Frågor och svar om barnmorskors framtida organisering

Här svarar vi på frågor som vi fått från våra barnmorskemedlemmar gällande barnmorskornas organisering i Vårdförbundet eller SRAT. Har du ytterligare frågor eller funderingar, hör gärna av dig till din lokala avdelning eller Vårdförbundet Direkt, 0771-420 420.
 • 1. Hur kommer Barnmorskeförbundet troligast att kunna driva fackliga frågor genom SRAT?

  Då SRAT inte har en egen partsställning gentemot Sveriges  kommuner och landsting, SKL, kan det bli svårt för Barnmorskeförbundet att driva fackliga frågor genom SRAT. Det kan till exempel  handla om möjligheten att få igenom sänkt veckoarbetstid vid natt- eller rotationsarbete.

  SRAT är ett mindre förbund som är anslutet till centralorganisationen Saco. De organiserar idag ett 20-tal olika medlemsföreningar med helt olika behov och inom helt olika sektorer, bland annat diplomater, flygtekniker och tandhygienister. När medlemsföreningarna inom SRAT ska förhandla villkor med SKL behöver de enas om vilka frågor SRAT ska lyfta. Sedan måste SRAT lyfta medlemsföreningarnas yrkanden vidare till AkademikerAlliansen, som sedan sköter  förhandlingarna för SRATs räkning.

  AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan och består av 17 förbund,  bland andra SRAT, Jusek, Sveriges Arbetsterapeuter och DiK. De driver frågor som valts ut genom prioriteringar som gjorts demokratiskt inom AkademikerAlliansens förhandlingsprocess. Många har inte sjukvårdslegitimation, arbetar inte dygnet runt och har inte den typen av patientkontakt som ni barnmorskor har.

  Att gå in i varje yrkes särintressen, som exempelvis sänkt veckoarbetstid vid natt- eller rotationsarbete, eller en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning, blir svårt att genomföra utan att medlemsföreningarna inom SRAT samt de 17 förbunden väljer att prioritera den frågan. SKL, Vårdförbundets största motpart, har tydliggjort att de inte är intresserade av att träffa särskilda överenskommelser med SRAT, eller med Barnmorskeförbundet. Läs mer i en artikel i Vårdfokus.

 • 2. Hur driver Vårdförbundet de fackliga frågorna för barnmorskorna?

  Vårdförbundet förhandlar barnmorskornas fackliga frågor direkt med SKL. Det innebär att vi inte behöver komma överrens med andra förbund eller föreningar när vi lägger fram yrkanden till arbetsgivaren.  Därför kan vi driva konkreta frågor, som hälsosamma arbetstider eller en barnmorska per aktiv förlossning, exempelvis.

   

  Vårdförbundet förhandlar direkt med SKL

  När Vårdförbundet förhandlar för dig som barnmorska har vi en helt egen ställning som fackförbund gentemot Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det betyder att vi inte behöver komma överens med  fler förbund innan vi påbörjar diskussionen med arbetsgivaren och att vi har en egen och självklar plats vid  förhandlingsbordet. Vi kan därför driva frågor som exempelvis hälsosammare arbetstider vid rotations- eller nattarbete, en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning, eller något annat som rör er särskilda situation.

   

  Vårdförbundet har fokus på villkors-, yrkes och vårdfrågor

  Vårdförbundet är en tydlig och känd företrädare för vårdens professioner. Vi arbetar ständigt hårt för att skapa en bättre arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider och högre löner för våra medlemsgrupper. I förhandlingarna just nu lyfter vi därför  både yrkesfrågor, som exempelvis frågor om karriärutveckling, parallellt med villkorsfrågor, som exempelvis förkortad nattarbetstid eller förutsättningar för högre lön. Parallellt med förhandlingarna driver vi även våra medlemmars frågor i möten, arbetsgrupper och i media.

   

  Lång erfarenhet viktig

  Det fackliga arbetet med vårdyrken är speciellt. Det kräver stor erfarenhet och detaljerad kunskap. Vårdförbundet har  funnits i mer än 40 år och genom den erfarenheten vet vi vad som krävs i fackliga förhandlingar för barnmorskor.

   

  Tillhör TCO

  Till skillnad från SRAT tillhör inte Vårdförbundet Saco, utan TCO. Vårdförbundet gjorde en utredning för flera år sedan huruvida vi skulle övergå till Saco och tackade till slut nej. Anledningen var att vi direkt såg att vårt förhandlingsläge skulle ha försämrats och att vi hade förlorat vår position som egen motpart till SKL vid ett sådant byte.

 • 3. Varför kan vi uppnå bättre villkor i arbetslivet när vi förhandlar tillsammans med liknade yrken?

  Att gå ihop med andra är en beprövad metod för att lyckas i  förhandlingar när man tillhör en mindre yrkesgrupp. När många säger samma sak får det stor genomslagskraft. Inom Vårdförbundet känner vi igen varandras frågor; vi delar problem i vår arbetsvardag och vår förståelse för varandra gör det lättare att få hela förbundet att tillsammans ställa sig bakom en prioritering.

  Inom SRAT finns få medlemmar som har ett yrke som påminner om barnmorskeyrket på samma vis som sjuksköterskeyrket gör. Barnmorskor har fler fackliga frågor gemensamt med en intensivvårdssjuksköterska eller en röntgensjuksköterska än vad man har med en tandhygienist eller en hälsovetare. Det kan innebära att det blir svårare att driva frågor tillsammans med andra föreningar i förbundet.

  Vårdförbundets yrken har ett direkt ansvar för patienters liv. Det är speciellt och måste avspegla sig i arbetsvillkoren och lönesättningen. Vårdförbundet vet hur det fackliga arbetet i vården går till och förhandlar om sådant som ger faktiska effekter i arbetsvardagen, så som exempelvis hur många timmar vi ska arbeta.

 • 4. Vad är skillnaden om barnmorskor skulle vilja strejka som medlemmar i Vårdförbundet eller SRAT?

  Vårdförbundet gick senast ut i strejk 2008 och är beredda att göra det igen om det är vad som krävs för att driva våra medlemmars frågor. Senast under förra året var vi nära att gå ut i strejk, men hann lösa våra konflikter innan genom dialog med arbetsgivaren.

  Vi kommer alltid ge uttryck för de problem arbetsgivarna
  behöver lösa på arbetsplatserna, samverka för att finna  gemensamma lösningar i dialog och, om detta inte räcker, vara redo att ta till arbetsmarknadens tuffaste vapen, strejk. Eftersom vi är ett förbund med ett eget avtal, har vi alla möjligheter att göra detta när det blir absolut nödvändigt för att få igenom våra yrkanden.

  Om SRAT vill gå ut i konflikt behöver minst två tredjedelar av de 17 medlemsförbunden inom AkademikerAlliansen vara överens om att så ska ske. Detta gäller oavsett om de vill göra det gemensamt med de andra förbunden, eller på egen hand.

 • 5. Vad gäller för mig som jobbar i privat sektor?

  Vårdförbundet har en egen partsställning även på privat sektor och driver förbundets medlemsfrågor lika hårt där som på den landstingskommunala sidan. Bland annat har det lett till att vi under våren kommit överens med arbetsgivarorganisationen KFO om sänkt veckoarbetstid på natten för våra medlemmar. För mer information om vad som gäller för dig kan du kontakta Vårdförbundet Direkt.

 • 6. Hur kan barnmorskorna få bäst förutsättningar för höjd lön?

  Förhandlingar med SKL – Vårdförbundet har egen partsställning
  Barnmorskorna är idag den löneledande yrkesgruppen inom Vårdförbundet. Eftersom de flesta barnmorskor är anställda inom kommun och landsting bestäms i huvudsak hur löneprocesserna ska gå till tillsammans med SKL som motpart, genom centrala förhandlingar.
  Då förhandlar Vårdförbundet centralt ramarna för att få en god löneutveckling genom att teckna ett kollektivavtal för lön. Lokalt utarbetas löneprocessen sedan genom den årliga löneprocessen. Då fortsätter Vårdförbundet driva frågorna som en stark motpart i den lokala löneprocessen genom att lyfta medlemmarnas viktiga bidrag till verksamheten och yrka på att arbetsgivaren ska göra extra lönesatsningar. Vårdförbundet har varit framgångsrika i att driva våra medlemmars löneutveckling, vilket tillgänglig lönestatistik också visar. Ofta  väljer arbetsgivaren att göra satsningar på just våra yrkesgrupper. Det gör att våra löner ökar i snabbare takt än många andra förbunds löner.

   

  Arbetsgivaren ansvarar för löneprocessen
  Arbetsgivaren ska i överläggning med förbundet lokalt redovisa sina planerade åtgärder inför varje årlig löneöversyn. Här är Vårdförbundet en viktig aktör och motpart, som har stor påverkan på hur arbetsgivaren väljer att prioritera mellan yrken. Därefter sätts lönen i de individuella lönesamtalen med medarbetarna. Din möjlighet till löneökning i den årliga revisionen kan därför påverkas både av arbetsgivarens egna prioriteringar, men också av din lokala organisations förmåga att tala för behoven i yrkesgruppen samt din egen prestation under året som gått. Utbildning och stöd till lokala förtroendevalda är därför mycket viktigt, och något Vårdförbundet arbetar kontinuerligt med.

  Individuella löner
  Barnmorskornas lön är individuell och differentierad. Det betyder att den ska sättas utifrån den enskilda individens prestation och kunskaper. Vårdförbundet har varit en drivande aktör i att skapa individuell lönesättning. Detta för att höja lönerna för våra medlemsgrupper och för att utjämna skillnaderna mellan män och kvinnors ojämställda löner. Arbetet har givit mycket goda resultat. Bland annat har det lett till en ökad lönespridning, vilket innebär att det idag är möjligt för fler att få högre lön än förr.
  Du som individ har goda möjligheter att själv påverka din lön. Därför ger Vårdförbundet verktyg för dig att lyckas med dina löneförhandlingar. Exempelvis genom lönerådgivning med Vårdförbundet Direkt som har yrkesspecifik kompetens om lön.

  Vårdförbundets plan för att öka lönerna
  Att höja lönerna är en utmaning. Vårdförbundet har dock en mångårig erfarenhet av att driva våra medlemmars  frågor, något som givit goda resultat. Bland annat nämndes nyss att Vårdförbundet gick i täten med att införa individuell lönesättning: detta är något som förändrat lönesättningen i Sverige och stora delar av arbetsmarknaden nu tillämpar.
  Lönespridningen som följer av den individuella lönesättningen ger fler personer möjlighet till högre lön, samtidigt som vi lobbar för högre ingångslöner och löner som står i paritet med erfarenhet, utbildningsnivå och kompetens. Eftersom Vårdförbundet är en tung och känd aktör inom vårdsektorn och har egen partsställning mot SKL tror vi att ett medlemskap i Vårdförbundet kommer ge dig bästa förutsättningarna för höjd lön.

 • 7. Hur får barnmorskorna politiskt och medialt genomslag genom Vårdförbundet?

  Vårdförbundet driver barnmorskornas frågor i debatter, artiklar och i mötet med arbetsgivare. Vi är en bra plattform för att sprida information och kunskap då förbundet är känt och efterfrågat i vårdsammanhang. Alla våra grupper arbetar dessutom inom vården, vilket gör det lätt och självklart för oss att bära uttrycket ”Vi är vården” och driva vårdfrågor på olika arenor. Redan idag kan dessutom såväl enskilda barnmorskor som organiserade barnmorskor, genom till exempel Vårdförbundets barnmorskenätverk, få gehör i  samhällsdebatten medialt. Genom att Vårdförbundet är en stark påverkanspart på svensk arbetsmarknad har vi möjlighet att lyfta, påverka och förändra våra medlemmars villkor.

 • 8. Varför har barnmorskefrågorna stora möjligheter att nå gehör genom Vårdförbundet?

  Många fler som jobbar för dig 
  Vårdförbundet är specialister på vårdfrågor. Med över 4000 förtroendevalda, ca 40 lokala ombudsmän och två strategiska avdelningar, där en är inriktad mot förhandling och en är inriktad mot vård; debatterar, förhandlar och utvecklar vi svensk vård och de fackliga frågorna varje dag. 

  Vi har ett eget kollektivavtal med arbetsgivaren
  Vårdförbundet och Fysioterapeuterna har ett eget kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL). För SRATs räkning tecknar AkademikerAlliansen ett avtal, som sedan gäller för SRAT och de andra samarbetsförbunden inom AkademikerAlliansen.
  Kollektivavtalet som Vårdförbundet tecknat med SKL skiljer sig från det avtal AkademikerAlliansen tecknat och som SRATs medlemsföreningar är kopplade till. Det beror på att vi som facklig aktör med eget avtal kan driva detaljerade och särskilda frågor, som endast berör vården. Bland annat har vi sänkt veckoarbetstiden på natten och för rotationsarbetande personal, samt skrivit en helt egen bilaga om hållbara arbetstider med SKL. Se mer under frågorna 1 till 5 som berör villkor

   

  Vi är en stark part med stor påverkanskraft
  När arbetsgivare, regeringskansli och myndigheter behöver specialistkunskap inom olika yrkes- och professionsområden vänder de sig till parter med stort förtroende. Eftersom Vårdförbundet är en sådan part inom vårdsektorn får vi regelbundet frågan om att ha representanter med i utredningar och delegationer. Genom dessa får vi en direkt möjlighet att påverka såväl politik som arbetsgivare i vårdens utveckling, både vad gäller personalens och patienternas förutsättningar.

 • 9. Hur kan barnmorskorna påverka villkor och förutsättningar på arbetsplatsen?

  Genom förtroendevalda med vårderfarenhet
  I alla fackförbund börjar det lokala engagemanget med att välja en förtroendevald på arbetsplatsen. Om du är medlem i Vårdförbundet och det saknas en förtroendevald barnmorska, är det möjligt för dig att vända dig till en sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker som är förtroendevald på din arbetsplats. Skulle mot förmodan ingen finnas, kan du vända dig till någon av våra 21 lokalavdelningar för att få hjälp.
  Genom medlemskap i SRAT riskerar avståndet till din närmaste förtroendevalda öka i de fall det saknas på din arbetsplats.  Eftersom inga lokala ombudsmän finns hos SRAT behöver du dessutom vända dig till en central ombudsman för att få stöd.

  Stöd till förtroendevalda
  Vårdförbundets lokala ombudsmän finns som stöd i det vardagliga arbetet samtidigt som de strategiska enheterna, Vårdstrategiska och Förhandlingsstrategiska, arbetar med centrala avtal, strategiska vägval, rapporter, remisser och politisk påverkan. Det innebär att de som är förtroendevalda genom Vårdförbundet har goda förutsättningar och verktyg på flera nivåer för att kunna genomföra viktiga förändringar på arbetsplatsen.
  Eftersom förtroendet för Vårdförbundet är stort hos arbetsgivare, politiker och andra förbund ger det goda förutsättningar för förtroendevalda i Vårdförbundet att påverka arbetsplatsen. Men för att en förtroendevald ska kunna påverka på ett bra sätt behöver hen även utbildningsstöd från sitt fackförbund. Vårdförbundet har stor erfarenhet av påverkan i vården och har skräddarsytt utbildningar för våra förtroendevalda. Bland annat kan de delta i temadagar om exempelvis lön, samverkan, hälsosamma arbetstider och karriär. Alla dessa har fokus på vårdens speciella förutsättningar. I vissa lokalavdelningar finns nätverk för förtroendevalda barnmorskor och mentorskap för nya förtroendevalda.

  Risk att barnmorskor får minskat lokalt mandat med SRAT
  När fackförbund ska förhandla lokala frågor med arbetsgivaren sker det ofta genom att fack och arbetsgivare avtalar om att samverka kring verksamhetens frågor. Då har arbetsgivaren och fackförbundet kommit överens om förutsättningarna för arbetet på förhand genom ett avtal. Bland annat beslutas det om hur många förtroendevalda personer som ska sitta med i samverkan genom avtalet.
  Inom kommun- och landstingsvården betyder det i praktiken ofta att Saco eller AkademikerAlliansen får EN plats gemensamt, ibland kanske två. Det innebär att Saco-förbunden måste enas om vilket förbund som sitter med i samverkan för allas räkning. Vårdförbundets egen partsställning innebär att vi har en egen plats.

 • 10. Kommer barnmorskor att få gehör för sina särintressen hos SRAT?

  Inom Vårdförbundet jobbar samtliga yrken på likande sätt och under liknande villkor. D.v.s. många arbetar dygnets alla timmar, i beredskap, har svårt att få ut sin semester och beordras övertid. Så även om det finns skillnader så finns också många gemensamma utmaningar där vi tjänar på att samarbeta med varandra. Även om det kan upplevas som lättare att lyfta frågor i en mindre organisation, så ska dessa frågor ändå förhandlas i konkurrens med andra gruppers intressen för att nå fram till förhandlingsbordet. Genom SRAT riskerar barnmorskors frågor att konkurreras ut av andra medlemsföreningars intressen.

 • 11. Kan barnmorskor fortsätta vara medlemmar i Vårdförbundet, även när SRAT också organisera barnmorskor?

  Ja, absolut! Vårdförbundet organiserar och kommer att fortsätta organisera och förhandla för barnmorskor. Det gör vi för att vi ser hur viktigt det är för oss att hålla ihop och för att Vårdförbundets egen partsställning ger oss möjlighet att förhandla centrala och lokala kollektivavtal samt nå fram med vårt budskap till arbetsgivaren. Vi tror på våra möjligheter att förbättra villkoren för våra medlemmar.

 • 12. Driver Vårdförbundet professionsfrågor idag?

  Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen. Det innebär att vi jobbar övergripande för att skapa förutsättningar för att professionsfrågorna ska få ta plats på politiska arenor, arbetsplatser och andra arenor. Vi arbetar för utveckling av yrkesfrågorna och vårdorganisationen, högre löner, hälsosam vårdmiljö och rimliga arbetsvillkor på samma gång.

  Nu när Barnmorskeförbundet inte längre arbetar för Vårdförbundets medlemmar med professionsfrågorna kommer vi att säkerställa att barnmorskor kan fortsätta vara medlem i Vårdförbundet och ändå få sina professionsfrågor hanterade. Vi återkommer med hur frågorna kommer att tas om hand.

 • 13. Konkurrerar barnmorskors intressen med sjuksköterskornas intressen inom Vårdförbundet?

  De specialintressen som barnmorskor har kring fackliga frågor ligger ofta nära vad exempelvis en nattarbetande sjuksköterska eller en intensivvårdssjuksköterska upplever i sin arbetsvardag. Detta är en av fördelarna med att vi har organiserat oss tillsammans.

  Barnmorskenätverk i Vårdförbundet
  Vid sidan av den fördelen har Vårdförbundet organiserat förtroendevalda barnmorskor i ett barnmorskenätverk. De arbetar tillsammans med att föra fram barnmorskornas frågor inom organisationen parallellt med det samarbete som under många år löpt med Barnmorskeförbundet. Nu har vi även två förbundsstyrelseledamöter som är barnmorskor. Dessa förtroendevalda diskuterar och driver både frågor som rör barnmorskor samt det som är gemensamt för våra olika yrkesgrupper.

  Upplever du att detta inte fungerar som du önskar hoppas vi att du vill kontakta förbundet och delge oss dina synpunkter och förslag.

  Läs mer om Barnmorskenätverket i Barnmorskebloggen.

 • 14. Om jag inte arbetar kliniskt som barnmorska, kan jag vara dubbelansluten till ett annat förbund?

  Ja, vi har avtal med Lärarförbundet och Unionen. Det innebär att om du arbetar som lärare, eller om du har något annat yrke men ändå vill ha kvar ditt medlemskap i Vårdförbundet, så finns möjligheten att vara med i två förbund samtidigt.

 • 15. Vad är fördelarna med att vara med i ett större fackförbund för dig som medlem?

  Bra medlemsförmåner
  Ett homogent fackförbund har, förutom bra förhandlingsmöjligheter och nära kontakt med beslutsfattare, lättare att skapa bra medlemsförmåner för medlemmarna. Vår storlek gör också att vi kan få till bättre rabatter på exempelvis hem- och sjukförsäkringar. Ditt medlemskap blir då mer prisvärt. Läs mer om Vårdförbundets medlemsförmåner här

  Mer resurser till medlemsservice och en stark lokalfacklig organisering
  Vårdförbundet har kapacitet att ge en god medlemsservice eftersom vi har stora resurser tack vare många medlemmar. Det skapar förutsättningar för många lokala ombudsmän, Vårdförbundet Direkt och våra strategiska avdelningar, som alla arbetar för medlemmarnas bästa på olika sätt. Dessutom gör det stora medlemsantalet att vi har en mycket hög närvaro på det lokala planet: hela 4000 förtroendevalda driver fackliga frågor för våra medlemmars räkningar, varje dag.

  Mer facklig tid
  Barnmorskorna i Vårdförbundet drar också nytta av att det finns många medlemmar inom vårdsektorn i kommunerna och landstingen när det kommer till facklig förtroendetid. Förtroendetiden är nämligen helt beroende av hur många medlemmar förbundet har. Det innebär att barnmorskor som är förtroendevalda för Vårdförbundet får mer tid till att hantera fackliga frågor under arbetstid än vad en mindre organisation kan ge.

 • 16. Hur får barnmorskemedlemmarna råd och stöd av Vårdförbundet?

  Arbetsplatsnära kontakt
  Vårdförbundet har cirka 180 anställda. Bland annat finns ombudsmän som är vana att arbeta med villkoren som gäller för just vården och är insatta i hur situationen ser ut lokalt både på specifika arbetsplatser och i länet eller regionen i stort. Utöver detta finns mer än 4000 förtroendevalda som stödjer i arbetsplatsnära frågor. Därutöver finns Vårdförbundets 21 lokala avdelningar i hela landet, där lokala ombudsmän stöttar. Som medlem kan du få hjälp lokalt genom dessa.

  Central medlemsrådgivning
  Vårdförbundet ger medlemsservice genom Vårdförbundet Direkt. Medlem kan både kontakta medlemsservice digitalt och via telefon när stöd behövs i yrkesspecifika, fackliga och professionsfrågor. På Vårdförbundet Direkt är man kunnig i både arbetsrättsliga frågor, men också i hur det är att arbeta i vården. De är vana att hjälpa till vid lönesamtal utifrån de kriterier som just du som barnmorska har. Dessutom finns förbundets strategiska enheter, som arbetar med yrkes-, vård- och villkorsfrågor. Våra jurister är experter på både arbetsrättsliga frågor och legitimationsfrågor och kan driva ditt ärende mot arbetsgivaren. 

  Som chef och ledare
  Medlemmar som är chefer eller ledare har bland annat tillgång till chefsspecialister och kan söka till ledarprogrammet och inspirationsdagar som ger verktyg till ett bättre ledarskap i vården. Genom våra chefer och ledare förändrar vi vården och medarbetares arbetsplatsförutsättningar förbättras därigenom. Den möjligheten, d.v.s. att vidareutbilda sig ihop med andra chefer i ett forum som är så tydligt kopplat till vårdsektorn och vårdens frågor, finns inte inom SRAT.

  Läs mer om chefserbjudandet här

  Läs mer om alla Vårdförbundets medlemsförmåner här