Vad säger du om ökade förutsättningar för delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan – med patientens perspektiv som utgångspunkt? Med ett patientkontrakt blir detta verklighet och i jobbet med införandet har chefer och ledare en viktig roll. Kontraktet är en överenskommelse mellan vårdgivare och patient, som de utformar tillsammans.

– Innehållet i ett patientkontrakt ska vara  tydligt kring vad patienten kan göra själv för att tillvarata sina egna resurser och vad vården bidrar med, säger Anette Nilsson projektledare för patientkontrakt, SKL och utvecklingsstrateg för Region Jön köpings län.

Anette är medverkade på Vårdförbundets ledarprogram där hon pratat om patientkontrakt. Inom företagssektorn brukar man prata om win-win och ett tydligt exempel på det  i sjukvården är ett patientkontrakt, som grundar sig på delaktighet och samskapande mellan patient och medarbetare. Det tar sig uttryck i ett personcentrerat förhållningssätt, vilket bidrar till att resurser frigörs som kan användas för att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa och vård.

– Patientkontraktet ska innehålla en sammanhållen planering kring vad som ska ske och när, där patienten alltid vet vad som är nästa steg för hen. Patienten ska också i högre grad kunna vara med och påverka sina besökstider för att anpassa vården efter patientens liv, säger Anette Nilsson.

Redan nästa år kommer Anna Nergårdh som leder utredningen ”God och nära vård” att lägga ett lagförslag om patientkontrakt, men arbetet pågår i nutid.  – Delarna i konceptet finns redan på plats, men med variation. Utmaningen är att öka systematiken så det är på plats vid varje möte, varje person, varje gång, säger Anette Nilsson. För att kontraktet ska få maximal effekt och konkret genomslag är din roll som och chef eller ledare avgörande.

– Chefer och ledare har en viktig roll i  utvecklingen av vården och har ansvar för  att skapa goda förutsättningar för sina medarbetare. Anette bygger på:  

– Engagemanget för att bygga en kultur som genomsyras av samskapande, där ständiga förbättringar, utifrån vad som är bäst för patienten och medarbetaren, är avgörande för hur kontraktet drivs igenom samtidigt som det leder till nya arbetssätt som skapas av patienter och medarbetare.

Anette fortsätter:  

– Att som ledare visa på kopplingar hur patientkontrakt hänger ihop med det vi redan gör och fortsätta göra det till en naturlig del i pågående arbete och lyfta värden som skapas längs vägen för både patienter och medarbetare, tror jag ger både energi och stolthet till vardagens arbete.

 

Fotograf: Ulf Huett