Information om överenskommelse med SKL 28 december

Sineva Ribeiro skickar hälsning till våra medlemmar om överenskommelsen med SKL i december 2015. Vi ser det som ett stort steg framåt att nå en central överenskommelse om nattarbete.

Nuvarande huvudavtal, HÖK 11, har prolongerats till 2019-03-31 med möjlighet att säga upp innan årsskiftet 2016/2017 om vi inte kommit överens om en principöverenskommelse om nattarbetstiden med SKL. Avtalet kan även sägas upp innan årsskiftet 2017/2018 om vi inte kommit överens med SKL om en central överenskommelse om nattarbetstidsfrågan. (Se senaste förhandlingsprotokoll 2015-12-28)

Vi kommer fortsätta att hålla er informerade om det arbete som vi behöver göra tillsammans med förtroendevalda och medlemmar i Vårdförbundet under 2016. Precis som Sineva Ribeiro säger i hälsningen till medlemmarna så är det något vi behöver göra tillsammans!

Den 28 december gick vi ut med ett centralt nyhetsbrev till alla medlemmar. Här följer hela pressmeddelandet som även gick ut till medlemmarna.

Nytt avtal: "Äntligen får vi en central överenskommelse om nattarbetstid"

Vårdförbundets medlemmar har en positiv löneutveckling. Vi har ett så kallat icke nivåbestämt avtal som innebär goda möjligheter till en individuell löneökning.

Lön
Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har fått betydligt bättre löneutveckling än det så kallade industrimärket och bättre än merparten av övriga medlemmar inom avtalsområdet. Men vi släpper inte lönefrågan utan även den ingår förstås i avtalet och behöver hela tiden utvecklas.

Parterna kommer att undersöka och sprida exempel på arbete som rör kopplingen mellan verksamhetsmålen och utveckling. Det vill säga hur mitt arbete bidrar till verksamhetens mål och hur det påverkar vilken lön jag får.

Hälsosamma arbetstider
Vi jobbar när andra är lediga. Det spelar ingen roll om det är nyårshelg eller vardag. Hälso- och sjukvård bedrivs under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor anställs med arbetstider som omfattar dag, kväll och natt i ett rullande schema.

Vi vill därför att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden – oavsett vem som är arbetsgivare och var i landet arbetet utförs. Bristen på återhämtning innebär större risker för utmattning, arbetsskador och felbehandlingar i arbetet, vilket naturligtvis också är en fara för patientsäkerheten.

Vägvalet
Vägvalet inför avtalsrörelsen 2016 handlade om att säga upp avtalet HÖK 11 och lämna yrkande om att vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden eller förlänga avtalet.

Det vi har kommit överens om är ett kollektivavtal som ger oss förutsättningar att tillsammans med SKL arbeta fram en arbetstidsreglering för vården som ger vila och återhämtning i samband med arbetstid förlagd på natten.

Arbetstidsfrågan är komplex och kräver att vi gör ett noggrant arbete i dialog och tillsammans med SKL för att arbetstidsregleringen ska bli långsiktigt hållbar och passa samtliga verksamheter. Avtalet ska även ge möjlighet till lokala avvikelser.

Vad händer nu?
Vi lägger upp en plan för arbetet med avsiktsförklaringen tillsammans med SKL. Dessutom ska vi själva eller tillsammans med SKL fortsätta arbetet med att samla in fakta kring vilka lokala och individuella avtal som finns som reglerar nattarbetstiden och därefter kategorisera och värdera dessa. 

Hur ser tidsplanen ut?
Vi går in i ett arbete tillsammans med SKL för att senast den 30 november 2016 träffa en principöverenskommelse om en arbetstidsreglering. Kommer vi inte överens om en principöverenskommelse har vi möjlighet att säga upp avtalet senast den 31 december 2016. Därefter fortsätter vi att tillsammans med SKL arbeta vidare med att träffa en central överenskommelse om en arbetstidsbestämmelse som ska vara klar senast den 30 november 2017. Om detta inte görs har vi redan då möjlighet att säga upp avtalet senast den 31 december 2017.

Varför tar det tid?
SKL menar att vi tillsammans ännu inte har hittat den bästa lösningen som passar för alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. En lösning som är möjlig att bygga på med lokala överenskommelser. Vi behöver sätta oss ner och göra det arbetet.

Vad innebär det för mig?
Redan den 30 november 2017 ska vi ha en central överenskommelse om en arbetstidsbestämmelse som ger vila och återhämtning vid nattarbete. Till dess gäller befintliga bestämmelser i AB och eventuella lokala eller individuella villkor. När vi väl träffat en central överenskommelse följer en implementeringsperiod som behövs för att verksamheter och lönesystem ska anpassas till nya regelverk.

Avsiktsförklaringen innebär att vi har möjlighet att säga upp avtalet vid två tillfällen om vi inte kommer överens. Om vi får en central överenskommelse förlängs avtalet till och med 31 mars 2019 med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader.

Mer information om arbetet med avsiktsförklaringen
Vi kommer löpande att hålla er uppdaterade om vad som händer i arbetet med avsiktsförklaringen.

Karriärutveckling

En mycket viktig fråga för våra yrkesgrupper är möjligheten till utveckling under sitt yrkesliv. Kunskapsutvecklingen och kompetensförsörjningen är också avgörande för hälso- och sjukvårdens kvalitet.

I det avtal som vi nu tillsammans med fysioterapeuterna tecknat med SKL är vi därför överens om att göra ett gemensamt arbete med fokus på karriärutveckling och specialisering.

Arbetet kommer att innehålla:

  • en inventering över tillgången på specialister bland sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och fysioterapeuter. 
  • en kartläggning av hur modeller för karriärutveckling och specialisering ser ut i kommuner och landsting och vilken roll de spelar för verksamheternas utveckling.
  • gemensamma aktiviteter för att sprida erfarenheter till chefer, beslutsfattare och fackligt förtroendevalda i kommuner och landsting.

Vårdförbundet och Fysioterapeuterna ser arbetet som en viktig grund för att uppnå fler specialistutbildade och specialisttjänster samt bättre löneutveckling och lönespridning för våra medlemmar.

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn 070-687 32 42
Annelie Söderberg, förhandlingschef, tfn: 072-580 61 10