att försöka hitta tillräcklig bemanning – annat som ingår i uppdraget får stryka på foten.

Det finns utmaningar hos både arbetsgivare och fackliga organisationer att anamma förhållningssättet i samverkan. Det räcker inte att skriva in fina ord som dialog, det krävs en förflyttning i både handlings- och tankemönster. Vi behöver se hur orden kan göras till handling i vår vardag, på arbetsplatsen. På så sätt byggs tillit – för utan tillit kommer samverkan inte att fungera.