Samarbeta mer mellan kommunala verksamheter

Samarbetet mellan olika kommunala verksamheter är nyckeln både till ökad effektivitet och personcentrerad vård. Det menar Britta Edström, idag chef för vårdstrategiska enheten på Vårdförbundet, men tidigare verksamhetschef i Umeå kommun.

En utmaning för kommunala chefer är att koordinera vård för patienter eller brukare som har med flera olika verksamheter att göra, exempelvis hemtjänst och hemsjukvård. När Britta Edström var verksamhetschef för Hälso- och
sjukvård i hemmet inom äldreomsorgen i Umeå kommun, tyckte hon att det var viktigt att utöka samarbetet med hemtjänsten.

– Vi såg att det fanns glapp i överföringen av information mellan hemsjukvården och hemtjänsten. Vi ville utveckla vårt samarbete för
att patienten eller brukaren i högre utsträckning skulle få det de behövde. Vi ville också öka kontinuiteten och minska antalet onödiga besök, säger Britta Edström.

Det kunde handla om att förmedla information om olika omvårdnadsfrågor såsom läkemedelshantering. Med många olika medarbetare och
för lite tid för möten, var det en utmaning att hitta tillfällen att dela information.
– Vi frågade oss själva: vad är den minsta mötestiden vi behöver för att kunna få till ömsesidig informationsöverföring och handledning? Idén blev att ha korta regelbundna fysiska möten där ambitionen var att också prova distansmöten via nätet, berättar Britta Edström.

Helst skulle hon se ett utökat samarbete med mer teamarbete runt patienterna eller brukarna där brukaren är en del i teamet.

– Jag såg att samarbete mellan verksamheterna gjorde att vi i större utsträckning kunde lägga rätt resurser vid rätt tillfälle. Att jobba mer i team gör att man på ett annat sätt kan ta vara på personens egna resurser, säger Britta Edström.