Medlemmarnas arbetssituation förbättras genom att förbundet förhandlar fram bättre avtalsvillkor på lokal och central nivå. Att det finns en levande dialog mellan parterna och att de lokala parterna förhandlar för medlemmar i viktiga frågor är grunden för allt fackligt arbete och Vårdförbundet deltar i en mängd dialoger med anledning av barnmorskemedlemmarnas arbetssituation. Under en löpande kollektivavtalsperiod råder självklart fredsplikt vilket innebär att Vårdförbundet inte stöttar olovliga stridsåtgärder. Förbundets företrädare tar avstånd från protestaktioner som syftar till att genomföra avtalsstridiga krav.

Ett av Vårdförbundets viktigaste uppdrag är att förhandla fram kollektivavtal med olika arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare.

Det finns tre olika situationer då en arbetstagarorganisation kan vidta konfliktåtgärder.

  • När avtalsförhandlingarna inte leder till acceptabelt resultat.
  • När arbetstagarorganisationen vill ha kollektivavtal med arbetsgivare som ännu inte har det.
  • Det kan också vara möjligt att i vissa sammanhang vidta sympatiåtgärder för att stödja en annan arbetstagarorganisation.

Vid en konflikt kan förbundet besluta om olika konfliktåtgärder i syfte att förmå arbetsgivare att tillmötesgå förbundets krav i avtalsförhandlingarna. Vanliga konfliktåtgärder är att arbetstagare lägger ned sitt arbete (strejk) eller att de inte arbetar mertid eller övertid eller att arbetsgivaren inte får anställa (nyanställningsblockad). Även arbetsgivaren kan vidta konfliktåtgärder såsom till exempel lockout. Lockout innebär att arbetsgivaren stänger av arbetstagare från arbetet under en konflikt.

Detta gäller vid fredsplikt

Så länge kollektivavtalet gäller mellan parterna råder fredsplikt för båda parter. Enskilda medlemmar är också bundna till fredsplikt under hela avtalsperioden.

När fredsplikt råder får varken arbetsgivare eller arbetstagare vidta stridsåtgärder, som till exempel strejk/arbetsnedläggelse eller lockout. Även uppsägningar, hot om uppsägningar etc. som vidtas i syfte att pressa fram avtalsstridiga krav är olovliga.

Under en löpande avtalsperiod råder fredsplikt vilket även innebär att Vårdförbundet över huvud taget inte får stötta olovliga stridsåtgärder. Vårdförbundets företrädare tar därför avstånd från protestaktioner som syftar till att genomföra avtalsstridiga krav.

Att en enskild arbetstagare säger upp sig för att den är missnöjd med sina villkor anses inte som en otillåten stridsåtgärd.

Fackligt arbete och påverkan

Vårdförbundet arbetar konstant för bättre avtalsvillkor på lokal och central nivå. Att det finns en levande dialog mellan parterna och att de lokala parterna förhandlar i för medlemmar viktiga frågor är grunden för allt fackligt arbete.

Vårdförbundet anser att dialogen mellan parterna måste förstärkas för att arbetssituationen ska vara långsiktigt hållbart för barnmorskor.

Som medlem har du självklart rätt att utöva påverkan och visa dina synpunkter så länge det inte är att betrakta som stridsåtgärd. Prata med din fackliga företrädare, dina kollegor och din chef. Exempelvis kan du kan kontakta media eller skriva till politikerna för att påverka.

Läs mer om konfliktåtgärder och strejk