Så höjer du din lön som chef

Din prestation som chef avgör hur verksamheten fungerar och utvecklas. Därför ska din lön ses som en investering i verksamheten. Du höjer din lön genom att argumentera sakligt utifrån lönekriterierna, din och dina medarbetares prestation och verksamhetens resultat.

Torbjörn Severin är chefsspecialist på Vårdförbundet och ger sina bästa tips. Han menar att det gäller att du tagit dig tid att förbereda dina argument inför ett lönesamtal. Och att våga satsa.

- Det är viktigt att våga skryta lite om vad du gjort bra och ständigt ha en dialog om vad du levererar och hur det stämmer överens med uppdraget du har, säger Torbjörn Severin.

Ta reda på vilka lönekriterier som gäller för dig, så att du vet vad som värderas. Argumentera främst utifrån dessa. Lägg också till argument utifrån hur du uppnått de mål som du och din arbetsgivare satt vid ditt utvecklingssamtal. Men du kan också argumentera för högre lön utifrån fler perspektiv.

Beskriv hur du har påverkat verksamhetens utveckling

Det är bra att fundera kring hur du påverkat verksamheten så att mötet med vårdtagarna eller anhöriga har förbättrats. Har ni aktivt arbetat mer med att alltid ha patienten i centrum? Det kan i så fall vara ett gott skäl för din arbetsgivare att höja din lön eftersom många verksamheter har som målsättning att förbättra mötet med patienten. I många fall innebär patientfokus också att verksamheten blir mer effektiv med exempelvis färre återbesök.  

Vid förändringar i arbetssituationen

Om arbetsorganisationen har förändrats kanske du agerat på ett sätt som gjort att den förändringen fungerat bra. Ge då gärna exempel på i vilket sammanhang du bidragit och vad det fick för effekt.  Ökad effektivitet, produktivitet och bättre ekonomi är fokus för många verksamheter. Torbjörn Severin menar därför att det är relevant för dig att lyfta i lönesamtalet.

- Fundera på hur du bidragit till den utvecklingen. Har arbetsgivaren satt mål som du bidragit till? Beskriv i så fall hur du bidragit i verksamheten till målet, säger han.

Lyft fram din personliga utveckling

Det är viktigt att se tillbaka på din roll över tid och reflektera över vilka uppgifter eller situationer som varit särskilt krävande. Du kan fundera på hur du hanterat dessa och bidragit till att hitta nya lösningar. Att tänka på vilken feedback du fått från dina medarbetare och kollegor kan också ge dig nya infallvinklar.

- Det kan handla om att berätta vad din omgivning ser för styrkor i dig som chef. Du kanske har fått konstruktiv feedback som du arbetat med under året och utvecklat ditt ledarskap genom. Beskriv på vilket sätt du har utvecklats, säger Torbjörn Severin.

Nytt ansvar eller nya befogenheter

Om du fått utökat ansvar eller nya befogenheter utan att din lön reglerats, kan du lyfta det på ditt lönesamtal. Om du inte blivit kompenserad för den övertid som du arbetar är det också en faktor du bör ta med på lönesamtalet.

Vad gör din insats värdefull?

Fundera också på vad du ser i ditt ledarskap som särskilt värdefullt och betydelsefullt. Beskriv gärna vad det får för effekt för dina medarbetare och verksamheten i stort.

-  Att lyfta fram utvecklingsfrågor och hur du kunnat se andra sätt att jobba med dina medarbetare på kan också vara framgångsrikt i lönesamtalet. Likväl som att ha visioner och se möjligheter med verksamheten, berättar Torbjörn Severin.

Medarbetarnas utveckling och prestation ska gynna dig

Att dina medarbetare utvecklas med ditt ledarskap gynnar hela verksamheten. Därför ska du också premieras när du bidrar till deras utveckling. Det kan också motivera din arbetsgivare att ge dig högre lön om du lyckats förbättra samarbetet mellan olika yrkesgrupper eller enheter.

Hög frisknärvaro - också ett argument

God arbetsmiljö för medarbetare är många gånger avgörande för att frisknärvaron ska vara så hög som möjligt.

- Har du fått högre frisknärvaro i din grupp, kan det också motivera arbetsgivaren att ge dig belöning för det. Att försöka bygga upp det stora humankapitalet så att det förblir starkt kan också lyfta din lön. Humankapitalet är ju den största delen i en budget. Och att du bidrar till att se till att det är starkt kan därför också vara en fördel i ett lönesamtal, säger Torbjörn Severin.

Vilken lönenivå ska jag föreslå?

Det är bra att diskutera din lönenivå i kronor i ett lönesamtal och inte enbart i procent. Det gör det tydligare för båda parter vad det handlar om i slutändan. Fundera över vilka gränser du har för din lönenivå och gör det gärna i tre steg. Exempelvis:

1) Om jag får x kronor som lön är jag nöjd.

2) Om jag får x kronor som lön är jag nöjd just nu, men vill ha en tydlig handlingsplan till hur jag ska kunna höja min lön.

3) Om jag får x kronor som lön så funderar jag på att söka annat arbete.

När du föreslår lönenivå kan det vara bra att se hur du ligger till i förhållande till andra chefer eller ledare. Ta då hjälp av Vårdförbundets lönesnurra och broschyren ”Vår lön” där statistik finns för alla Vårdförbundets yrkesgrupper och även specifikt för chefer.

Kolla hur attraktiv du är på arbetsmarknaden

Ibland är det svårt att bedöma hur attraktiv du är på arbetsmarknaden. Men det kan ändå vara bra att ta reda på, exempelvis genom att se hur återväxten är inom ditt område. Du kan också ta reda på hur löneutvecklingen sett ut hos andra arbetsgivare eller andra arbetsmarknadssektorer på din ort.

Rätt till lönerevision

Kom ihåg att du har rätt till en årlig lönerevision. Det är alltid arbetsgivaren som slutligen bestämmer din lön, men du ska ha möjlighet att påverka.

Vill du ha mer råd och stöd inför ditt lönesamtal kontakta gärna
Vårdförbundet Direkt Chef 0771-630 630.