Regionerna respekterar inte alltid Vårdförbundets övertids-, mertids- och nyanställningsblockad. Det handlar framförallt om hur skyddsarbete beordras. Vårdförbundet skickade därför den 29 april ett brev till Sveriges kommuner och regioner, SKR med krav på att regionerna inte ska beordra skyddsarbete i strid mot gällande huvudavtal. Fram till den 30 april hade Vårdförbundet fått 689 rapporter om skyddsarbete från medlemmar.

Angående Vårdförbundets övertids,- mertids- och nyanställningsblockad

Vårdförbundet vill med denna skrivelse uppmärksamma SKR på att några regioner löpande väljer att inte respektera Vårdförbundets stridsåtgärder som trädde i kraft kl. 16.00 den 25 april 2024 i form av övertids,- mertids- och nyanställningsblockad.

Detta gäller exempelvis i fråga om vissa regioners orimligt extensiva tillämpning av reglerna om skyddsarbete enligt § 27 KHA (kommunala huvudavtalet).

Av KHA § 27 framgår att arbetsgivaren får beordra arbetstagare att utföra skyddsarbete i den mån det erfordras för ”avveckling av verksamheten på ett tekniskt försvarligt sätt eller till förebyggande av fara för människor eller skada på egendom.”

Enligt Vårdförbundets uppfattning har avsikten vid tillkomsten av regeln om skyddsarbete i KHA § 27 varit att beordring av skyddsarbete är förbehållet akuta situationer. Det ska alltså vara fråga om arbete som oundgängligen måste utföras till förebyggande av fara för människor eller skada på egendom i fall annat handlingsalternativ än beordring av arbete saknas. Avtalsregleringen ställer krav på att skyddsarbete ska användas restriktivt. Detta innebär att skyddsarbete endast kan omfatta de specifika arbetsuppgifter som behöver utföras för att klara av den akuta situationen. Regeln ger alltså inte stöd för att exempelvis använda skyddsarbete för att klara av löpande ospecificerat vårdarbete. Beordring av avtalsenligt skyddsarbete förutsätter normalt att arbetsgivaren använt varseltiden till att vidta åtgärder för att minska eller eliminera skadeverkningarna av de varslade stridsåtgärderna.

Vårdförbundet konstaterar att aktuella regioner har haft två veckor på sig att förbereda verksamheterna på den kommande konflikten.

Med beaktande av innebörden av regeln om skyddsarbete i KHA § 27 och under pågående blockad mot övertids- och mertidsarbete tillämpar och beordrar aktuella regioner skyddsarbete i strid med KHA § 27 bl.a. i följande situationer:

• Yrkesgrupperna i Vårdförbundet beordras frekvent att utföra skyddsarbete som avser ospecificerade allmänna och sedvanliga arbetsuppgifter.

• Arbetsgivare låter jour- och beredskapspass ligga kvar i schemat och beordrar slentrianmässigt skyddsarbete när behov av aktivt arbete uppstår inom ramen för beredskap.

• Arbetsgivare skickar efter utfört skyddsarbete excellistor till Vårdförbundet om vilken personal som har haft beredskap och behövt utföra skyddsarbete i anslutning till beredskapen. Det saknas regelmässigt uppgifter om vid vilka tidpunkter arbetena utförts, vilken/vilka patienter arbetet har gällt, vilken sorts akut situation/händelse som varit för handen samt vem som bedömt behovet av skyddsarbete.

•Arbetsgivare beordrar frekvent skyddsarbete utan koppling till att akut situation behöver lösas.

• Arbetsgivare beordrar skyddsarbete för att täcka tidigare redan kända bemanningsvakanser som saknar samband med konfliktåtgärderna.

Vårdförbundet bedömer att det inte kan uteslutas att de aktuella regionernas agerande föranleds av en medveten avsikt att försöka underminera Vårdförbundets stridsåtgärder bl. a. genom att beordra skyddsarbete i strid med KHA § 27.

Förbundet förutsätter att aktuella regioner ändrar sitt agerande och fortsättningsvis avstår från att beordra skyddsarbete i strid med KHA § 27.

Med vänlig hälsning
Madelene Meramveliotaki
Konfliktledare
Vice Förbundsordförande