Stödmaterial för lokal valberedning

Här kan du som är vald till avdelningsvalberedning hitta mer stöd i ditt uppdrag.

Uppdragsbeskrivning avdelningsvalberedning

Ur Vårdförbundets stadga

Mellan kongresser och årsmöten förbereder respektive valberedning valen genom att ta fram och föreslå kandidater till uppdrag i Vårdförbundet.

Inför val som förrättas av kongressen ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari samma år.

Inför val som ska förrättas av årsmöten ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 15 september samma år.

Avdelningsvalberedningens arbete

Avdelningsvalberedningens arbete bygger på den uppdragsbeskrivning som förbundsstyrelsen har fastställt i Demokratihandboken Valberedningen och avdelningsvalberedningar.

Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i Vårdförbundet. Organisationen får de ledare som rekryteringsarbetet medger. Avdelningsvalberedningen genomför sitt uppdrag genom att följa den lokala avdelningens verksamhet och besöka avdelningsstyrelsen.

Att sätta samman en styrelse

Ur Vårdförbundets stadga:

Avdelningsstyrelsen är verkställande organ för den lokala verksamheten. Mellan avdelningens årsmöten är avdelningsstyrelsen högsta beslutande lokala organ.

Mandatperioden följer kongressperioden.

Här hittar du uppdragsbeskrivningar som förbundsstyrelsen har fastställt kring de uppdrag som avdelningsvalberedningen förbereder val till:

Demokratihandboken Avdelningsordförande

Demokratihandboken Vice avdelningsordförande

Demokratihandboken Ledamot i avdelningsstyrelse

Utöver dessa förbereder den lokala valberedningen även val av lokala kongressombud, uppdragsbeskrivning är att vänta.

Hur nominerar man till avdelningsstyrelsen?

Alla medlemmar på avdelningen kan lämna nomineringar på kandidater till de poster som ska väljas vid årsmötet till sin lokala valberedning. Inför årsmötet 2017 ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 15 september 2017. Nomineringarna läggs ut löpande på avdelningens webbplats, gärna tillsammans med en presentation av den nominerade.

Val av valberedning

Val till avdelningsvalberedning hanteras av avdelningsstyrelsen på lämpligt och opartiskt sätt. För att undvika alla misstankar om jäv eller partiskhet sker ingen beredning av inkomna nomineringar till avdelningsvalberedning, utan samtliga nomineringar redovisas på webben och i årsmöteshandlingar.

Nomineringar till avdelningsvalberedningen lämnas till lokal avdelningsstyrelse.

Demokrati

Ur Vårdförbundets stadga:

Vårdförbundets organisation utgår från dig som medlem.

Vårdförbundet präglas av öppenhet och insyn i den demokratiska processen.

Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka och utvecklar organisationen.

Demokratin är en förutsättning för att Vårdförbundet ska vara ett starkt förbund.

Kontaktperson i förbundsvalberedningen:

Varje lokalavdelning har en egen kontaktperson i förbundsvalberedningen.

Frågor

Vid frågor rörande valberedningsarbete kontakta Emma Hed på telefon 0498-29 16 32 eller mail emma.hed@vardforbundet.se.