Så har vi lyckats med vårt arbetsmiljöarbete

En bra dialog i arbetsgruppen och med närmaste chef, arbetsmiljö som en punkt på arbetsplatsträffar och fokus på lösningar är tre framgångsfaktorer för ett bra arbetsmiljöarbete. Det menar Malin Bogeklint, förtroendevald och skyddsombud för Vårdförbundet på barnmottagningen i Ljungby.

På barnmottagningen i Ljungby jobbar Malin Bogeklint. Hon är en av fem sjuksköterskor och förtroendevald för Vårdförbundet på arbetsplatsen. Förändringar på arbetsplatsen, där sjuksköterskorna fick utökade arbetsuppgifter, bland annat med egen mottagningsverksamhet, ledde till att jobbet upplevdes tyngre och jobbigare.

– Jag började fundera på varför vi upplevde det så och föreslog att vi skulle göra en risk- och konsekvensanalys för att undersöka det närmare. Vi beskrev nuläge och risker i arbetet. Det var verkligen ett bra sätt att strukturera upp arbetsmiljöarbetet. Analysen gjorde att vi faktiskt kunde se att vi hade för mycket att göra. Vi gick inte bara omkring och sa det. Vi kunde då också börja fundera på lösningar, berättar Malin Bogeklint.

Att som förtroendevald på arbetsplatsen också vara skyddsombud på sin arbetsplats är en oerhörd styrka i arbetsmiljöarbetet som man kan dra nytta av.

– Det ger en tyngd i arbetsmiljöarbetet, eftersom du har arbetsmiljölagen att luta dig mot. Det är något som är viktigt att ha med sig i dialogen med arbetsgivaren, säger Malin Bogeklint.

Analysen ledde till förbättringar

Två förbättringar som genomförts efter analysen är att ytterligare en sjuksköterska har anställts på 60 procent. Mottagningen fick också bättre tillgång till resursenheten inom region Kronoberg för att boka in hjälp av till exempel undersköterskor vid behov.

– Även om det fortfarande är mycket att göra har ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälpt oss att jobba med förbättringar av vår arbetsmiljö. Vi sätter av tid för arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljö finns också med som en stående punkt på våra arbetsplatsträffar. Vi är också noga med att följa region Kronobergs årsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Malin Bogeklint.

Dialog är en framgångsfaktor

En bra och öppen dialog på arbetsplatsen är, enligt Malin Bogeklint, en viktig framgångsfaktor för ett bra arbetsmiljöarbete. Det handlar inte bara om en bra dialog mellan chef och skyddsombud, även om den är superviktig. Det handlar också om att skapa en bra dialog i arbetsgruppen och att se arbetsmiljön som mer än bara den fysiska miljön.

– Arbetsmiljö handlar mycket om det sociala klimatet på en arbetsplats, om hur vi är mot varandra, säger Malin Bogeklint och lyfter fram teamarbetet på den egna arbetsplatsen som ett exempel.

– Här har vi lätt för att be varandra om hjälp. Det finns heller ingen hierarki och vi är prestigelösa. Det är något som skapar ett öppet samtalsklimat där vi kan prata om olika saker på ett bra sätt, säger Malin Bogeklint. Malin lyfter också fram arbetsglädje som en viktig arbetsmiljöfaktor. Trots en hög arbetsbelastning har de roligt på jobbet. Något som i hög grad bidrar till ett bra arbetsklimat.

Inspiration och verktyg

Varifrån kan man då få inspiration och verktyg som kan vara användbara i arbetsmiljöarbetet. Malin Bogeklint pratar varmt om den risk och konsekvensanalys som hennes arbetsgivare använder vid förändringar och som man som skyddsombud också kan använda sig av.

Men den mesta inspirationen till arbetsmiljöarbetet kommer från de förtroendevaldaträffar som Vårdförbundet i Kronoberg ordnar. Genom träffarna har Malin också fått koll på de många arbetsmiljöverktyg som Suntarbetsliv erbjuder.

Arbetsmiljöverket är en annan källa till information, kunskap och verktyg. Malin Bogeklint berättar att hon inspirerats av den nya arbetsmiljöföreskriften och social och organisatorisk arbetsmiljö som trädde i kraft den 31 mars.

– På arbetsmiljöverkets webbplats fick jag många tips och idéer om hur man kan jobba med den nya föreskriften. Istället för att vänta på att arbetsgivaren ska lyfta frågan har jag tagit upp den i barnklinikens samverkansgrupp för samtliga fackliga organisationer tillsammans med verksamhetschefen. Vi har nu föreskriften som en punkt på vårt kommande möte i maj, säger Malin.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Alla arbetsplatser ska, enlig lagen, ha ett systematisk arbetsmiljöarbetet. Det innebär att man ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö skapas. Arbetsmiljöfrågor omfattar även psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen.

Ny utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Suntarbetsliv, som drivs av de fackliga organisationer i samverkan med SKL och Pacta, lanserar nu en särskild arbetsmiljöutbildning för arbetsplatser som vill utveckla ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen kommer att bestå av sex delar, varav de tre första nu är klara.
Här kan du läsa mer om utbildningen.