Just nu pågår avtalsförhandlingar mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vi hoppas att vårdens största arbetsgivare nu visar ett tydligt ansvar för att komma tillrätta med den felaktiga värderingen av vår kunskap.

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag ett stort samhällsansvar genom att bidra med sin kunskap för att skapa en god och säker vård.

Det är en insats som ska värderas högre, vilket innebär att lönerelationen till vårdens övriga professioner och yrkesgrupper måste förändras.

Det måste bli ett slut på att vi som arbetar inom traditionellt kvinnodominerade professioner sällan uppnår en lön och som gör vår akademiska utbildning till en ekonomisk vinst för oss själva.

Därför vill vi se en förändring av våra löner i förhållande till andra sektorer i samhället.

Specialistkunskap ska värderas högre

Andelen specialistutbildade sjuksköterskor har sedan 1995 sjunkit från 65 procent till under 50 procent.

Det innebär en akut kunskapsbrist i vården som medför problem för patientsäkerheten. Bristen beror till stor del på att specialistkunskap hos sjuksköterskor värderas mycket lågt i vården.

Värderingen måste följa den ökade kunskap som åstadkoms genom utbildning och erfarenhet.

Rätt kunskap på rätt plats…

Det går inte att fortsätta räkna händer i vården. Det har en avgörande betydelse att den som händerna tillhör har rätt kunskap att bidra med.

Specialistutbildning ger en fördjupad kunskap vilket bidrar till en effektivisering inom det egna kunskapsområdet.

Det är hög tid att den effektivisering och utveckling som kan uppnås med en ökad andel specialistutbildade sjuksköterskor, ska komma den gruppen till godo genom en ökad värdering och därmed högre lön.

… och i rätt tid

Alla måste kunna ha ett hållbart yrkesliv. Även om min kunskap behövs under dygnets alla timmar så ska villkoren vara sådana att jag kan arbeta inom min profession ända fram till pension.

Idag saknas bland annat acceptabla villkor för blandat dag- och nattarbete. Därför vill vi ha ett nytt avtal om arbetstidens förläggning, som är anpassat för vårdens verksamhet samtidigt som det tar hänsyn till medarbetarnas hälsa.

Nu har SKL chansen att ta ledningen och visa sitt ansvar för vårdens kunskapsutveckling och för att alla medarbetare på ett hälsosamt sätt ska kunna kombinera privatliv och yrkesliv.

I Vårdförbundet är vi 85 000 kommun- och landstingsanställda sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som vill bli värderade fullt ut av vår arbetsgivare.