Material lön

Här hittar du material, inspiration och film för att prata om lön på din arbetsplats.

Lön är medlemmarnas viktigaste fråga. Samtidigt är det många tycker att det är knepigt att prata lön med kollegor och chefer. Som förtroendevald kan du hjälpa till att bryta "tysthetsnormen" kring lön på arbetsplatsen och samtidigt skapa bra diskussioner som för er framåt. 

 • Börja med att se över de lönekriterier som ska finnas . Var det länge sedan de reviderades, har kanske kraven i verksamheten förändrats? Används lönekriterierna så som det var tänkt? Har chefen mandat att sätta lön utifrån de kriterier som finns? Ta upp frågan på en arbetsplatsträff!
 • Titta på lönestatistiken. Hur ligger ni till jämfört med andra verksamheter? Hur ser lönespridningen ut? Går det att göra lönekarriär? Hur ser fördelningen ut de senaste lönerevisionerna - är det erfarenhet, kompetens  och specilistkunskap som har belönats, eller har de största påslagen gått till nya mindre erfarna kollegor? Ta del av vår lönestatistik och prata med din lokalavdelning för att få hjälp med jämförelser.
 • Hur påverkar lönen möjligheten att behålla och få nya kollegor? Är det svårt för chefen att rektytera och behålla rätt kompetens? Hög personalomsättning och luckor i bemanningen påverkar både arbetsmiljön och patientsäkerheten. Prata med medlemmarna om vikten av ökad lönespridning och möjlighet till lönekarriär för att säkra kompetensförsörjningen och patientsäkerheten. Erfarenhet och kompetens måste löna sig.
 • Prata med medlemmarna om att det är arbetsgivaren som sätter lön. Men tack vare att vi har lokal lönebildning med individuell och differentierad lön kan medlem själv vara med och påverka sin egen lön, varje dag. Vårdförbundets medlemmar har också haft en betydligt bättre löneutveckling i snitt än andra grupper, eftersom vi inte binder lönenivån centralt vid det så kallade industrimärket, utan gör det möjligt att lokalt få högre utdelning.
 • Är medlemmarna missnöjda med lönesättningen och löneutvecklingen? Diskutera hur ni tillsammans med Vårdförbundet kan påverka chefer, politiker och beslutsfattare att omfördela eller skjuta till extra resurser.
 • Utnyttja kraften i att vara många! Fler medlemmar ger större möjlighet att påverka, både på kort och lång sikt. Kom ihåg att alltid ställa frågan om medlemskap till nya medarbetare, men också att påminna andra kollegor som inte är medlemmar om varför det är viktigt att vara med i Vårdförbundet.

Vårdförbundet vill att:

 • Bidrag till verksamheten i form av kunskap och erfarenhet ska synas på lönen.
 • Ny kunskap, förbättring och effektivisering ska leda till ökat löneutrymme för medlemmarna.
 • Lönebildningen ska vara en naturlig del av samverkan hos arbetsgivaren och på arbetsplatsen.
 • Första linjens chefer måste ha mandat att sätta lön, så att rätt kompetens kan behållas och rekryteras.
 • Lönen ska vara individuell och differentierad och baseras på individens kunskap, kompetens, erfarenhet och resultat.
 • Specialistkunskaper ska avspeglas i lönesättningen.

Här finns vår film om lönebildning som du kan använda dig av i medlemsträffar med tema lön.

Filmen finns även på Vårdförbundets kanal på YouTube.

Ta gärna kontakt med din lokala avdelning om du vill diskutera hur lönebildningen går till eller skulle kunna förbättras på din arbetsplats. 

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lokal lönebildning och löneprocess följer intentionerna i våra överenskommelser. Om vi är många som påverkar från olika håll, både som individer och tillsammans i Vårdförbundet, har vi möjlighet att förändra och förbättra.