Vårdval på vårt vis

Att kunna välja vård är bra, men för verklig valfrihet behövs ett reellt utbud att välja mellan – en mångfald. Ett rättvist vårdval erbjuder individen att välja vårdgivare inom alla primärvårdens områden: medicin, omvårdnad, rehabilitering och förebyggande arbete. Ett rättvist vårdval gör det också möjligt för alla – oavsett behov, ålder, kön eller bostadsort att välja vård av hög kvalitet och med hög säkerhet. Alla ska ha tillgång till en vård som ser varje individ utifrån begreppen hälsa och helhet och allas lika värde.

En mångfald av vård

Samhället ska erbjuda vård till alla på lika villkor, men utifrån vars och ens olika behov.  Integritet och självbestämmande är viktigt för att upprätthålla hälsa, men det är också en viktig grund för ett demokratiskt samhälle.

För att möta människors olikheter på bästa sätt, oavsett om behovet av vård är litet eller stort, enkelt eller komplext, behöver vården en mångfald.

Det behövs ett brett utbud av vård och vårdgivare som genom sina olikheter kan motsvara olika personers behov och förväntningar på vården. Och för att alla verkligen ska ha möjlighet att göra ”rätt” val krävs också god tillgång till information, så att det blir möjligt att göra en relevant jämförelse mellan olika vårdgivare och olika åtgärder.

Diskussionen om vårdval har i allt för stor utsträckning kommit att handla om den medicinska delen av vården. Primärvården omfattar förutom medicin också omvårdnad, rehabilitering och förebyggande arbete.

Och precis som i all vård finns det inom primärvården en rad olika kompetenser som har kunskap som individen behöver. Alla dessa kompetenser måste ingå i vårdvalet. Det ska vara lika självklart att välja barnmorska, som distriktssköterska, sjukgymnast eller läkare. Men också att få välja typ av vård för att åtgärda mina hälsoproblem.

Fördelningen av de offentliga resurserna sker utifrån behoven i befolkningen. Genom att följa befolkningens behov kan också resurserna fördelas mera rättvist.

Grupper som är svaga och som är små ska också få sin rätt och sina behov tillgodosedda. Vi vet idag till exempel att inom äldrevården är det de med svagast hälsa som redovisar sämst resultat av vården.

Säker vård har hög kvalitet

Vårdens tillförlitlighet bygger på tillgänglighet och kvalitet. Den offentligt finansierade vården ska alltid kunna erbjuda den bästa kvalitén och därför ska ersättningssystemen i vårdvalet bygga på uppnådd hälsa och kvalitet.

Vården ska självklart vara säker och bygga på bästa kunskap. Och säkerheten handlar inte bara om att undvika vårdskador, utan även om förebyggande arbete för att kunna upprätthålla eller behålla hälsa. De verksamheter som finansieras med offentliga medel ska arbeta såväl främjande som förebyggande och förstås med att återställa och lindra vid ohälsa.

Paketering och ersättning

Vårdens tjänster kan paketeras på olika sätt beroende på varje individs behov. Närhet är en viktig princip för den vård som behövs ofta. Vården bygger nästan alltid på att vårdtagaren möter eller behöver kontakt med ett team.

Alltså flera olika kompetenser som behövs för att identifiera behov och därefter är med och erbjuder ett utbud av åtgärder. Vårdvalssystemen måste därför uppmuntra till samverkan utifrån individens behov.

Valet av ersättningssystem har också betydelse för vårdens innehåll. Det är viktigt att ersättningssystemet inte motverkar kunskapsutbudet i vården. Istället bör det utformas så att det värnar om de resultat vi vill uppnå så att rätt kompetens används till rätt patient vid rätt tillfälle.

System som kan möta olikheter

Socialstyrelsens faktorer för god vård är att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och att jag ska få vård i tid. Det är viktigt att den offentligt finansierade vården uppfattas som rättvis och att resurserna fördelas efter behov. Så är det tyvärr inte idag.

Och de vårdvalssystem som hittills provats i landet har stora brister. För att uppnå ett rättvist vårdval måste vi utgå från att människor är olika och har olika behov – men att alla har samma rätt till hälsa.

Resurserna måste fördelas för att kunna möta alla olika typer av behov och då krävs det att vården skapar system som kan möta olikhet.

Checklista om vårdval

Vårdförbundet har tagit fram en checklista över de delar som behöver finnas med i en vårdvalsmodell. Tanken är att checklistan ska vara ett stöd i diskussioner om vårdvalet på din arbetsplats och belysa det som fungerar bra och det som behöver utvecklas.