Med vårdvalsuppdragen har vi tagit steget från husläkaren för ett bredare erbjudande till patienten. Men för att verkligen göra vårdvalet till det stora paradigmskifte som det skulle kunna vara, behöver flera delar utvecklas. Vi har förslagen som gör att vårdvalet tydligt stärker patientens ställning i vården. Det skriver Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet, i en debattartikel i veckans Dagens Medicin.

Vårdvalet utgör en möjlighet att skapa en framåtsiktande, modern vård där erbjudandet beskrivs med individens behov i centrum. Det skapar utrymme för att se helheten i vården. Men inget av Sveriges 21 landsting och regioner har utformat vårdvalsuppdraget på ett innovativt och nytänkande sätt. Ett sätt som också utvecklar vården och fokuserar på att förbättra hälsan i befolkningen. 

Under pågående uppdragsbeskrivning behöver vi arbeta med flera frågor för att komma förbi några av de ”barnsjukdomar” som vårdvalsuppdragen har idag. 

Det finns system som uppmuntrar många, korta och ibland onödiga läkarbesök medan exempelvis besök hos distriktssköterska nedprioriteras. Resultatet av vårdvalet kan därför bli mindre valfrihet för individen och sämre hälsa i befolkningen om personalen inte får använda sin kunskap fullt ut. Det blir både ineffektivt och slöseri med resurser. 

Det finns flera förändringar som måste göras för att vårdvalet verkligen ska bli effektivt och leda till en god och säker vård.

Till att börja med måste ersättningssystemen utgå från individens och befolkningens behov.  Tidiga insatser bör premieras och ersättningen bör ha en tydlig koppling till det resultat som ska uppnås. 

Beskrivningarna av vad som ska erbjudas i vårdvalet måste också bli tydligare. Omvårdnad och hälsovård är områden som kan preciseras bättre. 

För att förbättra för den som har stora behov behövs en samordnande funktion – en vårdlots – som tar ansvar för att hålla ihop vården för den enskilda individen. 

Sist men inte minst måste man styra tydligare mot hälsofrämjande insatser. Bättre folkhälsa, tidig upptäckt och att folk får vård i tid är både ekonomiskt och rent mänskligt det allra bästa resultatet. Hälsoprogram för exempelvis äldre innebär en mycket bättre livskvalitet och lägre kostnader för vården. 

Vårdvalet är ett genombrott för vårdtagarmakten. Husläkaren är borta och primärvården har vidgat sitt erbjudande. Med våra förslag kan nästa steg tas för att göra vården effektivare, säkrare och billigare – en viktig förflyttning för att stärka patientens ställning i vården.

Anna-Karin Eklund, förbundsordförande Vårdförbundet