Under hösten släppte Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporten "Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft" som visar vikten av ledarskapet för att utveckla vården. Marianne Hiller, chefsspecialist på Vårdförbundet ser möjligheter för chefer och ledare att nu ställa högre krav på bättre förutsättningar.

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, sett över på vilket sätt staten kan stödja landstingen i att utveckla ledarskapet i hälso- och sjukvården. Bland annat framkommer att det finns bristfälliga stödstrukturer och för få administrativa resurser för dagens ledare. Rapporten visar också på att det är för dåligt stöd till chefer som arbetar med utveckling i hälso- och sjukvården. Marianne Hiller var med i referensgruppen för rapporten och gav sin syn på ledarskapets utmaningar.

- Jag tycker rapporten är viktig. Den visar en samlad syn på vårdchefernas utmaningar och vad som krävs för ett gott ledarskap. Den har sänt tydliga signaler till regeringen att det är dags att ta stora steg i de politiska besluten och det här ska de som är chefer och ledare i vården dra nytta av, säger hon.

Bättre förutsättningar för chefer – ett måste

Vårdanalys föreslår ett antal områden för att stärka och utveckla ledarskapet i vården. Ett av dessa är att ge starkare förutsättningar för ett verksamhetsnära och patientcentrerat ledarskap. Det är ett förslag som ligger nära den riktning som Vårdförbundet vill se för ett bättre ledarskap. Marianne Hiller menar att det är nu ett tryck på förändring kan uppstå.

- Nu har vi analysen som grund. Det är fakta. Som chef och ledare kan jag nu argumentera att jag vet att jag inte är den enda som upplever att jag har dåliga förutsättningar. Det är en strukturell utmaning för hela samhället. Jag tycker man ska använda det som chef och kräva bättre förutsättningar. Det måste ske en förändring nu, vi kan inte vänta, säger hon.

Lösningen - Inte bara mer resurser

Johan Larson, vice ordförande Vårdförbundet menar att det nu måste till politik som tydligt visar att cheferna i vården måste få bättre förutsättningar. Han ser att mer resurser måste till, men framför allt måste vården samordnas på ett annat sätt.

- Vi har sett att genom att införa personcentrerad vård kan vi minska kostnaderna på sikt i vården och då kan resurserna tas tillvara på ett annat sätt än idag. Politikerna ska ställa högre krav på att vården ska personcentreras, då kommer det bli enklare att leda och mer resurser kan läggas där de behövs, säger han.

Kvinnliga chefer får sämre förutsättningar

Organisationen Suntarbetsliv belyser forskningsprojektet Chefios, som gjordes av Göteborgs universiet. I projektet har det bland annat undersökts hur chefers förutsättningar i offentlig sektor ser ut. Undersökningen visar att förutsättningarna i olika kommunala förvaltningar skiljer sig mellan mans- och kvinnodominerade förvaltningar. Vården tillhör en av de kvinnodominerade sektorerna och undersökningen visar att det förväntas att chefer i kvinnligt dominerande sektorer ska klara av svåra situationer i större utsträckning, snarare än att de blir lyssnade på och får förändrade förutsättningar. Det berättar Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och en av de som står bakom projektet, på Suntarbetslivs hemsida. Johan Larson menar att det här är något politikerna måste ta på allvar.

- Nu behövs det politiska signaler som säger att ojämställda arbetsvillkor för chefer i kvinnodominerad verksamhet måste upphöra. Det finns idag en passivitet hos politiker, de kan inte längre låta bli att agera, säger han.

Finns verktyg för ledningsgrupp från Sunt arbetsliv

För att skapa verktyg för organisationer att belysa chefens organisatoriska förutsättningar och hur organisationen ska optimera sina resurser har Suntarbetsliv tagit fram ett digitalt verktyg som de kallar "Chefoskopet". Verktyget kommer snart vara tillgängligt på webben och innehåller ett antal frågor som kan användas av ledningsgrupper.

- Det handlar om att utforska sin egen organisation på ett nyfiket sätt för att ta reda på, hur ser det ut hos oss? Hur ser till exempel förutsättningarna ut för kommunikation mellan chef och medarbetare, och mellan chefer och beslutsfattare på olika nivåer? När organisationen ger goda förutsättningar för cheferna, gynnas verksamheten och de kunder, klienter och andra som verksamheten är till för, sa Malin Ljungzell, projektledare för Chefoskopet på Suntarbetslivs hemsida.

Vårdförbundet är en av uppdragsgivarna till Suntarbetsliv och ett samarbete finns mellan oss som har till syfte att se till att resultatet av forskning blir verktyg för chefer och skyddsombud.

Ta del av Vårdanalys rapport

Läs mer om Chefios

Läs mer om Chefoskopet