Coronapandemin utsätter hälso- och sjukvården för stora prövningar och vårdpersonal utmanas till bristningsgränsen. I rådande läge blir ditt chefsuppdrag ännu viktigare. Nu krävs att du har bra villkor och rätt förutsättningar för att kunna påverka dina medarbetares – och din egen verksamhet. Det är lika viktigt att kunna påverka din arbetsgivare och beslutsfattare inom vårdens alla verksamheter.

Ingenting är som vanligt i coronapandemin som sjukvården och hela Sverige befinner sig i. Det gäller för dig som är chef att snabbt kunna ställa om verksamheten för att säkerställa patienternas säkerhet, lösa bemanningsfrågan och skapa förutsättningar för att personalen, och du själv ska ha en trygg arbetsmiljö att jobba i, så att ni inte själva blir sjuka. I denna situation blir behovet av regelbundna riskbedömningar ännu tydligare och varningssignaler om att skyddsutrustningen inte räcker till, ekar över hela Sverige.

Yrkesetiken sätts ur spel

Risken för att personal smittas är uppenbar. Det kan för många chefer betyda en lojalitetskonflikt mellan vad du bör göra och vad du har möjlighet att göra. Den yrkesetik som ledarskapet i vanliga fall vilar på, som vägleder chefer i ledarskapet, ger stöd och råd i etiskt svåra situationer, sätts då åt sidan. I krissituationer är det viktigt att ha täta avstämningar med dina medarbetare och att ge dem tydlig information. Det kan mildra den oro som annars så lätt kan spridas. Att fånga upp oro blir i ett krisläge en del av det dagliga ledarskapet och du kan även behöva planera för extra stödinsatser. Som chef kan du själv känna oro inför situationen och det är därför viktigt att du i din chefsroll också har täta avstämningar, får tydlig information och bra stöd från din arbetsgivare för att klara av ditt uppdrag. Här finns vi på Vårdförbundet Direkt Chef.

Time out

Många chefer inom akutsjukvården känner igen begreppet “time out”. Det handlar om att stanna upp, samla teamet och få en överblick av situationen för att kunna bedöma vad som ska bli nästa steg. Time out är ett verktyg som kan användas i alla verksamheter och är särskilt användbart i pressade situationer. Något som genomsyrar hur du tar dig igenom en krissituation är hur samarbetet fungerat. Det krävs att chefer, medarbetare och skyddsombud agerar tillsammans för att komma vidare. Det är nu som vi behöver hålla ihop teamen och stötta varandra mer än någonsin.

Vikten av daglig reflektion och analys

Samla din personal för att gemensamt och enskilt reflektera och analysera varje dags händelser. Det här blir ännu viktigare att ta sig tid att genomföra under krissituationer eftersom det ger en bild av hur du/medarbetarna använder din/deras kunskap och om den ger de resultat som eftersträvas i den här specifika situationen. Samtalet och reflektionen blir en viktig del i arbetet att utveckla och göra vården bättre och säkrare då den på det här sättet underbyggs av kunskap, kompetens och de erfarenheter som skapas varje dag i vården. Kort sagt; vårdpersonalens kunskap behövs under dygnets alla timmar.

Nedan får du tips på konkreta frågeställningar att bygga det reflekterande samtalet utifrån:

• Vad har vi gjort bra idag?
• Vad kunde vi ha gjort bättre?
• Har vi sett några risker i vårt arbete idag?
• Hur har vi kommunicerat idag?
• Vad grundade jag/vi besluten på?
• Egen reflektion.

Vi finns för dig!  

Du kan alltid kontakta Vårdförbundet Direkt Chef på 0771-630630, som är öppet alla vardagar till klockan 18. Vill du komma i direktkontakt med någon av oss chefsspecialister som kontinuerligt arbetar strategiskt med chefsfrågor är du välkommen att maila; Marlene.Furbeck@vardforbundet.se eller Annika.Cederholm@vardforbundet.se

  • Kategorier: