Här hittar du råd och stöd för dig som chef om det värsta skulle hända.

Sveriges vårdpersonal har länge varit förskonade från dödsfall, men nu har även vi nyligen drabbats. Tyvärr är det kanske inte det sista fallet vi ser. Det viktigaste för dig som chef om någon av dina medarbetare skulle drabbas är att öppna upp för samtal och att du finns tillgänglig. Du behöver samtidigt följa det regelverk som gäller för tillbuds- och arbetsskadeanmälan.

Samtal, stöd, information och dokumentation

  • Samla de närmaste arbetskamraterna till ett möte för att informera om dödsfallet. Öppna upp för samtal, även om det är svårt och du inte har alla svar. Låt mötet få ta tid och försök skapa en lugn och ostörd miljö. Fakta är viktigt för att undvika spekulationer och ryktesspridning, men var också ärlig med att du kanske inte har alla svaren direkt.
  • Informera snarast möjligt de medarbetare som inte kunde delta på mötet.
  • Informera övrig personal som är involverad i verksamheten.
  • Erbjud alltid individuellt stöd och uppföljning.
  • Aktivera arbetsplatsens krisberedskapsplan och ta den hjälp som erbjuds i denna.
  • Kontakta företagshälsovården och erbjud medarbetarna kompletterande stöd. Använd även om möjligt stöd av diakon, sjukhuskyrka, kurator och liknande. Olika medarbetare – och du själv – kan ha olika behov av stöd. Visa att det finns flera alternativ.
  • Se över din egen arbetssituation och stäm av med din egen chef för att vid behov se över möjligheter att delegera arbetsuppgifter.
  • För dagbok där du dokumenterar vilka beslut du som chef har tagit i samband med dödsfallet och vilka kontakter du har haft – det kan vara svårt att komma ihåg i efterhand.

Kontakt med anhöriga

Kontakta anhöriga för att erbjuda samtal och svara på frågor som är relaterade till dödsfallet och arbetsplatsen. Ta hjälp av HR-avdelningen för stöd och rådgivning kring hur ett sådant samtal ska genomföras. Som chef har du rätt till stöd och ska inte behöva genomföra samtalet oförberedd.

Skapa en minnesplats och erbjud en minnesstund

Skapa en lämplig avskild plats där den avlidne hedras. Ett sätt kan vara att ställa upp ett fotografi tillsammans med blommor och tända ljus. Ange gärna hur länge den avskilda platsen ska vara öppen för att hedra den avlidne. Eventuellt kan en kondoleansbok finnas för att ge möjlighet för de som önskar att lämna en sista hälsning. Boken ska lämnas över till anhöriga vid lämpligt tillfälle.

Eftersom vi inte samlas till större begravningar är det av stor vikt att om möjligt bjuda in till en minnesstund på arbetsplatsen. Att få vara tillsammans över en kopp kaffe och minnas sin arbetskamrat är av stort värde. Det finns ingen manual för hur sorg uttrycks – som chef måste du vara lyhörd och fånga upp medarbetare som behöver stöd. Du kan också behöva bearbeta dina egna känslor – tveka då inte att stöd via din arbetsgivare. Företagshälsovårdens psykolog eller terapeut finns till även för dig som chef. 

Tillbudsanmälan om arbetsskada

Arbetsskadeförsäkringen reglerar vem som kan få ersättning om man blir sjuk eller skadad på jobbet. Sedan tidigare gäller att till exempel laboratoriepersonal anses smittade i arbetet om laboratoriet har hanterar smittoämnet i fråga. En person som ger vård till de som insjuknat i covid-19 löper självklart en risk att själva insjukna i covid-19.

Arbetsmiljöverket uppger

”Om den arbetstagare som insjuknat har vårdat/omhändertagit/vistats i samma rum/utrymme som en patient/brukare som är infekterad med det nya coronaviruset, ska du betrakta det som att arbetstagaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte har använts.”

Arbetsmiljöverket är alltså tydlig med att arbetsgivaren i dessa fall ska göra en anmälan om arbetsskada.

Du behöver också följa regelverket som gäller avseende tillbudsanmälan. Arbetsmiljöverkets råd och stöd om dokumentation och hantering av allvarliga tillbud vid covid-19 hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats:

Där hittar du också en blankett för anmälan om arbetsskada.

Vårdförbundet stödjer dig.

Behöver du extra stöd eller har behov av att bearbeta svåra frågor? Tveka inte att kontakta Vårdförbundet Direkt Chef 072-630630 eller chefsspecialisterna Annika Cederholm, annika.cederholm@vardforbundet.se och Marlene Furbeck, Marlene.furbeck@vardforbundet.se.